Proces verbal din 30.09.2014

Proces Verbal Sedinta Ordinara


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 30.09.2014

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1021/25.09.2014.

Ședința a fost legal constituită fiind prezenți 25 de consilieri din 26.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea d-lui consilier Ovidiu Dumitru Zară.

La ședință au participat membrii Consiliului Local, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului sectorului 4.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “Suntem prezenți 25 de consilieri locali din 26. Aș vrea să dau citire ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 30.09.2014:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 29.08.2014.

2.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.10:2014 -31.12.2014.

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al sectorului 4, pe anul 2014.

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2015 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului/!

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4, pentru anul 2015

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului ce stabilește conduita în parcurile, miniparcurile și locurile dejoacă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Centrul Multifuncțional Covasna - Centru de întruniri și relaxare pentru persoane vârstnice”.

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind transferul clădirilor construite în Parcul Orășelul Copiilor, din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 4 precum și instituirea unei taxe în raport cu programul de funcționare

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2014-2015

Inițiator: dl. BĂLUȚĂ Daniel - Viceprimarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 98/30.05.2013 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafețe cu destinație de locuința sociala din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosința gratuita a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului Bucuresti-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pașapoartelor Simple

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012 legată de aprobarea contractării unui Împrumut extern de la Banca Europeana de Investiții in vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuința si concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui MANOLACHE VALERIU MARIAN, în suprafață de 36,19 mp si teren proprietate privata a mun.Bucuresti in suprafața de 220,Omp, situat în STR.MANGANULUI nr.6, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU'Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui IONASCU MIHNEA IONUT, situat în b-dul DIMITRIE CANTEMIR nr.8, bl.3B, ap.l, P, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui DÂOGARESCU FLORIN DANIEL, situat în sos. OLTENIȚEI nr.238, bl.53, sc.B, ap.45, P, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui VALEANU OVIDIUS COSTIN, situat în cal. VĂCĂREȘTI nr.184, bl.24, sc.A, ap. 11, P, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe P+10 E, pe un teren proprietatea SC GIRICEK ENTERPRISES SRL, în suprafață de 1750,Omp, situat în STR.IONESCU FLORE A nr.40, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe colective S+ P+4E+5 E -6 E retras, pe un teren proprietatea d-lui

CHETE CIPRIAN CALIN, în suprafață de 580,0 mp, situat în CAL. ȘERB AN VODĂ nr.39 sector * -4.

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe colective S+ P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-nei ZAINESCU MIHAELA , în suprafață de 1540,0 mp, situat în DRUMUL DEALUL ALUNIS nr.21. sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea imobil servicii S+ P+l E, pe un teren proprietatea SC MAX STIL SRL , în suprafață de 302,0 mp, situat în INTRAREA SCORUȘULUI nr.l, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere supraetajare imobil existent si concesionare teren , pe un teren proprietatea SC M.B .PROD.COM SRL , în suprafață de 512,90 mp, si teren proprietate privata a mun.Bucuresti in suprafața de 154,10mp situat în STR. STRĂDUINȚEI nr.l, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere locuința unifamiliala Sp+ P+l E, pe un teren proprietatea d-lui PREDA MIHAIL- CIPRIAN , în suprafață de 178,0 mp, situat în STR.LUICA NR. 3A., sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere imobil existent Sp+P+2 E+M cu un corp S+P+2 E+M anexa birouri si concesionare teren , pe un teren proprietatea SC AGNES SEVICES SRL , în suprafață de 395,0 mp, si teren proprietate privata a mun.Bucuresti in suprafața de 381,0mp situat în SOS.OLTENIȚEI nr. 125, sector 4

Inițiator: dl. POPESCU Cristian Victor Piedone - Primarul sectorului 4

24.    întrebări, interpelări.

25. Probleme curente.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitra ^ară: “ Executivul propune introducerea pe ordinea de zi a următorului proiect de hotărâre: Punctul nr. 1, să fie acesta și după aceea să curgă ca să nu ne încurcăm: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 59/26.11.2012 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii nr. 550/2002. Punctul 24 o să devină 25 - întrebări, Interpelări, punctul 25 o să fie 26 - Probleme curente. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Ordinea de zi a fost votată în unanimitate de voturi. Deci, Punctul nr.l:Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 59/26.11.2012 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii nr. 550/2002.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “ Propuneri? Dl. Petcu, vă rog! Deci, dl. Giuglea Florian și d-na Negrescu Carmen. Alte propuneri, vă rog! “

D1. consilier Romeo Drăgan: 44 Pe Legea nr.550? Propun să fie vot secret44.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “Păi, este vot secret? 44 ...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )...Nu, nu! Nu este vot secret. Supuneți la vot.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “Nu este? “

Dl. consilier Romeo Drăgan: “Păi, da! Asta nu este propunere? Care este problema? Nu eram la propuneri?”

