Hotărârea nr. 114/2017

Hotărâre privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe Str. Secerei – Sector 4”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind constituirea unei Comisii de lucru pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe Str. Secerei - Sector 4”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.59/31.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parcare aproximativ 700 de locuri”;

Luând în considerare hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 403/21.12.2016 privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Consiliului Local Sector 4 a imobilelor - terenuri situate în str. Pridvorului nr. 24, str. Secerei nr. 53-55 și str Secerei nr. 57, Sector 4;

în temeiul prevederilor art.54 alin.(7) coroborat cu art.45 alin.(l) și art,81 alin. (4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de lucru pentru analizarea și implementarea proiectului „Amenajare parcare pe Str. Secerei - Sector 4, București”.

(2) Componența Comisiei de lucru, este următoarea:

-    GÂF DEAC Ioan    - consilier local

-    S AVA Ioan-Răzvan    - consilier local

-    MOULIN Guilhem Christian - consilier local

-    PUIU Florian    - consilier local

-    MARIN Ștefănel-Dan    - consilier local

Art.2. Obiectivul comisiei este: Analizarea și verificarea documentațiilor în vederea amenajării unei parcări care să deservească locuitorilor sectorului 4 al Municipiului București.

Art.3. Prezenta comisie va funcționa pe o perioadă de maxim 60 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, urmând să prezinte în prima ședință a Consiliului Local Sector 4, organizată după această perioadă, concluziile activității, sub forma unui raport scris.

Art.4. Se aprobă Anexa cu Regulamentul de organizare și pentru analizarea implementării proiectului „Amenajare parcare pe Str.


Art.5. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și persoanele nominalizate la art.l, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.05.2017.

Nr. 114/18.05.2017

ANEXA

La HCLS4 nr. 114/18.05.2017

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de lucru pentru analiza implementării proiectului „Amenajare parcare pe Str. Secerei - Sector 4”

1.    Obligativitatea realizării unui studiu de impact;

2.    Comisia funcționează statutar în prezența a 50%+l din numărul total de membri;

3.    La prima ședință membrii vor alege un Președinte al Comisiei, cu votul a 50%+1 din numărul total de membri;

4.    Convocarea următoarelor ședințe de lucru se va face de către Președintele ales, prin intermediul Serviciului Tehnic al Consiliului Local Sector 4;

5.    Comisia își va desfășura activitatea la sediul Primăriei Sector 4, dar se poate deplasa și la fața locului, respectiv în locația din Str. Secerei, unde se intenționează a fi construită parcarea;

6.    Ședințele Comisiei sunt publice, putând participa și alte persoane, în limita spațiului disponibil;

7.    Ședințele Comisiei sunt conduse de Președinte, care va acorda cuvântul și altor persoane participante, în urma deciziei a cel puțin 50%+l din numărul total de membri;

8.    Toate documentele analizate vor constitui anexe la Raportul final al Comisiei, raport care va fi prezentat în plenul ședinței Consiliului Local Sector 4;

9.    Raportul final al Comisiei se va redacta în scris și se va aproba în comisie, în urma deciziei a cel puțin 50%+1 din numărul total de membri, consemnându-se separat orice obiecții vis-a-vis de conținut;

10.    Raportul se va referi strict la obiectul de activitate și obiectivele Comisiei, stabilite concret în prima ședință de lucru a Comisiei, cu respectarea prezentei hotărâri de înființare.