Hotărârea nr. 34/2014

Hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaţilor Locomotor din România


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru Societatea Handicapaților Locomotor din România

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerație raportul Direcției Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr. IID 318702/ l2.02.2014;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 punctul 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 45 alin.l coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă scutirea de impozit în procent de 100% de la plata impozitului

ge clădiri pentru anul fiscal 2014, în cuantum de 7.349,26 lei, datorat de Societatea tandicapaților Locomotor din România pentru imobilul situat în str. Brădetului nr. 24A, sc. 4/ap. 86,sector 4;

Arț.2 Secretarul Sectorului 4 si Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a

Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 27.03.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian

Contrasemnează

\- rî    Secretarul Sectorului 4

Nr.34/27.03.2014