Hotărârea nr. 53/2014

Hotărâre privind completarea componenţei Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 Bucureşti


t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind completarea componenței Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 45/31.03.2011 și 41/27.03.2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Sectorului 4

nr. 114/10.04.2014;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Cosiliului Local Sector 4;

Potrivit prevederilor art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și ale art. 81 alin. (2) litfj” și „1” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă completarea componenței Comisiei locale de ordine publică a Sectorului 4 București cu membrii de drept, astfel cum sunt nominalizați la art. 28 din Legea nr. 155/2010 a Poliției Locale:

1.    Popescu Cristian Victor Piedone - Primar - Președintele Comisiei

2.    Levențiu Corneliu Gabriel - Șeful Poliției Sector 4

3.    Adrian Ionescu - Directorul General al Poliției Locale Sector4

4.    Radu Dragomirescu - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București

5.    Florian GIUGLEA - consilier local

6.    Ovidiu Dumitru ZARĂ - consilier local

7.    Florian PUIU    - consilier local

Art.2. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică, aprobat prin art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 45/31.03.2011, rămâne nemodificat.

Art.3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Poliția Locală Sector 4 și consilierii locali nominalizați, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.04.2014.


DE ȘEDINȚA. BĂLUTĂ


Nr.53/30.04.2014