Hotărârea nr. 6/2014

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de intretinere si a contributiei de intretinere din Centrul Medico – Social „Sf. Andrei”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere si a contribuției de întreținere din Centrul Medico - Social „Sf. Andrei”

Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. D5/33/13.01.2014 al Centrului Medico -Social „Sf. Luca”, din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, precum și Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Luând în considerare prevederile HG nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției de intretinere in instituțiile de asistenta sociala,

în temeiul prevederilor art.45 alin.l și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Pentru anul 2014, la Centrul Medico - Social „Sf. Andrei”, contribuția de intretinere lunara se stabilește la suma de 958 lei/asistat, calculata potrivit Anexei nr. 1.

Art.2. Costul mediul lunar al cheltuielilor de intretinere al unui asistat in Centrul Medico -Social „Sf. Andrei”, pentru anul 2014, se stabilește la suma de 2123 Iei, calculata potrivit Anexei nr. 2.

Art.3. Anexele nr.l si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Secretarul Sectorului 4 și Centrul Medico - Social „Sf. Andrei” din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.01.2014.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Nr. 6/30.01.2014


Anexa 1

laHCLS4 nr.    Ot' JCtL/?.

Nota de Fundamentare    7

privind calculul Contribuției de intretinere datorata de bolnavii internați in Centrul Medico-Social "Sfanțul Andrat^

Pentru stabilirea costului mediu lunar pentru anul 2014 s-au avut in vedere următoarele cheltuieli, la 31^2W^|A

-    cheltuieli pentru hrana,    *

-    cheltuieli pentru intretinere si gospodărire,    / n

-    cheltuieli cu obiectele de inventar, echipament,cazarmament,    '

-    cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare,

pe total unitate, pe surse de finanțare si pe articole ale clasifîcatiei bugetare:

LEI

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții de la Bugetul Local

Subvenții de Ia Bugetul de Stat

Venituri

Proprii

Donații si

Sponsori

zări

TOTAL

unitate

Cost mediu lunar

pe articole ale clasi-ficatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

7=6/12 luni

TOTAL CHELTUIELI

688134

33309

185996

995

908434

75702,83333

20,01

Bunuri si servicii

322005

0

171630

6

493641

41136,75

20.01.01

Furnituri de birou

116

6152

6268

522,33

20.01.02

Materiale pentru curățenie

39511

72077

111588

9299,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

69094

29244

98338

8194,83

20.01.04

Apa, canal si salubritate

64968

16411

81379

6781,58

20.01.06

Piese de schimb

0

2082

2082

173,50

20.01.07

Transport

0

0

0

0

0,00

20.01.08

Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet

0

11377

11377

948,08

20.01.09

Mat. si prest. servicii cu caracter funcționa

7316

9094

6

16416

1368,00

20.01.30

Alte bunuri si serv.pt.intret.si funcționare

141000

25193

166193

13849,42

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții de la Bugetul Local

Subvenții de la Bugetul de Stat

Venituri

Proprii

Donații si

Sponsori

zări

TOTAL

unitate

Cost mediu lunar

pe articole ale clasi-fîcatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6=2+3+4+5

7=6/12 luni

20,02

Reparații curente

14919

0

2128

0

17047

1420,58

20,03

Hrana

350910

0

1208

749

352867

29405,58

20.03.01

Hrana pt.oameni

350910

1208

749

352867

29405,58

20,04

Medicamente si materiale sanitare

0

33309

5587

240

39136

3261,333333

20.04.01

Medicamente

26884

240

27124

2260,33

20.04.02

Materiale sanitare

6425

6425

535,42

20.04.04

Dezinfectanti

5587

5587

465,58

20,05

Bunuri de natura obiectelor de inventa

0

0

0

0

0

0,00

20.05.01

Uniforme si echipamente

0

0

0

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

0

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0

0

0,00

20,30

Alte cheltuieli

300

0

5443

0

5743

478,58

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

300

5443

5743

478,58

Total Cheltuieli(an 2013);    908434    lei

Cost mediu lunar :    75702,83    lei

Nr.mediu bolnavi:    79

Cost mediu/anual/bolnav :    11499    lei

Cost mediu/lunar/bolnav :    958    lei


la HCLS4 nr.

Nota de Fundamentare

privind calculul Contribuției de întreținere pentru anul 2014 datorata de bolnavii internați in Centrul’Medi

Pentru stabilirea costului mediu lunar pentru anul 2014, in vederea decontării intre administrațiile locăte^ următoarele cheltuieli, la 31.12.2013, pe total unitate, pe surse de finanțare si pe articole ale clasificatiei bugetare:

-    cheltuieli de personal    !

-    cheltuieli cu bunuri si servicii;

LEi

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții Buget Local

Subvenții

Buget de Stat

Venituri

Proprii

Donații si Sponsorizări

TOTAL

unitate

Cost mediu lunar pe articole ale clasificatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6=2T3'-M+

7=6/12 luni

TOTAL CHELTUIELI

i4U6815

41țS52i

185996

995

2012327

167693,92

TD

Cheltuieli de personal

7ISSS1

385212

7)

~0

1103893

91991,08

20

Cheltuieli cu bunuri si servicii

688134

33309

185996

~993

908434

75702i83

20,01

Bunuri si servicii

322005

0

171630

6

493641

41136,75

20.01.01

Furnituri de birou

116

6152

6268

522,33

20.01.02

Materiale pentru curățenie

39511

72077

111588

9299,00

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

69094

29244

98338

8194,83

20.01.04

Apa, canal si salubritate

64968

16411

81379

6781,58

20.01.06

Piese de schimb

0

2082

2082

173,50

20.01.07

Transport

0

0

0

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

0

11377

11377

948,08

20.01.09

Mat. si prest.servicii cu caracter funcționa

7316

9094

6

16416

1368,00

20.01.30

Alte bunuri si serv.pt. intret. si funcționare

141000

25193

166193

13849,42

20,02

Reparații curente

14919

0

2128

0

17047

1420,58

20,03

Hrana

350910

0

1208

749

352867

29405,58

20.03.01

Hrana pt.oameni

350910

1208

749

352867

29405,58

Articol

Bugetar

Denumire indicator

Subvenții Buget Local

Subvenții

Buget de Stat

Venituri

Proprii

Donații si Sponsorizări

TOTAL

unitate

Cost mediu lunar pe articole ale clasi-ficatiei bugetare

0

1

2

3

4

5

6—2+3+4+

5

7=6/12 luni

20,04

Medicamente si materiale sanitare

0

33309

5587

240

39136

3261,333333

20.04.01

Medicamente

26884

240

27124

2260,33

20.04.02

Materiale sanitare

6425

6425

535,42

20.04.04

Dezinfectând

5587

5587

465,58

20,05

Bunuri de natura obiectelor de inventa

0

0

0

0

0

0,00

20.05.01

Uniforme si echipamente

0

0

0

0,00

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

0

0

0

0,00

20.05.30

Alte obiecte de inventar

0

0

0

0,00

20,30

Alte cheltuieli

300

0

5443

0

5743

478,58

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

300

5443

5743

478,58

Total Cheltuieli (an 2012): Cost mediu lunar: Nr.mediu bolnavi:

2012327 lei 167693,92 lei

79

25472 lei

2123 Iei


Cost mediu/anual/bolnav: Cost mediu/lunar/bolnav