Hotărârea nr. 129/2014

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui Valeanu Ovidius Costin


Hgl MUNICIPIUL BUCUREȘTI

H9 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior, apartament proprietatea d-lui VALEANU OVIDIUS COSTIN, situat în cal. VĂCĂREȘTI nr.184, bl.24, sc.A, ap.11, P, sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate ai Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000 cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lît. "t" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Plandl Urbanistic de Detaliu pentru acces din exterior, pe un teren cota indiviza a blocului(trotuarul de garda ) situat în cal.Vacaresti nr.184, bl.24, sc.A, ap.ll, P.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este cota parte indiviza a blocului (trotuarul de garda),in suprafața de l,0mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. arobată anterior, devîneznulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2014.

^PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MdiiEtDumitru ZARĂNr. 129/30.09.2014