Hotărârea nr. 180/2017

Hotărâre privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale Sector 4 - București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locațiune


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 - București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locațiune

Consiliul Local al Sectorului 4

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și Raportul de specialitate al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 3361/12.07.2017;

Luând act de rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în baza prevederilor Legii nr. 287/2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerație și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementăriior-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare,

Ținând seama și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de dispozițiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 268/2010 pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 75/2010 și pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București precum și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 248/2006;

în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 74/29.09.2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2), lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

*

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă Procedura privind desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 - București, caietul de sarci: contract de locațiune, prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre.


Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 145/19.12.2016 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 - București, a caietului de sarcini precum și a modelului de contract de locațiune, paragraful ultim din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 146/19.12.2016, precum și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 102/27.04.2017 privind aprobarea categoriilor de folosință pentru spațiile care urmează a fi închiriate în urma procedurii de licitație publică cu strigare demarată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se abrogă.

Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.07.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Vasile NEGRILĂContras emn ea: retaNr. 180/17.07.2017

Anexa nr.l IaH.C.L. Sector 4 nr

Procedura privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru^ spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 - Buc


1.    închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestidfta$ș^â©sffăți Comerciale Sector 4 - București se realizează prin licitație publică deschisă cu strigare și adjudecarea Ia cel mai mare preț obținut.

2.    Licitația are loc la data stabilită prin anunțul pentru desfășurarea licitației care se va publica cu cel puțin 15 zile calendaristice, inainte de data limita de depunere a documentației în vederea participării la licitație, in minim 2 (doua) cotidiene de larga circulație naționala precum si pe site-ul Primăriei Sector 4 si al Direcției Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4. Anunțul va fi sub forma următoare; Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizează licitație publica deschisa cu strigare pentru închirierea spatiilor comerciale din piețele aflate in administrarea directa, începând cu data de

_. Documentația de licitație poate fi procurata de la sediul Direcției Piețe si

Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Șoseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4,

începând din data de _ după achitarea prețului aferent caietului de sarcini.

Persoana de contact; _, telefon _. Menționam ca intrarea in

vigoare a contractelor de închiriere a spatiilor comerciale obținute prin licitația publica cu strigare este data de_.

3.    Licitația organizată pentru închirierea unui spațiu comercial este valabilă dacă se prezintă cel puțin doi ofertanți.

4.    Licitația se desfășoară după regula licitației competitive, la un preț în urcare.

5.    Prețul de pornire al licitației este calculat conform hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 privind aprobarea Metodologiei de calcul a valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul procedurilor de licitație pentru spațiile comerciale aflate în administrarea directa a Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, în vigoare la data desfășurării licitației.


6.    Pasul de licitație este următorul:

-    50 de euro in cazul in care prețul de pornire este situat intre 1 euro si 999 euro;

-    100 euro in cazul    in    care    prețul de pornire    este situat intre 1000    euro si 1999 euro;

-    150 euro in cazul    in    care    prețul de pornire    este situat intre 2000    euro - 2999 euro;

-    200 euro in cazul    in    care    prețul de pornire    este situat intre 3000    euro - 3999 euro;

-    250 euro in cazul    in    care    prețul de pornire    este mai mare sau egal cu 4000 euro.

7.    In cazul în care pentru spațiul ce face obiectul procedurii de licitație exista un singur ofertant sau nu exista nicio oferta depusa, licitația pentru spațiul respectiv se va relua.

8.    In situația în care la a doua licitație (licitație reluată și organizată pentru închirierea aceluiași spațiu comercial) se prezintă un singur ofertant, comisia de licitație va proceda la negocierea directă a prețului cu ofertantul respectiv. Prețul minim de atribuire în cazul negocierii directe va fi prețul de pornire al licitației majorat cu un procent de 50%. Dacă la a doua licitație organizată pentru închirierea aceluiași spațiu comercial acesta nu este adjudecat, licitația pentru spațiul respectiv se va relua.

A

9.    In situația în care Ia a treia licitație și la următoarele licitații reluate și organizate pentru închirierea aceluiași spațiu comercial se prezintă un singur ofertant, comisia de licitație va proceda potrivit pct. 8 din prezenta procedură.

10.    Membrii comisiei de licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se stabilesc prin decizie a directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.

Capitolul I Capitolul II Capitolul III Capitolul IV Capitolul V Capitolul VI


Anexe la caietul de sarcini

Anexa A - Cerere de includere pe lista ofertanților Anexa B - Declarație privind eligibilitatea Anexa C - Certificate constatatoare ce trebuie prezentate Anexa D - Schiță spațiu scos la licitație


DIRECȚIA PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SE

CAIET DE SARCINI

Privind închirierea

Spațiului _

în suprafață de_mp,

având destinația de

? -

situat în piața_

aflat în propietatea privată a Municipiului București și în administrarea directă a Direcției Piețe si Gestionare Activități

>    9    »    ?

Comerciale Sector 4

Capitolul I Informații generale

.OMÂty


1.1    Organizatorul Denumire Cod fiscal Adresa Cont Cont


licitației:

Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 17090008 Șos. Giurgiului nr. 109A, Sector 4

_, Trezoreria Sector 4

_ cont garanții pentru licitații

Trezoreria Sector 4

1.2    Baza legală

Legea nr. 213/1998 - privind propietatea publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările ulterioare,

Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârea CGMB nr. 268 / 29.10.2010 pentru abrograrea hotărârii CGMB nr. 75/2010 precum și pentru modificarea și completarea hotărârii CGMB nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, precum și abrogarea hotărârii CGMB nr. 215/2006 și hotărârii CGMB nr. 248/2006

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 62 /25.09.2008 - pentru reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea directă a Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4,

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 146/19.12.2016 - privind reglementarea tarifelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea directa a Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector4.

1.3    Tipul procedurii

Licitație publică deschisă, cu strigare.

1.4    Obiectul procedurii

Spațiul supus licitației publice deschise cu strigare, este situat în_,

are numărul_, suprafața de_mp și destinația_, fiind amplasat

conform anexei E.