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: 44 Se supune la vot. Cine dorește vot secret? Cine este pentru? Cine se abține? împotrivă? Nimeni. Nu se abține nimeni. Se aprobă în unanimitate. Alte propuneri, dacă mai aveți? Nu mai există. Deci, au fost propuși dl. Giuglea și d-na Negrescu... și dl Muntean din partea PNL. Sunt 3 propuneri... Până veți face buletinele de vot și procesul verbal, propun să trecem la cel de-al doilea punct, care era punctul 1. Punctul nr.l: Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 29.08.2014. Discuții? Suntem 26 de consilieri. A venit si d-na Rădoi...( sunt intervenții în sală neînregistratepe bandă )...

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară:“Era! Mă scuzați! Cine este pentru? Abțineri? 2 abțineri. împotrivă? Acest punct a trecut.” Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al sectorului 4, pe perioada 01.10.2014 - 31.12.2014.” Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară:44 Propuneri, vă rog!

Dl consilier Dan Delegeanu: „Propunerea mea este dl consilier De Juan”.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “Ionescu De Juan-De Juan Decebal-Dat?’.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: ”Alte propuneri, vă rog! Se va face prin vot secret...(sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă)...

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: „Vot deschis. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? 1 abținere . Două abțineri? Vă rog să luați loc in sală...Dacă se poate! Din respect față de colegi. Vă mulțumesc! 2 abțineri. Punctul nr.3: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al sectorului 4, pe anul 2014. Discuții? Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Proiectul a fost votat în unanimitate. Punctul nr.4: Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4, pentru anul 2015. Art.l Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4 pentru anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. Discuții? Nu! Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Proiectul a fost votat în unanimitate. Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Pianului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2015 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al

Municipiului București. Art.l Cu data prezentei se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2015 al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, în conformitate cu anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. Discuții? Nu sunt! Cine este pentru? Abțineri? Nu sunt! împotrivă? Nu sunt! Proiectul a fost votat în unanimitate. Punctul nr.6: Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Regulamentului ce stabilește conduita în parcurile, miniparcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4. Art. 1 Se aprobă Regulamentul ce stabilește conduita în parcurile, miniparcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Poliția Locală Sector 4, prin serviciile de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. Discuții? Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă? Proiectul a fost votat în unanimitate. Punctul nr.7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Centrul Multifuncțional Covasna - Centru de întruniri și relaxare pentru persoane vârstnice. Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art, 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Direcția Economică vor aduce la indeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor. Discuții? Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Proiectul a fost votat în unanimitate.”

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “Cred că am sărit un proiect”...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )...

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară:“S-a făcut”. Punctul nr.8: Proiect de hotărâre privind transferul clădirilor construite în Parcul Orășelul Copiilor, din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 4 precum și instituirea unei taxe în raport cu programul de funcționare. Art.l Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 4, a celor două clădiri construite în Parcul Orășelul Copiilor conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Administrarea Domeniului Public Sector 4 va administra și va exploata aceste clădiri în condițiile stabilite în anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.Art. 3 Predarea -primirea imobilelor prevăzute la art.l, inclusiv dotările aferente acestora, se va face prin proces verbal de predare - primire între reprezentanții Direcției de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate și reprezentanții Administrației Domeniului Public Sector 4. Art.4 Secretarul Sectorului 4, Administrarea Domeniului Public Sector 4 și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor. Discuții? Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Proiectul a fost votat în unanimitate. Punctul nr.9: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.2/30.01.2014 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, 1a nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2014-2015. Discuții? Cine este pentru?

Abțineri ? împotrivă ? Proiectul a fost votat în unanimitate. Punctul nr.10: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 98/30.05.2013 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru suprafețe cu destinație de locuința sociala din Aleea Nehoiu nr. 2-12, bloc F3, sector 4. Art.l. Art.l din Hotărârea Consiliului Local Sector 4, nr.98/30.05.2013 se completează cu un nou alineat ce va avea următorul conținut: „Prelungirea contractelor de inchiriere se face de către executiv, anual, cu respectarea legislației în vigoare”. Art.2. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4, nr.98/30.05.2013 se completează și va avea următorul conținut:<Titularii contractelor de închiriere vor beneficia în atare situație de prelungirea contractelor conform legii. Se aprobă ca titularilor contractelor de închiriere care la data expirării valabilității acestora, înregistrează datorii la bugetul local (cote de întreținere și chirie) să nu li se mai prelungească contractele de închiriere>. Art.3 Secretarul Sectorului 4, Direcția Administrativă și Patrimoniu și Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente -Electorale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor/'

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “ Discuții?Vă rog, doamna consilier.”

