Hotărârea nr. 81/2014

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4, pe anul 2014 pentru acordarea burselor şcolare în anul şcolar 2013-2014, semestrul II


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 TeL 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2014 pentru acordarea burselor școlare in anul școlar 2013 ~ 2014, semestru II.

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.4.1/3007 din data de 17/06/2014;

Luând în considerare prevederile :

-    art.19 alin.(2) și ale art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a), coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local în sumă de 533 972 mii lei conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :

- Formularul 11/1 - Anexa nr. 2. - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și-    Anexa 3    - 49.02. Buget local

-    Anexa 3.1    - capitol bugetar 65.02 - învățământ total

-    Anexa 3.1.1    - cap.65.02.01    -    centralizator

-Anexa 3.1.2    - cap.65.02.02    - A.S.L.G.

-    Anexa 3.1.3.    - cap.65.02.03.01    -    ASLG 1

-    Anexa 3.1.4    - cap.65.02.03.02    -    ASLG 2

-Anexa 3.1.5    - cap.65.02.03 US 1    -    Unități școlare

-    Anexa 3.1.6    - cap.65.02.03 US 2    -    Unități școlare

-    Anexa 3.1.7    - cap.65.02.04    -    ASLG 2

-    Anexa 3.1.8    - cap.65.02.04 US2    - Unități școlare

-    Anexa 3.1.9    - cap.65.02.07.04    -    ASLG

-    Anexa 3.1.10    - cap.65.02.07.04 US    - Unități școlare

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 17.06.2014.


Nr.81/17.06.20142