Hotărârea nr. 173/2017

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de scoatere din lista aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată prin H.C.G.M.B. nr. 109/2003, cu modificările și completările ulterioare, a spațiilor situate în Piața Sudului -str. Nițu Vasile nr. 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de scoatere din lista


aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată prin H.C.G.M.B. nr. 109/2003, cu modificările și completările ulterioare, a spațiilor situate în Piața Sudului -str. Nițu Vasile nr. 1

Consiliul Local al Sectorului 4

în baza Raportului de specialitate întocmit de către Direcția Juridică cu nr.

P.3/2138/12.07.2017;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu Hotărârea C.G.M.B. nr. 271/2002, actualizată prin H.C.G.M.B. nr.

109/2003 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea listei spațiilor supuse vânzării, în condițiile Legii nr. 550/2002;

în baza Hotărârii C.G.M.B. nr. 115/2017 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 de a efectua demersurile necesare pentru modernizarea Pieței Sudului precum și pentru înscrierea în cartea funciară a acesteia;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 146/29.06.2017 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, în calitate de proprietar să încheie contractele de schimb cu proprietarii spațiilor afectate de modernizarea complexului agroalimentar Piața Sudului și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 în vederea însușirii rapoartelor de evaluare și aprobarea contractelor de schimb pentru spațiile din complexul agroalimentar Piața Sudului;

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața agroalimentară Berceni-Sudului”;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 necesară în vederea modernizării Pieței Sudului și intabularii;

în temeiul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de_ interes local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) litJbȚdin Legea nr.

550/2002, cu modificările și completările ulterioare, situate în Piața Sudului din str. Nițu Vasile nr. 1, sector 4, conform Anexei la prezenta .

Art.2 (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2)Prezenta se va comunica Consiliului General al Municipiului București, prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.07.2017.

Nr. 173/17.07.2017

ANEXA Ia H.C.L.S.4 nr./^L

Nr.

crt.

LISTA SPAȚIILOR PROPUSE PENTRU A FI SCOASE DE

LA VÂNZARE DIN HCGMB NR. 271/2002 ÎN BAZA LEGII 550/2002

LOCAȚIE

DENUMIRE SOCIETATE COMERCIALĂ

1

Poz. 188

PIAȚA SUDULUI (Nițu Vasile nr. 1)

S.C. MICROFAZ S.R.L. -S.C. FADICOM S.R.L.

2

Poz. 202

PIAȚA SUDULUI (Nițu Vasile nr. 1)

S.C. MICROFAZ S.R.L. -S.C. FADICOM S.R.L.

3

Poz. 224

PIAȚA SUDULUI (Nițu Vasile nr. 1)

S.C. ANAMAR PRODCOMEX S.R.L.

4

Poz. 225

PIAȚA SUDULUI (Nițu Vasile nr. 1)

S.C. SĂGEATA CONSERV S.R.L.

p/zeszoî/jrg ££ 'fcwvȚQ,

1 \ \ _

XJ&SILZ /-,l£&&tU)