D-na consilier Veronica Toma: „V-aș ruga să luăm în discuție un aspect. Acolo unde spune că nu se mai prelungește contractul în cazul în care are datorii, v-aș ruga să aprobăm un amendament în care să fim totuși de acord ca dacă și le plătește, să continue totuși...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )...”

D-na consilier Veronica Toma: „Deci, dacă la data semnării reînoirii contractului este de acord să-și achite toate datoriile, să li se prelungească contractul.”

DI. Primar Popescu Cristian Victor Piedone: “...De la expirarea contractului în 90 de zile...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )...”

D-na consilier Veronica Toma: „Da, 90 de zile.”

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: „Deci, d-na consilier propune un amendament...”

D-na consilier Veronica Toma:„Nu, nu! Continuarea. Nu are sens să facem alte amendamente.”

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: „Deci, se

aprobă ca titularii contractelor de închiriere care la data expirării valabilității acestora înregistrează datorii la bugetul local, cote de întreținere și chirie,, să li se prelungească contractele în termen de 90 de zile...”

D-na consilier Veronica Toma: ,,în condițiile în care în termen de 90 de zile își achită integral toate datoriile.”

Dl. consilier Romeo Drăgan: ”în condițiile în care titularul contractului în termen de până la 90 de zile își achită cuantumul datoriilor.”

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: „în termen de 90 de zile de la momentul expirării”.

DI. consilier Romeo Drăgan: ”De la momentul expirării. Adică o prelungire de trei luni, de 90 de zile, dată până la care va putea să-și achite toate penalitățile. Debitele... Debitele pentru că, bănuiesc că în debite se înscriu atât chiriile, cât și eventualele penalități.”

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: „Supun lâ vot amendamentul d-nei consilier Toma și al d-lui consilier Drăgan.Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Acest amendament a fost votat în unanimitate.

Supun aprobării dumneavoastră întregul proiect de hotărâre. Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Acest proiect a fost votat în unanimitate.

Punctul nr.ll: Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosința gratuita a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului Bucuresti-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pașapoartelor Simple. Art.l Se aprobă atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de 5 ani, un spațiu de 10 mp, situat in str. Străduinței nr. 1, sector 4 București, aflat la parterul imobilului , in incinta Direcției de Evidenta a Persoanelor Sector 4 București. Acest spațiu se atribuie pentru crearea unui punct de lucru, către Instituția Prefectului Municipiului Bucuresti-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pașapoartelor Simple, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor. Discuții? Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Proiectul a fost votat în unanimitate.

Punctul nr.12: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012 legată de aprobarea contractării unui imprumut extern de la Banca Europeana de Investirii in vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe in Sectorul 4 al Municipiului București. Art.l Se aproba completarea prevederilor Art. 2 din Hotărârea Cionsiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012, astfel: „ Contractarea Finanțărilor se va realiza în perioada 2011-2017.„Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 57/31.10.2012, raman nemodificate si se reconfirma valabilitatea acesteia. Art. 3 Secretarul Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Investiții și Achiziții Publice vor duce la indeplinire prezenta hotarare conform competentelor. Discuții? Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Proiectul a fost votat în unanimitate.

Președintele de ședință, dl. consilier Ovidiu Dumitru Zară: “ Următorul punct pe ordinea de zi: Punctul nr. 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuință și concesionare teren, pe un teren proprietatea d-lui Manolache Valeriu Marian, în suprafață de 36,19 mp si teren proprietate privată a mun.București în suprafață de 220,0 mp, situat în str. Manganului nr.6, sector 4. Vă rog , domnule arhitect. Vă rog liniște, domnilor !"

DI. Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „Deci primul PUD, ne aflăm în situația unei incinte în care locuința în suprafață de 36,19 mp este în proprietate iar restul suprafeței de 220, 0 mp este proprietatea Municipiului București . Vă dați seama că această locuință de 36 mp nu mai corespunde standardelor actuale de locuire și de aceea se solicită extinderea ei cu un imobi P+ 2 E și concesionarea terenului de la Municipiul București.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: „Supunem la vot. Cine este pentru ? Abțineri ? O abținere . împotrivă ? Nu există . Cu 24 voturi pentru și o abținere acest proiect a trecut. Punctul nr. 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-Iui lonașcu Mihnea Ionuț, situat în Bd. Dimitrie Cantemir nr.8, bl.3B, ap.l, P, sector 4.