1.5    Perioada închirierii

Termenul închirierii este de 3 (trei) ani pentru spatiile închiriate car§ mai mica de 500 mp si de 5 (cinci) ani pentru spatiile închiriate care

cel puțin 500 mp începând cu data de..................si pana la.......

Pentru contractele încheiate pe 3 ani, în cazul in care locatarul do\

duratei de închiriere, va trebui sa solicite acest lucru locatorului, prinț care sa ii parvina acestuia cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendarisl expirarea perioadei de valabilitate a contractului. Prelungirea perioadei de se va face prin act adițional la contractul de închiriere, daca locatarul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: accepta tarifele aprobate prin HCL S4 in vigoare la data semnării actului adițional de prelungire; nu au debite fata de DPGAC Sector 4 la data semnării actului adițional de prelungire; nu sunt in litigii cu DPGAC Sector 4 la data semnării actului adițional de prelungire. Aceste condiții se probează prin fisa de client de la DPGAC Sector 4.

Capitolul II

Condiții de participare la licitație

2.1    Au dreptul sa participe la licitație agenții economici care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii documentației de licitație, următoarele condiții:

nu inregistreaza datorii bugetare restante, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere si / sau dobânzi);

nu inregistreaza debite, indiferent de natura acestora (inclusiv penalizări de întârziere si / sau dobânzi) către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4;

nu au ca reprezentanți legali persoane care au fost reprezentanți legali ai unui agent economic care a înregistrat debite / litigii cu DPGAC Sector 4; nu se afla in litigiu cu Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 pentru debite restante;

nu se afla sub incidența prevederilor art. 7.3 din prezentul caiet de sarcini.

2.2    Poate participa la licitație orice agent economic cu condiția îndeplinirii obligațiilor statuate prin prezentul caiet de sarcini.

2.3    Agenții economici pot sa achiziționeze caiete de sarcini pentru mai multe spatii si pot participa la licitație doar pentru spatiile pentru care au achiziționat caiete de sarcini si au depus documentația. Contravaloarea caietului de sarcini este de 500 de lei.

2.4    In vederea participării la licitație se va depune o garanție de participare in valoare de 200 de lei pentru fiecare metru patrat al spațiului comercial ce urmeaza a fi licitat, fracțiile rotunjindu-se in plus, dar nu mai puțin de 5000 lei. (Ex. spațiu 10,5 mp -> 5000 lei; 11,2 mp ->5000 lei; 4,1 mp -> 5000 lei; 31 mp -> 6200 lei).

2.5    Garanția de participare se va restitui in cazul neadjudecarii spațiului licitat, in termen de 10 (zece) zile lucratoare, de la data depunerii cererii de restituire a garanției de participare, cu excepția in care societatea respectiva, deși a cumpărat caietul de sarcini, a depus garanția de participare dar nu s-a prezentat efectiv la licitația propriu-zisa la data si ora stabilita pentru licitație, prin reprezentantul legal sau împuternicit.

4/13

Capitolul m

Prețul de pornire și pasul


3.1 Prețul de pornire al licitației este de

HCLS 4 nr.


valorilor de pornire (prima strigare) în cadrul procedurilor de licitație pentnrspap comerciale aflate în administrarea directa a Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4

3.2    Pasul de licitație este următorul:

-    50 de euro in cazul in care prețul de pornire este situat intre 1 euro si 999 euro;

-    100 euro in cazul in care prețul de pornire este situat intre 1000 euro si 1999 euro;

-    150 euro in cazul in care prețul de pornire este situat intre 2000 euro - 2999 euro;

-    200 euro in cazul in care prețul de pornire este situat intre 3000 euro - 3999 euro;

-    250 euro in cazul in care prețul de pornire este mai mare sau egal cu 4000 euro.

3.3    Prețul la care se stabilește oferta castigatoare, urmeaza a fi plătit lunar, in lei, la cursul de schimb BNR la data emiterii facturii.

Capitolul IV Calificarea ofertantilor

4.1 Pentru a participa la licitație, reprezentanții legali sau imputemicitii agentilor economici vor depune un dosar (incopciat si opisat) - introdus intr-un plic sigilat si semnat de către administrator sau împuternicitul legal, sampilat cu stampila societății si depus la secretariatul D.P.G.A.C. Sector 4, pe care se va aplica stampila cu data de înregistrare si care sa conțină in mod obligatoriu următoarele documente, in ordine, după cum urmeaza :

In copie, cu mențiunea pârtii, „conform cu originalul”

a)    Actul constitutiv al agentului economic

b)    Actele adiționale Ia actul constitutiv - daca este cazul

c)    Certificat unic de înregistrare

d)    Chitanța emisa de casieria autoritatii contractante pentru încasarea contravalorii caietului se sarcini

e)    Chitanța / dovada de plata pentru depunerea contravalorii garanției de participare la licitație

f)    Actul de identitate al reprezentatului legal

In original

a)    Cererea de includere pe lista ofertantilor (conform formular din Anexa A la caietul de sarcini)

b)    Declarație pe propria răspundere autentificata notarial (conform formular din Anexa B la caietul de sarcini)


c)    Certificare de atestare fiscala privind îndeplinirea obligațiilor exigi al ofertantului (menționat in anexa C) - in termen de valabj depunerii dosarului

d)    Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registru de pe langa Tribunalul unde isi are sediul ofertantul - in termen

la data depunerii dosarului, care sa faca dovada valabilitatii sediiî mandatului administratorului / reprezentantului legal

e)    Fisa de client eliberata de D.P.G.A.C. S4, care sa ateste ca nu prezintă data depunerii dosarului.

