Hotărârea nr. 15/2014

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2014, precum si deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuilei al Consiliului Local al Sectorului 4 pentru anul 2014, precum si deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2013

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consliului Local al Sectorului 4 nr.P.4.1/363/31/01/2014 al Direcției economice ;

-    Decizia nr. 46/ 17.01.2014 a Directorului executiv al Direcției

Generale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2014.

-    Decizia nr. 6/10.01.2014 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2014.

-    Adresa nr.890 / 17.01.2014 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale privind estimarea veniturilor proprii pentru anul 2014.

-    Adresa Ministrului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privind transferurile pentru finanțarea drepturilor acordate pentru persoanele cu handicap pe anul 2014

Luând în considerare prevederile :

-    art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, Sectorul 4 al Municipiului București, propune în ședință publică a Consiliului Local, aprobarea bugetului de venitri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 și deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2013.

Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice si Ministrul Finanțelor Publice nr. 64/ 22.01.2014 si adresa nr. 150267/22.01.2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2014;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. "d" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,: republicată:

- PRIMĂRIA SECTORULUI 4 - BUCUREȘTI -

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel;

•    Bugetul local de venituri si cheltuieli în sumă de 513 384 mii lei, conform anexei

nr. 1;

•    Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 17 678 mii lei, conform anexei nr. 2 ;

•    Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, în sumă de 20 783 mii lei, conform anexei nr. 3 ;

•    Anexa nr. 3.1.1 bugetul de venituri și cheltuieli cu finanțare parțială din venituri proprii - cap. 65.10 - învățământ;

•    Anexa nr. 3.1.2. bugetul de venituri și cheltuieli cu finanțare parțială din venituri proprii - cap. 67.10.03.30 - Centrul Cultural Nicolae Bălcescu ;

•    Anexa nr. 3.1.3. bugetul de venituri și cheltuieli cu finanțare parțială din venituri proprii - cap. 68.10.04.01 - Centrul de îngrijire și Asistență nr. 1 ;

•    Anexa nr. 3.1.4. bugetul de venituri și cheltuieli cu finanțare parțială din venituri proprii - cap. 68.10.12 » Centrul Medico-Social;

•    Bugetul creditelor externe centralizare pe anul 2014, în sumă de 6 005,58 mii lei conform anexei nr. 4,

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul de venituri și cheltuieli (partea de cheltuieli), în valoare de 513.384 mii lei.

-    Anexa 1.2

-    Anexa 1.2.1

-    Anexa 1.2.2

-    Anexa 1.2.3

-    Anexa 1.2.4


-    Anexa 1.3

-    Anexa 1.3.1

-    Anexa 1.3.2


-    capitol bugetar 51.02

-    cap.51.02.01

-cap.51.02.01.03 D

-    cap.51.02.01.03 -cap.51.02.01.03 P


-    Autoritati publice

-    Autorități executive și legislative

-    D.G.I.T.L.

-    AS.L.G.

-    Primăria sector 4

-    capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale

-    cap.54.02.05    - Fond de rezervă bugetară

-    cap.54.02.10 D - Direcția Evidență a Persoanelor Sector 4

-    Anexa 1.4

-    Anexa 1.5

-    Anexa 1.5.1

-    Anexa 1.6 națională

-    Anexa 1.6.1

-    Anexa 1.6.2 -Anexa 1.6.3


-    Anexa 1.7

-    Anexa 1.7.1


-    capitol bugetar 55.02

-    capitol bugetar 60.02

-    cap.60.02.02

-    capitol bugetar 61.02

-    cap.61.02.03

-    cap.61.02.03.04

-    cap.61.02.05

-    capitol bugetar 65.02

-    cap.65.02.01


-    Dobânzi

-    Apărare

-    Centrul Militar

-    Ordine publică și siguranță

-    Ordine Publică

-    Politia Locală Sector 4

-    Protecția civilă și protecția contra Incendiilor

A

-    învățământ total

-    centralizator


- Anexa 1.7.2

- cap.65.02.03

- A.S.L.G.

- Anexa 1.7.3.

