Hotărârea nr. 177/2017

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și

completată

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Rapoartele de specialitate ale Serviciului Tehnic Consiliul Local 4 nr. 656/12.07.2017 și nr. 691/17.07.2017;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Local Sector 4 nr. 162/17.07.2017 și 163/17.07.2017 privind validarea unui mandat de consilier local;

Având în vedere art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

în baza prevederilor art. 45 alin. (1), art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4, după cum urmează:

„Comisia nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și

turism

-    2. Domnul Drăgan Romeo-Ionel se înlocuiește cu domnul Negrilă Vasile.

Comisia nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului

-1. Domnul Negrilă Vasile se înlocuiește cu domnul Călina Simion-Dan.

„Comisia nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești.

-    4. Domnul Fometici Petre se înlocuiește cu domnul Niculae Adrian-George”.

ArtlI. Secretarul Sectorului 4 și persoana nominalizată vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea aceteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.