Hotărârea nr. 170/2014

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgenţă şi aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor şi de acordare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșhuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgență și aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale)

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 187129/09.12.2014 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în aplicarea dispozițiilor Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Direcțiilor

Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului, aprobat prin HG nr. 1434/2004; în baza reglementărilor cuprinse în:

-    art. 28 alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de Legea nr.l 15/2006 și art. 41 din Hotărârea de Guvern nr.50/19.01.2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare al Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

-    art.l din H.G.R. nr.871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim braț pe țară garantat în plată;

-    Legea nr.l 16/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G.R. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    Legea nr.292/20.12.2011 legea asistentei sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare:

-Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aproba modificarea si completarea Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgență și aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale).

Art.2. Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.l6/26.02.2009 se completează cu Anexele 11 si 12, aprobate prin prezenta.

Art,3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 16/26.02.2009 ramau valabile.

Art.4. Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 prin serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, potrivit competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 15,12.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IONESCU De-Jtian De-Ji^i Decebal-Dan 4

f /

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Radu DRAGOMIRESCU

Nr. 170/15.12.2014

SITUAȚII DEOSEBITE

pentru care se acordă ajutoare de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii sau accidente, conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Se modifica si completează Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 16/26.02.2009 privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acorda ajutoare de urgență și aprobarea metodologiei de întocmire a dosarelor și de acordare a ajutorului (ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale), in sensul ca pe langa situațiile prevăzute la paragraful 4 („Ajutoarele de urgența sunt acordate cu titlu de prestație financiară în următoarele situații pentru:”) se introduc următoarele:

h)    beneficiază de ajutor de înmormântare în cuantum de 50 % din ajutorul de deces acordat conform legislaței în vigoare, în situația în care acesta nu realizează venituri mai mari de 1.000 lei, excluzând categoriile de beneficiari conform prevederilor art. 129 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii următoarele persoane:

-    reprezentanții legali ai copilului (in accepțiunea Legii nr. 272/2004 cu modificările și completările ulterioare, republicata), în caz de deces al acestuia;

-    copilul, în caz de deces al unuia dintre părinți;

-    soțul sau soția, in caz de deces al unuia dintre ei.

i)    în cazul decesului persoanei cu handicap (definită in sensul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare), susținători legali (rude pana la gradul II) beneficiază de ajutor de înmormântare in situația în care persoana cu handicap decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit in condițiile Legii nr.416/2001 modificată, nu a realizat venituri până în momentul decesului și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ț

IONESCU De-Juan De-Jua Decebal-Dan


Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare beneficiarilor în cuantum de 50 % din ajutorul de deces acordat conform legislaței în vigoare, în situația în care aceștia nu realizează

venituri mai mari de 1.000 lei

1. Criteriile de acordare a ajutorului de înmormântare beneficiarilor în cuantum de 50 % din ajutorul de deces acordat conform legislaței în vigoare, în situația în care aceștia nu realizează venituri mai mari de 1.000 lei, excluzând categoriile de beneficiari conform prevederilor art. 129 din Legea nr.263/2010, privind sistemul public de pensii.

Ajutorul de înmormântare se acorda reprezentanților legali ai copilului (in accepțiunea Legii nr. 272/2004 cu modificările și completările ulterioare, republicata), în caz de deces al acestuia; copilului, în caz de deces al unuia dintre părinți; soțul sau soția, in caz de deces al unuia dintre ei.

Se stabilește cuantumul ajutorului de înmormântare la 50 % din ajutorul de deces acordat conform legislaței în vigoare.

2. Categorii de persoane beneficiare de ajutor de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acorda următoarelor categorii de persoane:

-    reprezentanții legali ai copilului (in accepțiunea Legii nr. 272/2004 cu modificările și completările ulterioare, republicata), în caz de deces al acestuia;

-    copilul, în caz de deces al unuia dintre părinți;

-    soțul sau soția, in caz de deces al unuia dintre ei,

în situația în care aceștia nu realizează venituri mai mari de 1.000 lei.

3. Documentele necesare acordării ajutorului de înmormântare

Persoanele care se află într-o asemenea situație, se vor adresa cu o cerere scrisa la D.G.A.S.P.C. sector 4 însoțită de următoarele acte:

-    actele de identitate ale solicitantului;

-    certificatul de deces al beneficiarului de ajutor social;

-    acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relația de rudenie cu decedatul sau acte care sa ateste calitatea de turore, curator, după caz;

-dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare;

-    alte documente (după caz).

Pe certificatul de deces, pe verso, se aplica ștampila cu menționea “achitat ajutor de deces”, precum se va trece si data achitării ajutorului.

Ajutorul de înmormântare se va achita in 30 de zile calendaristice de la data înregistrării solictarii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,-.IONESCU De-Juan De-Juan Decebal-Dan

Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare în cazul decesului persoanei cu handicap, susținători legali (rude pana la gradul II)

1. Criteriile de acordare a ajutorului de înmormântare susținători legali (rude pana la gradul II) în situația în care persoana cu handicap decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit in condițiile Legii nr.416/2001 modificată, nu a realizat venituri până în momentul decesului și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Ajutorul de înmormântare se acorda susținători legali (rude pana la gradul II), în situația în care persoana cu handicap decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, stabilit in condițiile Legii nr.416/2001 modificată, nu a realizat venituri până în momentul decesului și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Se stabilește cuantumul ajutorului de înmormântare la 50 % din ajutorul de deces acordat în cazul pensionarului, prin sistemul asigurărilor sociale de stat.

2. Categorii de persoane beneficiare de ajutor de înmormântare

Ajutorul de înmormântare se acorda următoarelor categorii de persoane:

- susținătorilor legali (rude pana la gradul II) în situația în care persoana cu handicap decedată nu figura ca beneficiară de ajutor social, nu a realizat venituri până în momentul decesului și nu figura ca asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat.

3. Documentele necesare acordării ajutorului de înmormântare

Persoanele care se află într-o asemenea situație, se vor adresa cu o cerere scrisa la D.G.A.S.P.C. sector 4 însoțită de următoarele acte:

-    actele de identitate ale solicitantului;

-    certificatul de deces al beneficiarului de ajutor social;

-    acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte relația de rudenie cu decedatul;

-dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare;

-    alte documente (după caz).

Pe certificatul de deces, pe verso, se aplica ștampila cu menționea “achitat ajutor de deces”, precum se va trece si data achitării ajutorului.

Ajutorul de înmormântare se va achita in 30 de zile calendaristice de la data înregistrării solidarii.

PREȘEDINTE DE ȘEDIN^


IONESCU De-Juan De->a Decebal-Dan