4.2    Lipsa din dosarul ofertantului a oricăruia dintre documentele menționate la punctul 4.1, sau menționarea oricărei datorii bugetare restante, in oricare dintre certificatele solicitate depuse (menționate in anexa C), lipsa valabilitatii sediului social sau lipsa valabilitatii administratorului / reprezentantului legal, va atrage respingerea dosarului de participare la licitație si, pe cale de consecința, descalificarea ofertantului. Deasemenea se considera descalificat si ofertantul care, la data depunerii dosarului, înregistrează debite (indiferent de natura si proveniența lor - chirii, utilitati, cheltuieli justificate, penalizări, etc.) la Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4. Ofertantul descalificat nu mai poate fi prezent in sala unde are loc licitația. Totodată, pentru ofertantii care au contracte in vigoare cu DPGAC Sector 4 la data depunerii documentației de participare, garanția de buna execuție nu se considera a compensa eventuale debite. Se considera debite, inclusiv facturile de plata care sunt in termen.

4.3    Documentele solicitate in original vor putea fi depuse si in copie legalizata.

4.4    In cazul in care ofertantul nu se prezintă la data si ora stabilita pentru desfasurarea licitației publice deschise cu strigare, acesta va fi descalificat, pierzând contravaloarea garanției de participare.

4.5    Dosarele cuprinzând documentația de participare vor fi depuse la sediul Direcției Piețe

si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Șoseaua Giurgiului nr. 109A, pana la data limita de_ora_.

Capitolul V Desfășurarea licitației

9    9

5.1 Anunțul pentru desfasurarea licitației se va publica cu cel puțin 15 zile calendaristice, înainte de data limita de depunere a documentației in vederea participării la licitație, in minim 2 (doua) cotidiene de larga circulație naționala precum si pe site-ul Primăriei Sector 4 si al Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4. Anunțul va fi sub forma următoare: Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 organizează licitație publica deschisa cu strigare pentru închirierea spatiilor comerciale

din piețele aflate in administrarea directa, incepand cu data de_.

Documentația de licitație poate fi procurata de Ia sediul Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 din Șoseaua Giurgiului nr. 109A Sector 4, incepand din

data de_după achitarea prețului aferent caietului de sarcini. Persoana de

contact:_, telefon_. Menționam ca intrarea in vigoare a

contractelor de inchiriere a spatiilor comerciale obținute prin Iicitatia^pumica cu » strigare este data de_.    fi    \

5.2    In cazul in care pentru spațiul ce face obiectul procedurii exista un singuA^epaffi^y nu exista nici o oferta depusa, licitația pentru spațiul respectiv se va reluat

5.3    In situația în care la a doua licitație (licitație reluată și organizată pentru mQîirisțsftvjg^ aceluiași spațiu comercial) se prezintă un singur ofertant, comisia de licitați^văf^ proceda Ia negocierea directă a prețului cu ofertantul respectiv. Prețul minim de atribuire în cazul negocierii directe va fi prețul de pornire al licitației majorat cu un procent de 50%. Dacă la a doua licitație organizată pentru închirierea aceluiași spațiu comercial acesta nu este adjudecat, licitația pentru spațiul respectiv se va relua.

5.4    în situația în care la a treia licitație și la următoarele licitații reluate și organizate pentru închirierea aceluiași spațiu comercial se prezintă un singur ofertant, comisia de licitație va proceda potrivit prevederilor art. 5. 3 din prezentul caiet de sarcini.

5.5    In situația in care reprezentantul agentului economic nu este administratorul legal al acestuia, orice alta persoana pentru a participa la licitație va depune in mod obligatoriu cel mai târziu in ziua desfășurării licitației anterior orei de începere a acesteia o procura speciala autentificata de un notar public din care sa rezulte dreptul de

reprezentare si limitele reprezentării acestuia (pentru licitația spațiului_din

locația_ce va avea Ioc la data de_, ora    ).

5.6    După verificarea identității si calitatii reprezentaților agentilor economici ofertanti prezenti la licitație pentru spațiul comercial respectiv si a dosarului depus in vederea participării la licitație, daca sunt întrunite condițiile conform caietului de sarcini, se va proceda la licitația propriu-zisa după cum urmeaza :

a)    se va anunța de către președintele comisiei de licitație prețul de pornire al licitației si pasul aplicat (ex : preț de pornire 100 euro ; pas egal 50 euro)

b)    se vor striga de către președintele comisiei de licitație in ordine crescătoare

pragurile valorice (ex: 150 euro, 200 euro, 250 euro....... 350 euro, 400 euro)

c)    In cazul in care agenții economici, Ia auzul unui prag valoric neconvenabil (ex. 600 euro) din cauza faptului ca suma strigata li se pare mare doresc sa se retraga, au obligația sa ridice mana, sa anunțe ca se retrag, precum si denumirea agentului economic pe care il reprezintă, in caz contrar se va considera ca sunt de acord cu pragul valoric strigat. La retragerea din licitație a oricăror competitori se va menționa expres in procesul verbal al licitației, numele agentului economic si suma Ia care s-a retras

d)    Se va desemna câștigător agentul economic care oferă chiria cea mai mare lunara, adica cel care a ramas singur in licitație după strigarea ultimului preț de licitație, conform regulii pașilor.

5.7    Pentru ca strigarea sa fie valabila este necesar ca pasul de licitație sa se încadreze in prevederile de la art. 3.2 din prezentul caiet de sarcini.

Capitolul VI Contestații, termene


6.1 Depunerea contestărilor privind modul de desfășurare a licitată    ___

reprezentare a agentilor economici, precum si al rezultatului final al putea face in cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la data desfășurării licitatieT(cx.<QC ziua in care a avut loc licitația).

6.2 Constestatiile se vor adresa autoritarii contractante prin secretariatul Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4.

6.3 Soluționarea constestatiei si răspunsul către contestatar se vor face in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data depunerii, de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

6.4 In cazul in care contestatorul considera răspunsul ca neconcludent sau ca i s-au incalcat prin aceasta unele drepturi se va putea adresa instanței de judecata competenta, in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data desfășurării licitației.

Capitolul VII

Adjudecarea și semnarea contractului

7.1    Se va desemna câștigător agentul economic care oferă cea mai mare chirie lunara pentru spațiul comercial licitat in condițiile prevăzute de prezentul caiet de sarcini.