DL Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „Este vorba de un bloc, la parter este un apartament, se solicită acces din exterior, în acest caz particular cele de pe Bd. Cantemir au niște jardiniere foarte înalte, de-a lungul apartamentelor. Accesul se poate face prin câteva trepte de la intrarea în bloc și se poate face o platformă la fel ca această jardinieră, fără afectarea domeniului public.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: "Cine este pentru ? Abțineri ? împotrivă ? Acest proiect a trecut cu unanimitate de voturi. Punctul nr. 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui Daogarescu Florin Daniel, situat in Șos. Olteniței nr. 238, bl 53, sc B, ap. 45, P, sector 4. "

Dl. Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „Un acces din exterior care se ia din dreptul intrării de la bloc, pe trotuarul de gardă al blocului, fără afectarea domeniului public.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: „Cine este pentru? Abțineri? Nu există. împotrivă ? Nu există. Acest proiect a trecut cu unanimitate de voturi. Punctul nr.16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui Valeanu Ovidios Costin, situat in Cal. Văcărești, nr. 184, bl. 24, scA,ap.ll, P, sector 4.

Dl. Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „Un acces din exterior pe Calea Văcărești la un apartament de bloc pe lângă care trece o alee pietonală și accesul se poate face direct din această alee pietonală.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: „Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Acest proiect a trecut cu unanimitate de voturi.”

Punctul nr. 17: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe P+10 E, pe un teren proprietatea SC Giricek Enterprises SRL, în suprafață de 1750,Omp, situat în str. Ionescu Florea nr.40. sector 4."

Dl. Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „Strada Ionescu Florea nr. 40, ne aflăm într-o zonă reglementată printr-un PUZ anterior aprobat. PUD-ul a fost făcut numai pentru reglementarea edificabilului și a majorării POT, tocmai pentru a se obține o înălțime mai mică de cât cea... în rest toate prevederile PUD-ului sunt respectate."

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: „Da. Cine este pentru?

A.

Abțineri? împotrivă? Acest proiect a trecut cu unanimitate de voturi. Punctul nr.18: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe colective S+ P+4E+5 E -6 E retras, pe un teren proprietatea d-lui Chete Ciprian Călin, în suprafață de 580,0 mp, situat în cal. Șerban Vodă nr.39 sector 4.”

Dl. Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „Ne aflăm pe Cal. Șerban Vodă, un teren liber aflat între două construcții, se propune cuplarea la calcan pe limită dreaptă, după aceea, retragerea la fel cum este blocul din dreapta, iar din stânga retrageri succesive, tocmai pentru a se obține mai multă lumină Policlinicii care se află în partea stângă."

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: „Fac o precizare, referitor la acest proiect, faptul că în comisie, votul consultativ, s-au abținut. Cine este pentru? Câte voturi sunt pentru ? Abțineri? Două. împotrivă ? Nu există. Acest PUD a trecut cu 23 voturi pentru și 2 abțineri. Punctul nr.19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea locuințe colective S+ P+2 E+M, pe un teren proprietatea d-nei Zainescu Mihaela, în suprafață de 1540,0 mp, situat în Drumul Dealul Aluniș nr.21. sector 4. w

Dl. Arhitect- șef Daniel Cărămidă: ”Ne aflăm pe Drumul Dealul Aluniș, în zona străpungerii propuse pentru autostrada București - Giurgiu. PUD-ul prezintă o clădire S+ P+2 E+M independentă, a fost făcut pentru reglementarea față de circulațiile din zonă, în rest prevederile PUG sunt respectate.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: „Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Acest proiect a fost votat în unanimitate .Punctul nr. 20 : Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea imobil servicii S+P+ 1 E , pe un teren proprietatea SC Max Stil SRL, in suprafața de 302,0 mp, situat in Intr. Scorușului nr. 1, sector 4.”

D1. Arhitect- șef Daniel Cărămidă : „Da. Ne aflăm pe strada Scorușului, deci este o incintă chiar vis-a-vis de Big Berceni. E normal ca această incintă să capete o funcțiune comercială. Se propune o clădire parter și etaj. PUD-ul a fost făcut pentru a se obține o retragere de doi metri față de limita stângă, în rest toate sunt respectate.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zarăf’Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Acest proiect de hotărâre a trecut cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere si supraetajare imobil existent si concesionare teren, pe un teren proprietatea SC MB Prod. Corn. SRL, în suprafață de 512, 90 mp si teren proprietatea privata a Mun. București în suprafață de 154,10 mp situat in str. Străduinței nr. 1, sector 4.

Dl. Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „Ne aflăm într-o situație mai specială. E vorba de Piața Străduinței pe care se solicită o supraetajare parțială, restul rămânând la fel , numai pe o zonă de spațiu comercial ...concesionarea terenului din jur. Această supraetajare este parțială, nu reface unitatea ansamblului. Solicită concesionarea a 150 mp.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: ”Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Unanimitate. Acest proiect nu a trecut la vot. Punctul nr.22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere locuința unifamiliala Sp+P+1 E , pe un teren proprietatea d-lui Preda Mihail Ciprian , în suprafață de 178,0 mp , situat in STR. LUICA NR 3A , sector 4.”