- cap.65.02.03.01

- ASLG 1

- Anexa 1.7.4

- cap.65.02.03.02

- ASLG 2

- Anexa 1.7.5

- cap.65.02.03 US 1

- unități școlare

- Anexa 1.7.6

- cap.65.02.03 US 2

- unități școlare

- Anexa 1.7.7

- cap.65.02.04

-ASLG 1; ASLG 2

- Anexa 1.7.8

- cap.65.02.04 US1

- unități școlare

- Anexa 1.7.9

- cap.65.02.04 US2

- unitati școlare

- Anexa 1.7.10.

- cap.65.02.05

- invatamant postliceal

- Anexa 1.7.11

-cap.65.02.05 US1

- unitati școlare

- Anexa 1.7.12

- cap.65.02.07.04

-ASLG

- Anexa 1.7.13

- cap.65.02.07.04 US

- unități școlare

- Anexa 1.8

- capitol bugetar 66.02

- Sănătate

- Anexa 1.8.1

- cap.66.02.06.03

- Unităti medico-sociale

- Anexa 1.8.2

- cap.66.02.50

- Alte cheltuieli în domeniul sănătății

9

- Anexa 1.9

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

- Anexa 1.9.1

- cap.67.02.03

- Servicii culturale

- Anexa 1.9.2

- cap.67.02.03.30

- Alte servicii culturale - Centrul

Cultural Nicolae Bălcescu

-    Anexa 1.9.3

-    Anexa 1.9.4

-    Anexa 1.9.5

-    cap.67.02.05    - Servicii recreative și sportive

-    cap.67.02.03 A    -Administrația Domeniului Public Sector 4

-    cap.67.02.03 P    -întreținere grădini publice, parcuri,

zone

verzi, baze sportive și de agrement PS 4

- Anexa 1.9.6

- cap.67.02.50    - Alte servicii în domeniul culturii

- Anexa 1.10

- capitol bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială

- Anexa 1.10.1

- cap.68.02.04.1    - Centrul de îngrijire și Asistență nr.l

- Anexa 1.10.2

- cap.68.02.12    - Unități de asistență medico-sociale -

Centrul medico-social

- Anexa 1.10.3

- cap.68.02. AS    - Asistență socială

-Anexa 1.10.4

- cap.68.02.AS.05.02    - Asistență socială în caz de invaliditate

- Anexa 1.10.5

- cap.68.02.AS.06    - Asistență socială pentru familie și copii

- Anexa 1.10.6

- cap.68.02.11.    - Creșe

- Anexa 1.10.7

- cap.68.02.AS.15    - Prevedenirea excluderii sociale

-Anexa 1.10.8

- cap.68.02.AS.50    - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

și asistenței sociale

- Anexa 1.11 Publică

- capitol bugetar 70.02 - Locuințe servicii și Dezvoltare

- Anexa 1.11.1

- cap.70.02.03    - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

- Anexa 1.11.2

- cap.70.02.03.30    - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 1113

- cap 70 0? 05    - Alimentare cu apă și amenajări

Hidrotehnice

- Anexa 1.11.4

- cap.70.02.05.01    - Alimentare cu apă    ........

- Anexa 1.11.5

- cap.70.02.50    - Alte servicii în domeniile locuințelor,

serviciilor și dezvoltărihcomunale ț

- Anexa 1.12

- capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului

- Anexa 1.12.1

- cap.74.02.05    - Salubritate si gestiunea deșeurilor

-    Anexa 1.12.2    - cap.74.02.05.01    - Salubritate

-    Anexa 1.12.3    - cap.74.02.06    - Canalizare și tratarea apelor reziduale

-    Anexa 1.13    - capitol bugetar 84.02 - Transporturi

-    Anexa 1.13.1    - cap.84.02.03    - Transport rutier

-    Anexa 1.13.2    - cap.84.02.03.03    - Străzi

Art. 3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, în sumă de 17.678 mii lei, conform anexei nr. 2.1. - cap.70.10.50 -Administrația Piețelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

- Anexa 3.1.

