Hotărârea nr. 37/2014

Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Sector 4 pentru anul 2014


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Sector 4 pentru anul 2014

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate nr.192/12.03.2014 al Poliției Locale Sector 4 - Serviciul Managementu Resurselor Umane;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

A

In conformitate cu prevederile art. 23 alin.4 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.l și art.81 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Poliției Locale Sector 4 pentru anul 2014, conform anexei.

Art,2 Cu data prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local sector 4 nr. 106/27.06.2013.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Poliția Locală Sector 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.37/27.03.2014
\n

Anexa 1Anexa la HCLS4 nr. 37/27.03.2014

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr, de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

director general

1

1

director general adjunct

1

1

director executiv in cadrul instituțiilor publice subordonate

5

3

2

2

sef serviciu

15

13

2

2

sef birou

14

13

1

1

Total categoria funcționari public de conducere

36

31

5

0

0

0

0

5

auditor clasa l grad profesional asistent

auditor clasa l grad profesional principal

1

1

1

auditor clasa I grad profesional superior

1

1

consilier juridic clasa l grad profesional asistent

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

4

4

1

3

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

3

3

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

9

9

4

consilier clasa l grad profesional principal

6

5

1

2

2

2

1

consilier clasa l grad profesional superior

4

4

2

2

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa l grad profesional principal

inspector clasa I grad profesiona superior

1

1

polițist local clasa I grad profesional debutant

1

1

polițist local clasa I grad profesional asistent

30

30

24

13

24

polițist local clasa I grad profesional principal

10

9

1

13

5

13

1

polițist local clasa I grad profesional superior

19

19

5

5

Total funcții publice clasa I

88

85

3

50

28

50

0

3

referent de specialitate clasa II g'ad profesional asistent

referent de specialitate clasa IE g'ad profesional principal

referent de specialitate clasa II g*ad profesional superior

2

2

polițist local clasa II grad profesional asistent

polițist local clasa IE grad profesional principal

polițist local clasa II grad profesional superior

2

2

Total funcții publice clasa I!

4

4

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesiona asistent

referent clasa HI grad profesiona principal

2

2

2

referent clasa III grad profesiona superior

6

6

2

2

2

polițist local clasa Eli grad profesional debutant

2

2

polițist local clasa HI grad profesional asistent

69

69

66

polițist local clasa III grad profesional principal

58

56

2

59

37

59

2

polițist focal clasa IEI grad profesional superior

72

72

31

11

31

Total funcții publice clasa III

209

207

2

92

148

92

0

2

Total funcții publice execuție

301

296

5

-.■■■142

O;;:/;    , -176

142

0

5

Țotal funcții; publice

337

327

10

'442

. 176

142

0

10

PREȘEDINTE DE SEDINT Marian PETCU