7.2    Contractul de închiriere va fi semnat in termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la data expirării termenului limita de soluționare a contestațiilor.

7.3    In cazul in care ofertantul câștigător refuza ori renunța sa semneze contractul de închiriere in termenul prevăzut la articolul 7.2, sau nu se prezintă sa încheie contractul, acesta pierde garanția de participare, spațiul putând fi închiriat următorului ofertant Ia ultimul preț acceptat de respectivul. In cazul in care pe locul doi sunt mai multi ofertanti care s-au retras la același tarif de strigare, se va proceda la o licitație restrânsă doar cu cei care au ramas la acel tarif. Procedura de licitație restrânsă prevede invitarea ofertantilor de pe locul 2 in termen de 10 zile calendaristice de la data la care trebuia sa fie semnat contractul de închiriere cu câștigătorul licitației (dar care nu s-a prezentat sau a refuzat semnarea contractului), luând in considerare prețul de pornire ca fiind ultimul preț acceptat de către actualii competitori, majorat cu jumătate din pasul inițial de licitare si un pas actual de licitare de 25% din valoarea pasului folosit Ia prima licitație. In situația in care se procedează la licitație restrânsă, dar in licitație se prezintă un singur ofertant, atunci acesta este considerat câștigător. Prețul de adjudecare este ultimul preț acceptat de ofertantul in cauza la care se adauga 50% din valoarea pasului inițial de licitare. Deasemenea procedura de anunțare a licitației restrânse se considera valabil îndeplinita doar prin afișarea anunțului de organizarea a licitației Ia avizierul de la sediul DPGAC Sector 4 si invitarea celor menționați anterior. Totdodata ofertantul inițial isi pierde dreptul de a participa la o noua procedura de licitație pentru o perioada de 1 an, indiferent de locația spațiului care se va scoate la licitație de către Direcția Piețe si Gestionarea Activitati Comerciale

Sector4. In cazul in care nici al doilea ofertant sau nici câștigătorul licitației restrânse nu se prezintă la semnarea contractului sau nu se prezintă nici un ofertant Ia. restrânsă, procedura de licitație se va relua la o data ulterioara, ci condițiilor prezentului caiet de sarcini. Participantii la licitația restrâns; dovada existentei in contul DPGAC a garanției de participare Ia aceas& noua. Câștigătorului licitației restrânse nu i se retumeaza garanția de paflEiciparf prezentarea dovezii de depunere a garanției de buna execuție.

7.4La încheierea contractului, agentul economic câștigător trebuie achitării contravalorii garanției de buna execuție echivalenta cu chiria perioade de 4 (patru) luni calendaristice pentru spatiile mai mici de 500 mp si?2~(dduâj luni pentru spatiile mai mari de 500 mp. Fara prezentarea acestei dovezi se considera ca agentul economic refuza semnarea contractului de închiriere procedandu-se apoi in conformitate cu capitolul 7, art. 7.3. Totodată refuzul acestuia de semnare a contractului duce la pierderea garanției de participare la licitație.

7.5    Garanția de participare la licitație depusa de ofertantul câștigător se pastreaza de către organizatorul licitației pana Ia constituirea garanției de buna execuție.

7.6    Garanția de buna execuție va fi depusa in contul IBAN

_deschis Ia Trezoreria Sector 4 nefiind

purtătoare de dobanda.

7.7    Garanția de buna execuție va putea fi eliberata numai după verificarea in evidentele contabile din care sa reiasa ca locatarul nu prezintă debite si după semnarea procesului verbal de predare-primire.

7.8    Contractul de locatiune va fi încheiat in forma autentica si constituie titlu executoriu pentru plata chiriei, utilităților, penalităților si cheltuielilor justificate la termenele si modalitățile stabilite in contract sau, in lipsa acestora prin lege, art. 1798 Cod Civil, taxa notariala pentru autentificarea contractului fiind suportata de către locatar.

ANEXA A


Prin prezenta va comunicam ca am cumpărat caietul de sarcini pentru participarea Ia

licitația publica cu strigare de închiriere a spațiului_in suprafața de_mp, situat

in piața_

Va comunicam ca am studiat caietul de sarcini, HCLS 4 nr._ care

aproba procedura de desfășurare a licitației, am achitat garanția de participare , am depus documentația solicitata si am hotarat sa participam la licitația publica deschisa cu strigare

pentru spațiul_, in suprafața de_mp situat in locația piața_, avand

prețul de pornire de_euro / luna, avand pasul de licitație conform cu procedura

aprobata.

Ca urmare va rugam sa ne includeți pe lista ofertantilor :

Denumire agent economic__

Sediul social / telefon_

Nume, prenume reprezentant(i) legal(i)_

Adresa de corespondenta / telefon_

Posta electronica_

(Spatiile se vor completa cu majuscule)

Semnătură

L.S.


bloc_, scara_, apartament_,

sector/judet_, identifîcat(a) cu BI/CI seria_ număr_

emis de _, la data de _, avand

CNP_, in calitate de reprezentant legal al

_, prin prezenta, declar pe

propria răspundere, avand cunostiinta de prevederile art. 326 Cod Penal, ca

_ nu se afla in reorganizare judiciara sau

faliment, nu este gajata sau ipotecata, este lipsita de sarcini de orice natura, si nu are ca reprezentanți legali persoane care au fost reprezentanți legali a unui alt agent economic care a înregistrat debite / litigii cu DPGAC Sector 4. Deasemenea menționez ca in ultimul an nu am fost reprezentant legal al unui agent economic care a fost desemnat câștigător a vreunei licitații organizata de DPGAC Sector4 si am refuzat sau nu m-am prezentat la semnarea contractului de inchiriere.

