Hotărârea nr. 174/2014

Hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate întocmit de către Poliția Locală Sector 4 nr. 26303/15.12.2014,

Având în vedere reglementările cuprinse în :

-Legea 155/2010 poliției locale, astfel cum a fost completată prin O.U.G. nr.65/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

-H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici.

-O.G nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naționala, ordine publica și siguranța naționala.

-H.G nr. 65 din 23 ianuarie 2003privind stabilirea drepturilor de hrana, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplica Statutul polițistului.

-Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

-O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

în temeiul art.45 alin.(l) coroborat cu art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.l începând cu 01.01.2015 se aprobă acordarea normei de hrană în cuantum de 720 lei/ lună personalului Poliției Locale Sector 4.

Art. 2 Primam! Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Directorul General al Poliției Locale Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Locai al sectorului 4 din data de 15.12.2014.

PREȘEDINTE DE


IONESCU De-Juan De-Juan

Decebaî-DaiNr. 174/15.12.2014