Hotărârea nr. 154/2017

Hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti in administrarea Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Sector 4 Bucuresti a spatiului situat in Str. Emil Racovita , nr. 2, Sector 4, Bucuresti , Sectia 15 de Politie si a spatiului situat in str. Stoian Militaru, nr. 109, Sector 4, Bucuresti, Sectia 16 Politie, în vederea desfasurarii activitatii directiei de evidenta a persoanelor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a spațiului situat în Str. Emil Racoviță , nr. 2, Sector 4, București, Secția 15 de Poliție și a spațiului situat în str. Stoian Militaru, nr. 109, Sector 4, București, Secția 16 Poliție, în vederea desfășurării

activității direcției de evidență a persoanelor.

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4, precum și a Raportului comun de specialitate nr. II.3.134/23.06.2017 al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 și Direcției Gospodărire Locală;

-    Prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționare serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de;

-    Prevederile H.G. nr. 2344/14.12.2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului și din administararea Ministerului Administației și Internelor în domeniul public al unităților administrativ - teritoriale și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, a consiliilor locale;

- H.C.G.M.B. nr. 24/24.01.2005 privind transmiterea din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Administației și Internelor, în proprietatea publică a Municipiului București pentru desfășurarea activității direcțiilor de evidență a persoanelor;

- Ținând cont de prevederile art. 874 (1) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, actualizată, dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituției de utilitate publică, iar potrivit art. 136(4) _din Constituția României și art. 124 din Legea 215/2001, Legea administrației publice locale,

locale pot da în folosință gratuită bunuri imobile proprietate publică locală, jj^rsoanj scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publicăJ


în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(3) și al art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București în administrarea Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Sector 4 București a spațiului în suprafață utilă de 87,12 mp (4 încăperi), situat în Str. Emil Racoviță , nr. 2, Sector 4, București (Secția 15 de Poliție) și a spațiului în suprafață utilă de 79,75mp. (4 încăperi), situat în str. Stoian Militam, nr. 109, Sector 4, București, (Secția 16 Poliție), pentru desfășurarea activității direcției de evidență a persoanelor;

Art.2. Cheltuielile generate de folosința și întreținerea acestor spații vor fi suportate integral de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4.

Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generață de Evidență a Persoanelor Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.06.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Contrasemnează SecretarulSeciorului 4

Nr. 154/29.06.2017


Otilia Iustiniana VlLCEA