Totodată declar ca nu am rude de gradul 1 angajate in cadrul DPGAC S4 si ca nu voi participa la licitație cu un alt operator economic in care sa am calitatea de asociat sau asociat unic, iar in cazul in care, in perioada scursa de la data depunerii documentației de licitație, pana la licitație, voi dobândi calitatea de asociat sau asociat unic al unui operator economic participant si el Ia aceeași licitație, in mod expres voi face toate demersurile sa retrag de la licitație unul dintre operatorii economici, astfel incat sa ramana un singur operator economic participant, in care am calitatea de asociat sau asociat unic.

Prezenta este valabila pentru licitația spațiului comercial nr. _ din

(Spatiile se vor completa cu majuscule)

Semnătură

ANEXA C

LISTA CERTIFICATELOR CONSTATATO

care trebuie prezentate privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata'^/^/'%t boC^;

' OCAV*

Nr.

crt

Instituție emitenta

Denumire impozit/taxa

Denumire document

justificativ

1

Direcția Generala a

Finanțelor Publice

Județeană / Sector

-impozit pe profit

-TVA

-impozit pe salarii

-impozit venituri din salarii

(daca este cazul)

-fonduri speciale

certificare de atestare

fiscala pentru persoanele

juridice

2

Direcția Generala de

Impozite si Taxe Locale

sediul social si sector 4

București

-impozit pe clădiri

-impozit pe terenuri

-taxe asupra mijloacelor de

transport

certificat privind

impozitele si taxele locale

pentru persoane juridice

3

Direcția Piețe si

Gestionare Activitati

Comerciale Sector4

-lipsa debitelor către aceasta,

de orice natura si orice

proveniența inclusiv cele in

termenul de plata, iar garanția

de buna execuție a contractului

actual , daca este cazul, sa fie

intacta.

dovada - insotita de fisa de

client (daca este cazul)

ANEXA D


Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector. 4


SCHIȚĂ SPAȚIU

S    5
Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 4 nr Z^din..    Qfâ

Art.l


Contract de închiriere


Părțile contractanteIntre

Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 cu sediul in S

109A Sector 4 București, telefon ............ ,    ..................

_deschis la Trezoreria Sectorului 4, repreze

Director..................................................in calitate de locator.

Si

SC/ A.F / P.F.A. / LI. /..................................................................cu sediul

social in ......................................., strada ........................................... nr........

bloc ............. scara ............ apartament............. sector /județ

.............................................. telefon ................................................ email

........................................................................... înmatriculata la Oficiul National

al Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul ..................................... sub numărul

.............................. avand CUI    ...............................................

cont..................................................... deschis la ..........................................

sucursala    ............................................ reprezentata legal prin


............................................................. in calitate de locatar, avand in vedere

Hotararea de Adjudecare a licitației publice deschisa cu strigare nr............./................, a

intervenit prezentul contract.

Art. 2    Obiectul contractului

2.1 Locatorul închiriază spațiul nr............................ situat in locația piața

................................................................................ din strada

........................................................nr.................sector 4 București

avand    suprafața    de    ....    mp    cu    destinația

2.2 Predarea-primirea spațiului se va consemna prin proces verbal (Anexa 2) care face parte integranta din prezentul contract.

Art. 3    Durata contractului

3.1    Termenul închirierii este de ...... ani pentru spațiul închiriat de la data de

..................si pana la........................

3.2    Durata maxima a contractului împreuna cu actele adiționale, nu poate fi mai mare de 5 ani, de la data intrării in vigoare a contractului inițial.

Art. 4


Art.5


Prețul contractului si modalitati de plata

4.1    In schimbul dreptului de folosința al spațiului locat

..................euro / luna, reprezentând chiria aferenta £

lei la cursul stabilit de BNR la data facturării.

4.2    Plata chiriei se efectuează cel mai târziu in ultima zi a h factura, aceasta fiind considerata si data scadenta. Plata


nii pent chiriei se poaî


prin depunere de numerar la casieria locatorului sau prin Ordin de plata. Data facturării chiriei nu poate depăși data de 7 (șapte) a fiecărei luni.

4.3    Neplata chiriei, in termenele stabilite de prezentul contract atrage după sine plata unor penalitati de întârziere de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere pana la achitarea integrala a debitului.

4.4    In situația in care întârzierile la plata chiriei, a utilităților si cheltuielilor justificate (asa cum sunt ele definite in contract) depasesc 30 de zile calendaristice de la data scadentei, pe langa sancțiunile prevăzute la art. 4.3, contractul se reziliaza deplin drept (pact comisoriu de grad 4), fara punere in întârziere prin simpla notificare (art. 1824 si art. 1825 din Cod Civil) fara alte formalități, locatarul avand obligația sa evacueze necondiționat spațiul care face obiectul contractului si sa il predea locatorului cu proces verbal in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea notificării acestuia.

4.5    In cazul in care locatarul nu eliberează spațiul in termenul prevăzut de art. 4.4, locatorul va trece la evacuarea acestuia, prin executor judecătoresc, nefiind răspunzător de eventualele pagube materiale suferite de locatar, precum si de costurile suplimentare ocazionate cu acest prilej.

4.6    Locatorul are dreptul ca in situația prevăzută de art. 4.4 sa folosească garanția de buna execuție in vederea acoperirii prejudiciului.

4.7    Majorările de întârziere se datoreaza începând cu prima zi lucratoare după data scandetei si pana la data achitării chiriei, utilităților si cheltuielilor justificate (asa cum sunt ele definite in contract) datorate inclusiv.

4.8    Plata obligațiilor curente cat si încasarea sumelor cu titlu de chirie, utilități si cheltuieli justificate se va efectua in ordinea următoare: cheltuieli judiciare, penalitati, debite începând cu cel mai vechi pana la stingerea obligațiilor financiare.