D1. Arhitect- șef Daniel Cărămidă:„Ne aflăm în situația unui teren proprietate, pe care PUD-ul a fost întocmit numai pentru stabilirea amplasamentului, respectiv un calcan pe limita posterioară a proprietății, în rest coeficienții stabiliți prin PUG sunt respectați?'

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: ”Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Acest proiect a fost votat în unanimitate.

Punctul nr. 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere imobil existent Sp+P+2 E+M cu un corp S+P+2 E+M anexa birouri si concesionare teren , pe un teren proprietatea Sc Agnes Services Srl, în suprafață de 395,0 mp si teren proprietate privata a Mun. București in suprafața de 381, 0 mp situat in Sos Olteniței Nr. 125, sector 4 ?'

DL Arhitect- șef Daniel Cărămidă: „ Este vorba de reactualizarea unui PUD aprobat într-o legislatură anterioară, pentru concesionarea unui teren alături de Hotelul Agnes. Nu este vorba de Mănăstirea Sfânta Agnes. Nu a fost încă realizată concesiunea de Primăria Capitalei, termenul a expirat și de aceea îl propune din nou spre aprobare.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: “ Cine este pentru? Abțineri? împotrivă ? Două abțineri și 23 voturi împotrivă. Acest proiect de hotărâre nu a trecut. Pentru Punctul nr. 1: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 59/26.11.2012 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii nr.550/2002. în urma numărării voturilor s-au stabilit următoarele:

Dl. Giuglea Florian- 24 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi nule.

D-na Negrescu Mariana - Carmen - 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 voturi nule.

Dl. Muntean Mircea - 4 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 0 voturi nule, din care 24 de voturi exprimate din 25 de consilieri prezenți la vot.

Recitesc proiectul: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 59/26.11.2012 privind desemnarea unor consilieri ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale conform Legii nr.550/2002. Art. 1 Se revocă dl. Stoian Ghiocel Daniel din calitatea de membru supleant în comisia pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii .Alt. 2 Se completează Hotărârea Consiliului Local sector 4 nr. 59/26.11.2012 în sensul că se nominalizează doi membri supleanți în cadrul comisiei pentru aplicarea Legii 550/2002 în persoana d.lui Consilier Giuglea Florian și d-nei Consilier Negrescu Mariana Carmen, conform prevederilor art. 6 alin (1) din legea susmenționată . Art. 3 Persoanele nominalizate la art. 2, împreună cu Secretarul Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire dispozițiile cuprinse în prezenta, conform competețelor.

Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Acest proiect a fost votat în unanimitate. Vă rog, d-le Drăgan. întrebări, interpelări. Urmează dl. De Juan Decebal Dan?'

DL consilier Romeo Ionel Drăgan:” D-le Primar, stimați colegi, am o petiție de la un grup de cetățeni și o să-mi permit să vă rețin câteva minute să v-o citesc: „Către Consiliul Local al Sectorului 4, în atenția d-lui Consilier Romeo Drăgan “ și au mai scris ceva aici: „ ultima speranță a celor 170 de persoane ale Asociației de proprietari bloc Rl, str. Al. Obregia nr. 222, sector 4 București .” Am folosit acest prilej deoarece la intervențiile lor, timp de 5 ani. Subliniez 5 ani. Și anume adrese, audiențe, așa -zisă cutie a d-lui Primar, au primit același răspuns stas: <vom prevedea în investițiile anului viitor, solicitarea este în atenția noastră, vom rezolva în primăvară , vom cuprinde blocul într-un nou proiect> încheindu-se toate cu <Vă mulțumim pentru înțelegere. > Dumnealor reclamă faptul că în fața blocului, spațiul verde al acestui bloc contrastează cu spațiul frumos al bulevardului. Scuza dintotdeanu a fost că nu sunt fonduri, dar timp de 5 ani nu s-a găsit o mică sumă pentru acest bloc. N-am să mai dau citire la restul, bănuiesc, d-le Primar că- virgulă-cutia dumneavoastră a fost violată și întotdeauna nu s-a găsit adresa respectivului bloc, fapt pentru care am să vă înaintez această petiție în dublu exemplar, rugând să mi se dea număr la petiție. Dl. Primar, preferabil ar fi ca solicitările de 5 ani făcute de această asociație de locatari să fi fost până acum rezolvate . Nu de altceva, dar tot aveți renumele unui bun gospodar, a unui gospodar care rezolvă tot, ori această petiție consider că este o pată atât pe obrazul nostru al consiliului, cât mai ales al executivului și de aceea am rugămintea la dumneavoastră ca această problemă să se rezolve cu celeritate. Aștept cu interes, nu răspunsul dumneavoastră, nu răspunsul executivului11...