- capitol bugetar 65.10

- Invătămînt

- Anexa 3.1.1

- cap. 65.10.03.01

- învățământ preșcolar

- Anexa 3.1.2

- cap. 65.10.03.02

- învățământ primar

- Anexa 3.1.3

~ cap. 65.10.04.02

- învățământ secundar superior

- Anexa 3.1.4

-cap. 65.10.07.04

- învățământ special

- Anexa 3.2.

- capitol bugetar 67.10

- Cultură, recreere și religie

- Anexa 3.2.1

- cap.67.10.03.30

- Alte servicii culturale - Centrul

Cultural Nicolae Bălcescu

» Anexa 3.3.

- capitol bugetar 68.10

- Asigurări și asistență socială

- Anexa 3.3.1

- cap.68.10.04.01

- Centrul de îngrijire și Asistență CIA

- Anexa 3.3.2

- cap.68.10.12

- Unităti de asistentă medico-socială......

*    5

Centrul Medico-Social

- Anexa 3.4.

- capitol bugetar 70.10.50 - Administrația piețelor

- Anexa 3.4.1

- cap.70.07.50

Administrația piețelor

Art. 5. Se aprobă bugetul creditelor externe, conform anexelor care fac parte

integrantă din prezenta hotărâre, din care :

- Anexa 4.1.

- centralizator

credite externe

- Anexa 4.1.1

- cap. 70.06

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

- Anexa 4.1.2

- cap. 70.06.03

Locuințe

- Anexa 4.1.3

-cap.70.06.03.01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Art. 6. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr. 6. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4” în valoare de 59 354 mii lei, din care :

-    buget local:    53 349 mii lei;

-    credite bancare :    6 005 mii lei;

-    anexa nr. 6.1, 6.1.1 „Lista de investiții a DGITL SECTOR 4” în valoare de 2 500 mii lei;

-    anexa nr.6.2, 6.2.1 „Lista de investiții cu finanțare dinbugef local pe anul 2014” a Direcției de Evidentă a Persoanelor Sector 4, în valoare de 150 mii lei~

-    anexa nr. 6.3, 6.3.1 „Lista de investiții a Politiei Locale”, în valoare de 4.300 mii lei;

-    anexa nr. 6.4, 6.4.1 „Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4”, în valoare de 1.088 mii lei;

-    anexa nr. 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3 „Lista de investiții pentru anul 2014 - Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Balcescu”, în valoare de 240 mii lei;

-    anexa nr. 6.6, 6.6.1 „Lista de investiții a Centrului medico-social, cu finanțare din buget local, în valoare de 30 mii lei;

-    anexa nr. 6.7.1, 6.7.2.; „Lista de investiții a Centrului medico-social, cu finanțare din surse proprii, în valoare de 20 mii lei;

-    anexa nr. 6.8; 6.8.1 „Lista de investiții a Centrului de Asistență și îngrijire, în valoare de 100 mii lei;

-    anexa nr. 6.9, 6.9.1 „Lista de investiții pentru anul 2014 - D.GAS.P.C Sector 4”, în valoare de 20 307.10 mii lei;

-    anexa nr. 6.10, 6.10.1 „Lista de investiții pentru anul 2014, cu finanțare din surse proprii, Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, în valoare de 4.434 mii lei;

Art. 7. Se aprobă deblocarea și utilizarea integrala a sumei de 5 268 mii lei din excedentul bugetar, Înregistrat la data 31.12.2013 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2014.

Art. 8 . Se aprobă formularele 11; 11/1; 11/2 și respectiv :

-    Formularul 11 — Anexa nr.7 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale ;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr.7.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole ;

-    Formularul 11/1— Anexa nr.7.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe ;

-    Formularul 11/2 - Anexa nr.7.3 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe.

Art. 9. Se aprobă virarea sumei de 15.000 mii lei ce reprezintă vărsăminte din Secțiunea de funcționare pentru Secțiunea de dezvoltare.

Art. 10. Se aprobă Sinteza Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a Consiliului Local Sector 4, conform anexei nr. 8.

Art. 11. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.02.2014.

Nr. 15/05.02.2014
5