Plata utilitarilor si a altor servicii

5.1 Pe langa plata chiriei, locatarul se obliga sa plateasca locatorului următoarele: consumul de apa, energie electrica, gaze, cheltuieli de salubrizare si alte cheltuieli

justificate. Cheltuielile justificate vor fi calculate in funcție de jjaloarc achitate de către D.P.G.A.C S4 privind prestările de servicii peram in concordanta cu suprafața spațiului. Termenul de plata justificate este pana la ultima zi din luna in curs, aceasta fiind * scadenta, iar facturile pentru cheltuieli justificate vor fi emise pana^i&iatafjfle; (zece) a fiecărei luni. Termenele de plata pentru utilitati, cu excepția cheltuielilor justificate, vor fi pana la ultima zi a lunii următoare emiterii facturii.

5.2 La data predării - primirii spațiului comercial părțile simt obligate sa consemneze indexul tuturor contoarelor in procesul verbal de predare-primire, cat si seria acestora.

5.3    Neplata utilităților si a cheltuielilor justificate, prevăzute la art. 5.1, la termenele stabilite prin prezentul contract atrage după sine plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere pana la achitarea intergrala a debitului. Cuantumul penalităților de intarziere poate depăși valoarea debitului care le-a generat.

5.4    Neplata in termenele prevăzute de art. 4.2 si 5.1 precum si a majorărilor de intarziere acumulate, da dreptul locatorului sa întrerupă, furnizarea utilitarilor aferente spațiului, cu încheierea concomitenta a unui proces verbal de întrerupere si sigilare pe riscul locatarului.

Art.6


Art.7


Obligațiile locatorului

6.1    Sa predea spațiul închiriat pe baza de proces verbal in bune condiții de folosire.

6.2    Sa asigure condițiile de bransare la rețelele de electricitate, apa, gaz, pe cheltuiala locatarului si după obținerea de către locatar a avizelor legale, in cazul in care acestea lipsesc din spațiul comercial.

6.3    Sa faca reparațiile privind spațiul închiriat cu excepția celor datorate folosirii necorespunzatoare a acestuia de către locatar.

Obligațiile locatarului

7.1    Sa nu subinchirieze sau sa cedeze sub orice forma, totala sau parțiala, spațiul închiriat, sa nu introducă o terta persoana in spațiul închiriat, sub forma de asociere, colaborare, sau reprezentare, aceste situării atragand după sine rezilierea contractului, fara notificare, fara punere in intarziere si fara sesizarea instanțelor de judecata.

7.2    Sa nu cesioneze parțial sau total părțile sociale sau acțiunile in favoarea altei persoane fizice sau juridice, aceasta atrage după sine rezilierea unilaterala de

deplin drept a contractului si predarea spațiului comercial fletinuț prezentului contract, adica fara punere in Întârziere si fara sesizaraa>i§sjudecata.

7.3    Sa achite chiria, utilitățile si cheltuielile justificate la termenele scadente^ oc xt

7.4 Sa nu schimbe destinația spațiului comercial închiriat. Schimbarea destinației spațiului comercial inchiriat de către locatar fara acordul locatorului atrage după sine rezilierea deplin drept a contractului, fara notificare, fara punere in intarziere si fara sesizarea instanțelor de judecata.

7.5 Sa exploateze normal bunul inchiriat evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcțiilor, instalațiilor si accesoriilor aferente.

7.6 Sa suporte costul lucrărilor de reparații interioare si exterioare pe partea de construcții, instalații si accesorile aferente in cazul in care aceste lucrări se datoreaza folosirii si exploatării necorespunzatoare de către locatar a bunului inchiriat.

7.7    Sa permită locatorului executarea lucrărilor de reparații si întreținere generala in cazul unor defecțiuni sau avarii care pot produce deteriorarea construcției sau alte pagube. Locatarul este obligat sa permită locatorului remedierea acestora de urgenta. De asemenea locatarul este obligat sa il notifice de indata pe locator despre necesitatea efectuării de reparații in condițiile prevăzute de art. 1801 Cod Civil.

7.8    Sa nu execute nici un fel de reparații, adăugiri sau modificări in spațiul comercial inchiriat sau la instalațiile aferente fara acordul scris al locatorului obtinut in prealabil, cu excepția cazului de forța majora si a cazului fortuit.

7.9    Răspunde in exclusivitate de luarea masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor pentru spațiul detinut cu chirie in conformitate cu reglementările legale in vigoare, in sensul reglementarii lucrului cu foc deschis, fumatului, întreținerii instalației electrice, gaze, sanitare proprii, instruirii personalului propriu, asigurării mijloacelor de stingere, depozitarii si evacuării deșeurilor combustibile, menținerii libere a cailor de acces in zona, păstrării raportului normal intre volumul încăperii si volumul de marfa.

7.10    Sa asigure masuri de deparazitare, dezinsectie si deratizare in spațiul inchiriat si sa nu împiedice activitatile de aceast natura inițiate de către locator, precum si orice alte obligații ce decurg din prevederile legale in vigoare.

7.11    Sa comunice locatorului in termen de 15 zile calendaristice orice modificare a actului constitutiv si / sau statut ori autorizație de funcționare, eliberata conform legii, schimbarea sediului social precum si cererea de înscriere de mențiuni de la Registrul Comerțului.


contractului pentru nerespectarea clauzelor contractuale, locatarul vaq^c^a^spatiS închiriat cu toate îmbunătățirile aduse spațiului, fara nicio pretenție maten^asau financiara, sau, la cerința expresa a locatorului, la stadiul in care l-a preluat, avand obligația de a suporta cheltuielile rezultate in urma unor eventuale deteriorări ale acestuia (art.1809 Cod Civil).

7.14    Se obliga sa obțină, pe cheltuiala sa, toate autorizațiile si avizele necesare funcționarii, cat si cele necesare efectuării unor modificări sau reamenajari a spațiului comercial licitat, fiind unic răspunzător in fata organelor de control.

