Hotărârea nr. 155/2014

Hotărâre privind alocarea creditelor bugetare necesare decontarii cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Corului „Consonance” din cadrul Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti” in Franta in perioada 6 – 16 decembrie 2014


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alocarea creditelor bugetare necesare decontării cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Corului „Consonance” din cadrul Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti” in Franța in perioada 6-16

decembrie 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Referatul de specialitate nr. 7861/25.11.2014 întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 ;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

In baza dispozițiilor art. 20 alin. (1) si art. 103 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) si lit. k) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aproba decontarea cheltuielilor de transport ocazionate de deplasarea Corului „Consonance" de la Colegiul National de Arte „Dinu Lipatti” in Franța in perioada 6-16 decembrie 2014 in cadrul proiectului de colaborare cultural artistica cu Asociația MOCAPI si Conservatorul din Amiens .

Art. 2. Creditele bugetare necesare derulării proiectului cultural artistic menționat la art. 1 in cuantum de 30.000 Iei se vor aloca in bugetul Colegiului National de Arte „Dinu Lipatti” București.

Art. 3. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Administrația Școlilor, Liceelor si Grădinițelor Sector 4 si Colegiul National de Arte „Dinu Lipatti” vor duce Ia Îndeplinire prevederile prezentei Hotarari, conform competentelor .

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Loca! a! sectorului 4 din data de 27.11.2014.

Nr. 155/27.11.2014