Dl. Primar Popescu Cristian Victor Piedone: “Dumneavoastră faceți parte din Comisia de buget, vă dau cuvântul meu că în prima proiecție pe 2015, această zonă va intra în reabilitare și va apărea și acest bloc.”

D1. consilier Romeo Ionel Drăgan: „Era preferabil d-le Primar să facem un efort și s-o rezolvăm acum în toamnă

D1. Primar Popescu Cristian Victor Piedone: “E adevărat, dar știți prea bine, sau nu știți, am fost prin Ministerul Finanțelor “tamponat”, ca să folosesc această expresie, ni s-au tăiat 250 de miliarde de lei vechi din buget, nu numai nouă, ci tuturor administrațiilor locale.”

D1. consilier Romeo Ionel Drăgan: "Aceasta cunoaștem, faptul că actualul Guvern are doar mâini de luat... îl simțim zi de zi pe pielea noastră, taxe, impozite."

D1. Primar Popescu Cristian Victor Piedone: “Dacă o dați în politică, dați-o în politică locală, lăsați-ne cu politica centrală!"

D1. consilier Romeo Ionel Drăgan: „Nu vorbeam de politica centrală ci de politica locală, dumneavoastră vă justificați că în primăvară, deoarece Guvernul v-a luat din bani."

D1. Primar Popescu Cristian Victor Piedone:”Nu știu ce Guvern mi-a luat mie de la bugetul local. Au fost și alte guverne”...

DL consilier Romeo Ionel Drăgan:" Care v-au dat și nu dumneavoastră, ci sectorului 4."

DL Primar Popescu Cristian Victor Piedone: ”Nu mai comentez ...v-aș spune suma care ne-a dat-o domnul Premier Boc, pentru Piața Covasna... a dat 1 miliard de lei vechi... am putut să iau trei ghivece... Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară:" Era mai mic și nu putea căra banii .. .Vă rog, domnul De Juan . "

Dl. Consilier lonescu De Juan- De Juan Decebal Dan : „De data aceasta aș dori să mulțumesc executivului, în special domnului Viceprimar Daniel Băluță pentru că în ceea ce mă privește, unde sunt în Consiliul de administrație, respectiv Colegiul „Petru Rareș”, Școala „Avram Iancu", Liceul „Gheorghe Șincai”, s-au încheiat parțial, în cazul Colegiului „Gheorghe Șincai „ s-a reabilitat acoperișul. Vă aduceți aminte când am adus acele bucăți de țiglă aici la pupitru.

La Școala „Avram Iancu" s-a rezolvat problema cu sistemul de sonorizare. La „Petru Rareș”, respectiv, Școala 100, după vreo 20 de ani s-au scos cărbunii din subsol, s-a amenajat sala de sport, nu se mai inundă subsolul. De asemenea, la Colegiul „Petru Rareș”- streașină a fost reparată acolo unde cădea. Și mai ales îi mulțumesc d-lui Viceprimar pentru contribuția și implicarea în ceea ce privește biblioteca Colegiului „Șincai” care este probabil unică în Municipiul București. Executivului, felicitări din partea mea

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară: "Dacă îmi permiteți am și eu mai multe interpelări. Sunt probleme sociale . D-le Primar, după cum bine știți și presa a relatat, avem o mare problemă în sectorul 4 , o cauză creată din 2003 , niște retrocedări pe Calea Șerban Vodă , unde au fost retrocedate 120 de apartamente unei singure persoane, mulți dintre chiriașii care locuiau - locuitori ai Sectorului 4, de 40 -50 de ani , unii dintre ei au fost evacuați, alții urmează să fie evacuați. Ei se află pe listele de așteptări de locuințe sociale. Trebuie găsită o soluție pentru că unii dintre ei sunt oameni în vârstă care au pensii extrem de mici, sunt copii, școlari și preșcolari care se vor trezi în stradă. Din punct de vedere legal, noi nu putem face nimic să inițiem o acțiune, doar dacă în nume personal, mai mulți consilieri să inițiem o acțiune către Procurorul General, de revizuire a dosarului. Este și un dosar penal în cercetare la ora actuală, dar oamenii aceia au deja ordine de evacuare. V-am spus unii dintre ei sunt pe stradă, unii dintre ei vor fi evacuați. Poate găsim o soluție pentru ei.