7.15    Sa constituie cu titlul de garanție de buna execuție a contractului, pentru perioada

de valabilitate a contractului suma de ...... euro, reprezentând contravaloarea

chiriei calculata pe o perioada de 4 (patru) luni, pentru spațiul închiriat a cărei suprafața este mai mica de 500 metri patrati. Pentru spațiul închiriat a cărei suprafața este de cel puțin 500 mp, locatarul are obligația sa constituie cu titlu de garanție de buna execuție a clauzelor contractuale, pentru perioada de valabilitate

a contractului, suma de...... euro, reprezentând contravaloarea chiriei calculata

pe o perioada de 2 (doua) luni. Sumele astfel constituite in lei, la cursul BNR vor

fi depuse in contul IBAN _ deschis la

Trezoreria Sectorului 4 pentru perioada de valabilitate a contractului, nefiind purtătoare de dobanda.

7.16    In situația in care locatarul solicita rezilierea contractului înainte de scurgerea unui termen de 6 (sase) luni de la data când contractul de închiriere incepe sa producă efecte, pentru motive care exclud culpa locatorului, garanția de buna execuție nu se mai restituie, ramanand la dispoziția locatorului.

7.17    In cazul in care locatarul înregistrează debite la plata chiriei, utilităților, cheltuielilor justificate, cat si penalitati de întârziere, la încetarea contractului (reziliere) locatorul este in drept sa retina din garanția de buna execuție sumele datorate pana la concurenta acestora, după cum urmeaza: penalitati de întârziere, chirie, utilitari si cheltuieli justificate.

7.18    In cazul in care din garanția de buna execuție nu se pot acoperi toate debitele locatarului, locatorul este indreptatit sa procedeze la luarea masurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.

7.19    Sa achite taxele si impozitele aferente spațiului către instituțiile statului abilitate in colectarea acestora, conform art. 461, alin. 10, lit. (c) „atâtlocatorul, cat și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a carul raz fi de competență se află clădirea, m termen fie 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a


bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bu, locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoți acestor documente” si alin. (11), cazul clădirilor pentru cd taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închirie^tS^H^Sa^^^^j ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titular^^^fi^j^^^S^ concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului”, din Codul Fiscal si prevederilor legale in vigoare.

Art 8


7.20    Sa respecte legislația privind apararea împotriva incendiilor, precum si ale tuturor celorlalte norme legale in vigoare privind apararea împotriva incendiilor, privind regimul deșeurilor, privind protecția mediului, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, privind calitatea aerului înconjurător, privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deșeurilor de baterii si acumulatori, privind sanatatea si securitatea in munca, privind protecția civila.

7.21    In caz de producere a unor pagube rezultând din nerespectarea acestor norme, locatarul se obliga sa ii despăgubească pe locator/proprietar si de asemenea sa achite orice alte pagube produse terților din aceste cauze.

7.22    Sa respecte normele si regulamentele interne ale locatorului.

7.23    Sa achite către D.P.G.A.C.S 4 taxa pentru utilizarea domeniului piețelor cu mijloace publicitare, conform H.C.L.S 4, in baza unei solicitări scrise, cu acordul locatorului.

Drepturile locatorului

8.1    Dea controla modul in care este folosit si intretinut spațiul comercial închiriat de către locatar.

8.2    De a rezilia unilateral contractul de drept in situația in care s-a aprobat un PUZ (plan urbanistic zonal), PUD (plan urbanistic in detaliu) sau Autorizație de Construcție prin care urmeaza a se realiza lucrări de modernizare a pieței ce afecteaza direct spațiul comercial respectiv, detinut de locatar, cu obligația notificării intenției de către locator in scris, a locatarului, cu cel puțin 30 zile calendaristice anterioare datei de la care urmeaza sa se producă rezilierea.

8.3    De a rezilia unilateral contractul de drept in situația in care printr-o hotarare judecătoreasca investita cu formula executorie se dispune atribuirea spațiului comercial altei persoane (fizice / juridice) sau ca urmare a dobândirii terenului aferent spațiului printr-un titlu de proprietate.


8.4

8.5

8.6

Art.9

9.1

9.2

9.3

Art.10

10.1

Art.ll

11.1

Art. 12

12.1


De a rezilia unilateral contractul deplin drept in situația in c pentru spațiul comercial ce face obiectul prezentului contract i: contract de concesiune, parteneriat public privat sau asociere etc.

De a rezilia unilateral contractul in situația nerespectarii obligatiilo: de plata de către locatar.

In situația in care locatarul nu respecta obligațiile contractuale de plata, locatorul este in drept sa aplice sigiliu pe caile de acces, urmând ca desigilarea sa se efectueze doar pentru ridicarea din spațiu a bunurilor aflate in propietarea locatarului.

Drepturile locatarului

De a nu fi tulburat in folosința spațiului care face obiectul prezentului contract.

De a fi garantat contra evictiunii si a viciilor ascunse care ii impiedica intrebuintarea spațiului comercial.

De a rezilia unilateral contractul de drept din motive ce tin de persoana sau activitatea locatarului cu obligația notificării in scris a locatorului despre intenția sa de reziliere a contractului cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care urmeaza sa se producă rezilierea.

Pact comisoriu expres

Daca una din parti nu isi indeplineste obligațiile menționate, prezentul contract se considera desființat de drept fara a mai fi necesara intervenția instanțelor de judecata.

Forța majora

Forța majora exonerează de răspundere. Partea care o invoca are obligația sa anunțe cealalta parte in termenul limita de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului.

Litigii

Eventualele litigii ce se pot ivi intre părțile contractante se vor soluționa pe cale amiabila, iar când acest lucru nu este posibil, rezolvarea lor este de competenta instanțelor judecătorești de la sediul locatorului.

Art. 13 Alte clauze

13.1    Sancțiunea pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de

rezilierea contractului de Închiriere.


O C a ț. ț

13.2    Prezentul contract va fi incheiat in forma autentica si constituie titlu executant pentru plata chiriei, utilităților, cheltuielilor justificate si penalităților, asa cum sunt ele descrise in contract, la termenele si modalitățile prevăzute in contract, sau in lipsa acestora prin lege (art. 1798 Cod Civil), taxa notariala pentru autentificarea acestuia fiind suportata de către locatar.

