Hotărârea nr. 13/2017

Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București, în vederea adoptării unei hotărâri, pentru transmiterea imobilului situat în Șos Giurgiului nr.86 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului București, în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea

imobilului situat în Șos Giurgiului nr. 86, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr. P.12/258/19.01.2017;

Luând act de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

în baza prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București să adopte o hotărâre privind transmiterea imobilului situat în Șos Giurgiului nr.86 sector 4 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, compus din:

a)    clădire conform Releve-urilor din Anexă;

b)    terenul aferent.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se va utiliza în vederea amenajării unei grădinițe.

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Gospodărire Locală, iar comunicarea acesteia va fi efectuată, prin grija Secretarului Sectorului 4, de Serviciul Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2017.


Cwptrasemnw SecretaruL&edtoruIui 4

Gabfîelar ANGHELOIU

Nr. 13 /31.01.2017

L fh
J*’    T

’’ TT-t'Ț..

NUME-' RREWSEMNA»

WBBMAfe';

T:.'

WR«eeă~

'ffisews

fn‘g;RfHfl;eW

SW-^asFer

•'-• ‘.rtr-W-r •?

J    .

^edr’a

IfriQO

?P Lansa


REXEVEUT SPAȚIU' CUMERGUAL

/, part/r ’,.—


Data 3>1&1Ș98
p!i£S['£>nj7£ șed/A/rs? ■ 'WM Gfl1^ <£>^frc,    '    '/ /a1'țȘ^Sc-?|șș£»î

■o’sS’-':

® •< 4 IV.Si'J-îi,;^;.
V.X-:'7 :< \.:' -: X"• ■

'b'enefi&îasi- ’

■ SosfiGiurglului;. nr.S£    ;-

■Sector .-4, București

;<XMXsX'>;W

!TUHET®O;i

^Stara’’

■ -    'RELEVEU .    „-

': -SPAȚIU COMERCIAL■'"' :/,, ; .•șyMâV'*^"

Data ■

&;10J99â

\r

tHâîiR;M'îV©te'<-:

WI:

îaavRMeW';

wcs,;?

;SE:ĂEW8tX;>/

■:<-&;.■■ -

4? lansa
p&eggâj.NTG .&& Se&itfșfr ':/oft^    <ben&


s

.s

K^s

i

1^

?. i

'"M

s?

&

' £>

o

*

%

1 Sli

î

î    z

I    V

_ a-

*■

*

>i    .W

ir ,t».-r.

/

< *♦ - ^'1