Hotărârea nr. 151/2014

Hotărâre privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici a 5 blocuri din programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in sectorul 4 al Municipiului Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici a 5 blocuri din programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuințe in sectorul 4 al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București,precum si Referatul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții publice - Serviciul Investiții nr. 797/20.11.2014.

Vazand rapoartele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind

finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantelor energetic a blocurilor de locuințe, cu completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45, alin.(l) și art. 81, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă documentația tehnico-economica privind indicatorii caracteristici ai obiectivelor de investiții, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al

sectorului 4 din data de 27.11.2014.


Nr. 151/27.11.2014

\n

Anexa 1ANEXA nr. 1

Ia HCL S4 nr.151/27.11.2014

Nr. crt.

Adresă imobil

Valoare investiție cu TVA (lei)

Valoare C+M cu TVA (lei)

Durata de execuție

Durata perioadei de garanție

1

șos. Giurgiului, nr 58-70 , bloc G

4,700,829,00

4,053,482.00

4 luni

3 ani

2

aleea Terasei nr.3C, bl.PES

1,359,787.00

1,172,532.00

4 luni

3 ani

3

str. Pridvorului nr, 21, bl. 19

1,892,411,00

1,631,808.00

4 luni

3 ani

4

aleea Râul Sadului nr, 1A, ol.PEI

1,375,468.00

1,186,053,00

4 luni

3 ani

5

str. Moldovița nr, 9, bl,1

2,461,011.00

2,122,107,00

4 luni

3 ani

TOTAL.

11,789,506.00

10,165,982,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, IONESCL De-Juan De-Juan Decebal-Da:


Page 1