Hotărârea nr. 147/2017

Hotărâre privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic „Mircea Vulcănescu” în Liceul Tehnologic „Traian Popovici”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii Primarului Sectorului 4 în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic ”Mircea Vulcan eseu” în Liceul Tehnologic ”Traian Popovici”

Consiliul Local al Sectorului 4

în baza Raportului de specialitate întocmit de Direcția Tineret Sport, cu nr. P.10/1749/22.06.2017; -

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al municipiului București; Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate;

în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) și art. 81 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă propunerea Primarului Sectorului 4, în vederea schimbării denumirii Liceului Tehnologic ”Mircea Vulcănescu”, din București, str. Izvorul Crișului nr. 4, sectorul 4, în Liceul Tehnologic ”Traian Popovici” și totodată efectuarea demersurilor necesare către Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Consiliul de administrație al unității de învățământ.

Art.2. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Prezenta hotărâre se va comunica Ambasadei Israelului în România, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", Instituției Prefectului Municipiului București, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și Consiliului de administrație al Liceului Tehnologic ”Mircea Vulcănescu”.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.06.2017.

Nr. 147/29.06.2017