Hotărârea nr. 155/2017

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2800,00 mp, aparținând SC SOLTRANS CONSULTING SRL, situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (lot 1 și lot 2), Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. P.8.1/86/20.06.2017, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, înregistrată cu nr. P.8.1/87/20.06.2017 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr. P.8.1/88/20.06.2017;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4, cu nr. 3/7 din data de 03.05.2017;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice si respectarea drepturilor cetățenești;

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324 / 2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012 și nr. 224/2015;

în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (2), lit. “e”și ale art. 81, alin.(2), lit.”i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se respinge Planul Urbanistic de Detaliu, pentru imobil locuințe colective S+P+2E+M, pe terenul situat în strada Aurel Perșu nr. 112-114 (Iot 1 și lot 2), Sector 4, București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.06.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 155/29.06.2017