13.3 Orice imbunatatiri, transformări sau instalații care s-ar face de locatar, raman câștigate spațiului comercial închiriat din momentul executării lor, fara pretenția rambursării, contravalorii manoperei si a materialelor consumate si nu se vor putea face decât cu acordul scris al locatorului si cu obținerea tuturor autorizațiilor legale. Totodată, locatorul poate cere si readucerea spațiului comercial la starea inițiala pe cheltuiala locatarului.

13.4 Neutilizarea spațiului comercial închiriat in anumite perioade ale anului nu exclude plata chiriei, utilităților si a cheltuielilor justificate (asa cum sunt ele definite in contract) pentru aceste perioade, excepție facand perioadele in care locatarul nu isi poate desfasura activitatea din motive independente de voința sa (renovare, modernizare, etc., efectuate de către locator).

13.5    Garanția de buna execuție se va restitui in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data comunicării, către Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate a ultimelor calcule privind utilitățile si cheltuielile justificate, cu excepția cazului in care inregistreaza debite provenite din nerespectarea obligațiilor de plata a chiriei, utilitarilor, penalităților si a cheltuielilor justificate, sau alte daune produse spațiului.

13.6    In cazul in care se vor efectua lucrări de construcție si modernizare in perimetrul pieței, locatorul nu isi asuma nici o responsabilitate fata de locatar pe întreaga perioada a derulării lucrărilor aferente zonei ocupate.

13.7 Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul scris al pârtilor, prin act adițional, care va face parte integranta din prezentul contract, cu excepția clauzelor prevăzute la art. 7.1, 7.2, 8.2, 8.3 si 9.3.

13.8 In cazul refuzului locatarului de a preda locatorului spațiul cu proces verbal, in termen de 5 zile de la primirea notificării de reziliere, ocupând in continuare spațiul fara titlu valabil, obligațiile de plata cu titlu de lipsa de folosința se facturează pana la data predării in fapt a spațiului.

13.9    Locatorul, prin serviciul................................ are obligația

spațiul comercial pentru care s-a transmis rezilierea in situati paraseste spațiul fara a anunța.

13.10    Nerespectarea clauzei prevăzută la art. 7.11 constituie motiv de a contractului de către locator.


13.11    La incheierea prezentului, locatarul va da o declarație (angajament de evacuare -Anexa 1) pe proprie răspundere, autentificata notarial, prin care va fi de acord cu evacuarea sa necondiționata la data încetării perioadei de închiriere sau in cazul rezilierii contractului, angajament ce va constitui titlu executoriu de evacuare ce se va anexa la contract facand parte integranta din acesta.

13.12    Angajamentul de evacuare autentificat notarial (Anexa 1) prevăzut Ia art. 13.9 constituie titlu executoriu, locatorul avand dreptul sa il evacueze pe locatar prin executor judecătoresc si fara punere in întârziere, iar eventualele prejudicii rezultate in urma evacuării nefiind imputabile locatorului.

13.13    Prezentul contract împreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezintă voința pârtilor si inlatura orice alta înțelegere de orice natura dintre acestea, anterioara incheierii lui.

13.14    Prezentul contract, împreuna cu anexele sale constituie titlu executoriu cu privire la condițiile si efectele de încetare a acestuia, cu privire la dreptul de preluare a bunurilor locatorului, precum si cu privire la celalalte obligații contractuale insusite de către parti.

13.15    Limba care guvernează contractul este limba romana. Prezentul contract s-a

încheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ............. si

produce efecte incepand cu data de..................

Locator

Locatar


Locatorul isi rezerva dreptul de a insera in contract, clauze contractuale speciale stabilite prin acordul pârtilor in funcție de necesitățile obiective

Anexa 1 la contractul de închiriere nr................

/........................


ANGAJAMENT DE EVACUARE

Subscrisa S.C. / P.F. / A.F. / I.I.

sediul in ...................................

sub numărul ........................

nr.............................................

reprezentata prin ..........................


..............................................................cu

................... înregistrata la Registrul Comerțului

CUI...................................... cont IBAN

....................... deschis la .........................

.................in calitate de locatar, cu domiciliul in

identificat cu B.I. / C.I. serie......număr.............eliberat de.....................................la

data de ................. avand CNP ........................................... declar pe proprie

răspundere ca suntem de acord sa fim evacuați din spațiul închiriat nr...................., situat in

............................................., strada ................................................. nr............... in

suprafața de ............... mp, de către reprezentanții Direcției Piețe si Gestionare Activitati

Comerciale Sector 4, in calitate de locator, pentru cauzele de încetare a contractului, doar prin simpla notificare, fara punere in întârziere, judecata sau alte formalități.

Spațiul din care suntem de acord sa fim evacuați, il deținem in baza contractului de închiriere numărul.........din data de.............

Prezentul angajament de evacuare constituie titlu executoriu si produce efecte depline intre părțile contractului de închiriere.

DATA

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

încheiat azi.......................

Intre,

Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 cu sediul in Sos. Giurgiului nr. 109A Sector 4 București, telefon 031 -437.06.99    ,    031 -425.41.41, cont IBAN

...........................................................deschis la Trezoreria Sectorului 4, reprezentanta prin

Director General..................................................in calitate de locator

Și

SC/ A.F / P.F.A. / I.I. /..................................................................cu sediul

social in ......................................., strada ........................................... nr........

bloc.............scara............apartament.............sector/judet...................................

telefon ....................................... înmatriculata la Oficiul National al Registrului

Comerțului de pe langa Tribunalul ..................................... sub numărul

.............................. avand CUI ...............................................

cont..................................................... deschis la ..........................................

sucursala    ............................................ reprezentata legal prin

.............................................................in calitate de locatar.

Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 preda in buna stare de

întrebuințare si folosința si SC/AF/PFA/II ............................................................ ia

in primire spațiul comercial nr................... in suprafața de .............. mp , situat in

locația....................................................

Suprafața spațiu (mp)

Destinație spațiu

Observații

Prezentul proces verbal s-a încheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Am predat


11