Hotărârea nr. 136/2014

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea extindere imobil Sp+P+2E+M cu un corp S+P+2E+M anexa birouri si concesionare tere, pe un teren proprietatea SC. AGNES SERVICES SRL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea extindere imobil existent Sp+P+2 E+M cu un corp S+P+2 E+M anexa birouri si concesionare teren , pe un teren proprietatea SC AGNES SEVICES SRL, în suprafață

de 395,0 mp, si teren proprietate privata a mun.București in suprafața de 381,Omp situat în SOS.OLTENITEI nr.125, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr,50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit, "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările sî completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere imobil existent si concesionare teren, pe un teren situat în SOS.OLTENITEI NR.125,

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2014.


DE ȘEDINȚĂ, mitru ZARĂ


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Nr. 136/30.09.2014