Vis- a -vis de evacuări, noi avem o grădiniță care se numește „ Micul Prinț” . Această clădire a fost o școală, construită pe un teren care a fost donat statului român de către un preot, cu condiția ca acolo să existe o unitate de învățământ . O școală care în 1974 a fost transformată în grădiniță și dată în administrarea Societății „ADESGO”, 3000 m de teren și 1860 și ceva de construcții. Era vorba de două clădiri. In 1990, odată cu apariția Legii învățământului, imobilele și terenul trebuiau retrocedate Inspectoratului Școlar al Municipiului București care trebuia Primăria Generală să facă o hotărâre de consiliu. Noi am aprobat trecerea în rețeaua de unități școlare și preșcolare. Era vorba de o grădiniță și o creșă. Numai că, printr- o conjunctură, cu ajutorul unor acte false, înainte de momentul privatizării, ei au predat doar construcția, nu și terenul, drept pentru care la ora actuală, deținătorii legali ai terenului Societatea „ADESGO”, acționarii sunt israelieni, au venit să evacueze, vor să demoleze clădirea care spun ei, e pe terenul lor. Din păcate ASLG-ul - nu vorbesc de actuala conducere, nu s-a prezentat la termenele în care noi ne-am judecat, pentru a demonstra că suntem proprietari de drept ai terenului respectiv, de fapt administratori, proprietatea fiind a Primăriei Generale. Trebuie găsită o soluție, trebuie sesizate în acest caz din punctul meu de vedere, organele de anchetă penală, pentru că este indubitabil, am scos toate documentele din Arhivele Naționale, terenul este proprietatea Statului Român. Dacă vom rămâne fără acea grădiniță, toate

___ ”'    ■

străzile: împăratul Traian, Gospodinelor, Pomârla, Păduroiu, Secuilor, nu vor’ mai avea unde să-și ducă copiii la grădiniță. Sunt peste 150 de copii acolo. Și oricum clădirea este veche, trebuie reinvestit în ea...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă

Președintele de ședință, dl. Consilier Ovidiu Zară:“ Da, au documentele ... Eu le-am luat de la Arhivele Naționale . Ei au venit cu un titlu de proprietate de 4995 mp, în condițiile în care în toate actele figurau 3000 de metri de teren, mai mult, am dat și de moștenitoarea preotului care a donat Statului Român, cu condiția ca acolo să fie o unitate de învățământ și dânsa îmi va da testamentul din care reiese că acest teren a fost donat cu condiția existenței unor unități de învățământ, ori ei s-au extins nu știu cum, au preluat 3000 de metri, aveau un titlu de proprietate de 4995...4495, ceva incredibil.

Avem o mare problemă, dl. Primar, cu after-school, noi le-am construit. Noi plătim toate cheltuielile apă, canalizare, electricitate, tot ce e acolo...Există din anul 2011 o metodologie de funcționare a programului școală după școală, emis printr-un ordin de ministru care spune foarte clar cum se derulează acest program pas cu pas .

Din păcate, la nivel de sector această metodologie nu este respectată. S-au constituit asociații de părinți, doi profesori, sau unul, au făcut contracte de comodat cu școlile pentru a avea acolo sedii sociale. Aceste asociații de părinți care nu au experiență în domeniul educării, fac înscrierile la after school, ei dispun de absolut tot acolo. Practic, ei desfășoară activități comerciale - au dreptul conform Ordonanței 26 de constituire a ONG-urilor- dar pe de altă parte creează nemulțumiri în rândul oamenilor. Și vă spun de ce. Metodologia prevede foarte clar faptul că eu ca părinte am dreptul să-mi dau copilul la after school și nimeni nu mă poate obliga să plătesc mâncarea către acel ONG care administrează școala. Eu pot să-l trimit cu un sandwich. Numai că persoanele respective spun: <nu vrei să mănânci, nu-ți mai înscriu copilul>.

Altceva, duratele de funcționare, after-school e făcut să funcționeze până la o oră rezonabilă. De exemplu, sunt persoane care lucrează la Direcția de Taxe și Impozite Locale, care au copii la after school, ei scapă la ora 16.30, uneori chiar la 18.30 în cursul săptămânii, dar after school-ul, de exemplu, de la Școala nr.36, funcționează până la ora 16.00. Practic, părintele care se duce, se simte vinovat că nu a avut cum să ajungă. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun un lucru, dragi consilieri: sunteți membri și v-ați bătut în primele ședințe din acest mandat, să fiți membri în Consiliile de Administrație în cadrul unităților de învățământ. Vreau să vă atrag atenția că a apărut o nouă metodologie semnată prin ordin de ministru, care reglementează activitatea consiliilor de administrație și aș vrea să participați la ședințele consiliilor de administrație, pentru că dacă ați fi participat cei care aveți în subordine after school, ați fi sesizat aceste lucruri, iar modul în care este elaborat acest after school trebuie aprobat în consiliile de administrație, la începutul fiecărui an caledaristic, nu mai departe de luna februarie. Și consiliul de administrație este cel care, face acest proiect after school împreună cu directorii, în metodologie - am să-mi permit să vă trimit la fiecare și ordinul ministrului privind reglementarea activității consilului de administrație, să vedeți ce aveți de făcut. Pentru că altfel, toate se vor sparge, nu în capul nostru, ci cel vinovat va fi Piedone. Cel care își ia înjurăturile pentru că nu merg treburile bine, e Piedone. Mă miră insă faptul că ASLG-ul, nu spun de actuala conducere, de fosta conducere a acceptat...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )...Bun. Noi plătim tot ceea ce înseamnă utilități iar ei încasează banii. Deci vă dau toate actele normative pe care să le consultați, să vedeți cum funcționează.

