Hotărârea nr. 121/2017

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și

completată

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 4 nr. S136/23.05.2017;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 115/31.05.2017 privind validarea

unui mandat de consilier local;

Luând în considerare încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Prodeus Ileana-Mihaela, constatată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 117/31.05.2017;

Având în vedere art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

în baza prevederilor art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04,07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, după cum urmează:

- Comisia nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism - doamna Prodeus Ileana-Mihaela se înlocuiește cu domnul Ștefan George-Alin.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4 și persoana nominalizată va aduce la îndeplinire prevederile

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a C on s ihuhliL o cal al sectorului 4 din data de 31.05.2017.


PREȘEDINTE DE fgDI Vasile IJ®GrK§Xî?}

Contrasemnează Secretând Sefctorului 4 Otilia Iustiniana VÎLCEA

Nr. 121/31.05.2017