Hotărârea nr. 55/2014

Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 4


MUNICIPIUL BUCURE-TI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Luând în considerare Raportul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 nr.ID 45/15.04.2014;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în temeiul prevedrilor art. 23 alin.(2) lit. b) și alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art.45 alin.(l) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 pentru anul 2014, conform anexei nr. 1.

Art, 2 Secretarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

\n

Anexa 1Anexa nr.1 ta H.C.L.S4 nr.55/30.04.2014

PLANUL DE OCUPARE AL FUNCȚIILOR PUBLICE 2014

Funcția publica

Nr.

maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

director generat din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

-

-

-

-

-

-

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

sef serviciu

10

10

-

-

sef birou

4

4

-

-

-

-

-

Total categoria funcționari pubiicî de conducere

17

17

-

-

-

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

0

0

-

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

-

consilier juridic clasa I grad profesional superior

4

4

-

-

consilier clasa l grad profesional asistent

53

53

-

27

-

consilier clasa I grad profesional principal

50

49

1

14

27

consilier clasa I grad profesional superior

26

24

2

14

-

Total funcții publice clasa I

134

:    131

3

41

■-■<.■■.'    41

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

-

-

-

referent de specialitate clasa li grad profesional principal

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

Total funcții publice clasa II

■■■' 2

2

-

referent clasa III grad profesional asistent

3

3

1

-

referent clasa III grad profesional principal

4

4

1

1

-

referent clasa III grad profesional superior

27

26

1

1

-

Total funcții pulice clasa III    •

;    34

33

1

- / ' '

Total funcții publice execuție

170

66

4

2

2

-

Total funcții publice.

>"<■<<183

/■'■■■ <■<< <>\<4

Z?'■■■■

i?./. ■■<'<<.43