Vreau să-i mulțumesc și eu domnului Primar și nu o spun din curtoazie ci o spun din suflet. La Liceul „Gheorghe Șincai” a fost cel care a pus semnătura pe proiectul făcut de conducerea liceului privind amenajarea unei biblioteci. Zic eu că este cea mai frumoasă dintre biblioteci, de nivel universitar aș putea spune, pe care am văzut-o în viața mea. E superbă. Mulțumim domnului Primar, copiii mulțumesc.

Dar mai avem de făcut altceva și sper să continuați proiectul. E vorba de amenajarea celor șapte săli de curs gândite ca amfiteatre, drept pentru care va trebui să mai alocăm niște bani de la buget, astfel încât să existe posibilitatea ca toți copiii din „Șincai” să învețe dimineața. Ținând cont de faptul că au obținut performanțe iar în ceea ce privește performanțele avem o mare problemă cu bursele, domnul Primar !

După cum bine știți Consiliul Local poate aproba sau nu poate aproba burse și la un cuantum mare, extraordinar de mare. N-am mai avut bani și a trebuit să tăiem . Părinții au început să reproșeze cumva că am tăiat din burse, neștiind faptul că noi putem sau nu să aprobăm. Aș propune un lucru să ne gândim împreună să catalogăm școlile după performanță, pentru că eu vă atrag atenția ca părinte, foarte multe școli supraevaluează copiii. Până în clasa a opta te trezești că au un număr foarte mare de copii cu media 10, dar în momentul în care s-a dat capacitatea doar un procent de 10%- 15% din cei 100% care au avut 10, iau medii de peste 8,50 la capacitate. Aia înseamnă performanță! Deci, o școală generală își poate demonstra performanța în momentul în care un cuantum foarte mare de copii a luat examenul de capacitate cu notă mare. Dacă noi vom încuraja doar să dăm burse la note foarte mari, de aceea trebuie gândit tot sistemul?'

Acum vis-a-vis de licee, Liceul „Gheorghe Șincai”- singurul liceu din București, dacă nu mă înșel - care a avut promovabilitate de 100% la examenul de bacalaureat. La liceul x, nu vreau să dau nume, sunt 100 de copii cu media 10 și la „Șincai” sunt 40, n-o să le dăm la ăia 100 de burse, o să le dăm 20, dar la cei de la Șincai din 40, tot 20 o să le dăm, dar nu putem compara Mercedesul cu Trabantul. Trebuie gândit un sistem, zic eu, după performanța obținută la examenul de capacitate de fiecare școală în fiecare an și la examenul de bacalaureat de către fiecare instituție de învățământ preuniversitar.

Vă mulțumesc ! Ceva pentru domnul Cormoș. Mă scuzați, domnul Pîslă. Da, domnul Mateescu, le-am atras atenția că tunseseră gazoanele când ploua și s-au distrus gazoanele . De pildă, la Mirea Mioara Luiza, blocul 33 e pământ și am primit un răspuns că amenajarea spațiului verde aferent blocului 33 a fost realizată fiind astfel în întreținerea directă Direcției de Gospodărire Locală , acum nu știu ce se mai poate întreține acolo. Doar vreo întâlnire de pensionari.

Iar în ceea ce privește blocul 5 de pe șos. Olteniței 140 dintr-o eroare nu a fost cuprins în planul de investiții amenajarea grădinii și toate de lângă au fost făcute. Mi s-a spus că se va face, acum am primit un răspuns evaziv. Când se va face, că lumea întreabă ? Nu au acum, în toamna asta nevoie ...( sunt intervenții în sală neînregistrate pe bandă )...

Dl. Primar Popescu Cristian Victor Piedone: “Următoarea ședință se va ține pe 30.10.2014, la Colegiul “Dinu Lipatti” pentru că sala va fi ocupată cu alegerile.

O zi bună! Tot ce vă doriți!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ovidiu Dumitru ZARĂ


SECRETARUL SECTORULUI 4


Radu DRAGOMIRESCU


Transcris

Cons.MihaeiaCHircu (pag. 1-7)Transcris

Cons. Mîhaela Tătara (pag.8-15)

15