Hotărârea nr. 168/2014

Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2014/2015 semestrul I


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2014/2015 semestrul I

Consiliul Local Sector 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de Referatul de specialitate Nr. 8220/09.12.2014, întocmit de Administrația Școlilor. Liceelor și Grădinițelor Sector 4

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în temeiul prevederilor art.105 alin.(2) lit. „d” din Legea Nr. 1/2011, privind educația

națională, precum și prevederile din OMECTS Nr. 5576/2011 cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art.45 alin.(l) și art.81 alin (2) lit.„j” și alin.(4) din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă pentru anul școlar 2014 - 2015 semestrul I, elevilor cuprinși în

învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, un număr de 3.962 burse școlare conform anexei care face parte integranta din prezenta hotar are:

Art.2 - Sumele necesare acordării burselor școlare aferente semestrului I an școlar 2014-2015 vor fi alocate in bugetul anului 2015;

Art.3 - Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 4 și Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai sectorului 4 din data de 15.12.2014.

LOMIRESCU


Nr. 168/15.12 «2014

ANEXA

Ia HCLS4 nr.168/15.12.2014 , o

//

*


BURSE ȘCOLARE SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2014-2015


i’f


Nr.

Crt.

Unitatea de invatamant

Număr total de elev de ia cursurile cu frecventa

’ Nr. burse de performanta

Nr. burse de

merit cf. art. a)

Media

generala

2013/2014

Nr. burse dt merit cf. art 8 b)

Nr. burse dt merit cf. art 8 c)

Nr. burse

de studiu

Nr. burse de ajutor socta

Nr, burse de ajutor socla ocazional

Total - Burse

1

Școala Gimnaziala "Ionel Teodoreanu”

814

1

11

5

80

3

100

2

Școala Gimnaziala "lenachiță Văcărescu"

309

1

1

6

66

2

76

3

Școala Gimnaziala nr. 79

1421

5

75

41

7

25

153

4

Școala Gimnaziala "Emil Racoviță"

726

3

2

3

2

7

60

77

5

Școala Gimnaziala nr.96

484

16

6

7

47

1

TI

6

Școala Gimnaziala nr.97

1560

24

53

10

1

6

34

128

7

Școala Gimnaziala “Avram

lancu"

963

11

16

13

31

71

8

Școala Gimnaziala nr.99

492

4

7

47

2

60

9

Școala Gimnaziala “General Eremia Grigorescu"

689

4

2

121

8

135

10

Școala Gimnaziala nr.108

274

5

7

17

1

30

11

Școala Gimnaziala "Serban-Voda"

578

2

9

20

89

8

128

12

Școala Gimnaziala "George Topârceanu"

460

4

21

59

9

93

13

Școala Gimnaziala "George Bacovia"

917

8

5

3

14

55

85

14

Școala Gimnaziala nr.113

1136

10

6

1

29

91

9

146

15

Școala Gimnaziala nr.119

996

4

5

18

61

3

91

16

Școala Gimnaziala "Mărțișor"

442

8

4

3

5

5

28

53

17

Școala Gimnaziala nr.129

1104

5

5

1

2

58

5

76

18

Școala Gimnaziala nr.133

857

16

53

1

70

19

Școala Gimnaziala nr.165

855

5

5

26

79

115

20

Școala Gimnaziala nr.189

595

3

13

9

1

15

75

11

127

21

Școala Gimnaziala nr.190

1758

3

39

2

12

23

79

22

Școala Gimnaziala nr.194

1589

2

22

14

3

35

76

23

Școala Gimnaziala nr.308

263

4

18

22

24

Colegiul Național “Mihai Eminescu” - liceu

703

6

27

10

29

1

73

Colegiul Național “Mihai Eminescu" - școala generala

681

2

11

7

28

5

53

25

Colegiul Național "Gheorghe Șincai"

1000

19

127

42

15

44

96

343

26

Colegiul Național “Ion Creangă"

936

14

86

23

9

32

24

188

27

Colegiul Național de

Arte "Dinu Lipaîti" - liceu

362

27

47

19

16

3

1

113

Colegiul Național de

Arte “Dinu Lipaîti” - școala generala

447

12

0

30

16

42

100

Liceul de Coregrafie "Floria Capsai" - liceu

81

12

2

1

1

16

Liceul de Coregrafie “Floria Capsai" - școala generala

106

1

4

5

10

29

Liceul Tehnologic "Mircea Vulcanescu”

800

6

22

137

165

30

Liceul Tehnologic de

Metrologie "Traian Vuia"

455

1

1

5

29

36

Colegiul Tehnic "Petru

Rareș" - liceu

570

1

10

32

43

Colegiul Tehnic “Petru Rareș" - școala generala

189

4

2

2

8

16

32

Colegiul Național "Octav

Onicesc”

899

5

15

3

29

33

130

10

225

33

Colegiul Tehnic "Miron

Nicolescu”

214

2

5

7

Nr.

Crt.

Unitatea de invatamant

Număr totaf de efev de ia cursurile cu frecventa

Nr. burse de performanta

Nr. burse de merit cf. art. 8

a)

Nr, burse de merit cf. art. 8 b)

Nr. burse de merit cf. art, 8 c)

Nr. burse

de studiu

Nr. burse de ajutor social

Nr. burse de ajutor social ocazional

Total

Burse

Media

generala

2013/2014

34

Liceul Tehnologic “Dacia"

273

10

10

35

Seminarul Teologic Ortodox

202

9

20

4

2

32

48

8

123

36

Liceul Teologic Adventist "Ștefan Demetrescu"

368

32

51

106

189

37

Liceul Teologic Penticostal "Emanuel"

144

6

15

13

34

38

Colegiul Romano Catolic "Sfântul losif" - liceu

197

3

13

16

1

31

9

73

Colegiul Romano Catolic “Sfântul losif" - școala generala

566

9

2

25

41

77

TOTAL SECTOR 4 (sem. 1)

27,234

231

685

237

72

601

2,048

88

3,962

> Burse de performanta

231 burse in cuantum de 500 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse de merit    - 994 burse încadrate astfel:

-    685 burse conform art. 8 1 it.a) in cuantum de 350 lei / luna timp de 5 luni

-    237 burse conform art. 8 lit.b) in cuantum de 350 lei / luna timp de 5 luni

-    72 burse conform art. 8 lit.c) in cuantum de 350 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse de studiu

601 burse in cuantum de 300 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse sociale

2048 burse in cuantum de 100 lei / luna timp de 5 luni

>    Burse sociale ocazionale

88 burse in cuantum de 500 lei / an

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IONESCU De-Juan De-Juan z

.Ăi 7j/

Decebal-Dan /