Hotărârea nr. 26/2014

Hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4 a spaţiului situat în str. Târgul Frumos nr. 24, Sector 4 şi înfiinţarea Centrului ,,Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte’’


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 a spațiului situat în str. Târgul Frumos nr.

24, Sector 4 și înființarea Centrului „Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte” de pe raza Sectorului 4

Consiliul Local al sectorului 4:

Ținând cont de referatul de specialitate nr. 269/25.02.2014 al Direcției Administrativă și Patrimoniu, precum și Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare Informarea nr. D/69/21.02.2014 a Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 privind necesitatea soluționării situațiilor de urgenta in care se pot găsi persoanele adulte fara adapost de pe raza Sectorului 4;

în temeiul prevederilor art.45 alin.3 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local Sector 4 in administrarea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4, a spațiului situat in Strada Târgul Frumos, nr. 24, Sector 4, București, compus din clădire in suprafața de 187 mp si teren aferent in suprafața de 582 mp, conform Anexelor lși la, la prezenta hotarare.

Art.2. Cu aceeași data se aprobă înființarea Centrului „Adăpostul de Noapte pentru Persoanele Adulte” de pe raza sectorului 4, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4.

Art 3 Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 este împuternicită să întreprindă toate demersurile în vederea angajării de personal necesar funcționării acestui obiectiv, după asigurarea fondurilor financiare necesare.

Art.4. Sumele aferente necesare finalizării Centrului „Adăpostul de Noapte pentru Perosanele Adulte” vor fi suportate de către Consiliul Local Sector 4 prin majorarea bugetului de venituri si cheltuieli al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4.

Art.5. Secretarul Sectorului 4, împreună cu direcțiile din aparatul de specialitate Sector 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al

Nr.26/27.02.2014