Hotărârea nr. 123/2014

Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a unui bun imobil Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti - Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind atribuirea in folosința gratuita a unui bun imobil Instituției Prefectului Municipiului Bucuresti-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pașapoartelor Simple

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate nr. IV/112/15.09.2014 al Serviciului Juridic, Informații si Relații cu Publicul din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

Ținând cont de prevederile art. 874 (1) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, actualizata, dreptul de folosința asupra bunurilor proprietate publica se acorda, cu titlu gratuit, pe termen limitat, in favoarea instituției de utilitate publica, iar potrivit art. 136(4) din Constituția României si art. 124 din Legea 215/2001, Legea administrației publice locale, actualizata, consiliile locale pot da in folosința gratuita bunuri imobile proprietate publica locala, persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și ale art.81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă atribuirea in folosința gratuita pe o perioada de 5 ani, un spațiu de 10 mp, situat in str. Străduinței'nr. 1, sector 4 București, aflat la parterul imobilului , in incinta Direcției de Evidenta a Persoanelor Sector 4 București. Acest spațiu se atribuie pentru crearea unui punct de lucru, către Instituția Prefectului Municipiului București-Serviciu! Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pașapoartelor Simple, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2014.

^rtt$Ei0țNTE DE ȘEDINȚĂ,

Ivktiu-Uumitru ZARA

□ P ari

\\

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Radu DRAGOMIR1


Nr. 123/30.09.2014

\n

Anexa 1Anexa nr 1

La HCLS4 nr. 123/ 30.09.2014

CONTRACT DE COMODAT

încheiat astazi data de.........

I.PARTILE CONTRACTANTE

1.    Intre Consiliul Local al Sectorului 4 București, cu sediul in București, Sector 4, B-dul George Cosbuc nr.6-16, tel 021/335.92.30, reprezentata prin Primarul Sectorului 4, Popescu Cristian Victor Piedone, in calitate de comodant

Si

2.    Instituția Prefectului Municipiului Bucuresti-Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea Pașapoartelor Simple București, cu sediul in București, str. Nicolae Iorga nr. 27, sector 1, reprezentata prin Cms. Cate Emanuel, cu funcția de sef serviciu, in calitate de comodatar, a intervenit prezentul contract de comodat

II    OBIECTUL CONTRACTULUI

1 .Obiectul contractului il constituie punerea la dispoziție a folosinței cu titlul gratuit a unui spațiu in suprafața de 10 mp, Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea Pașapoartelor Simple București, ce va fi folosit cu destinația de birouri pentru desfasurarea activitatii curente de eliberare a pașapoartelor simple pentru locuitorii din sectorul 4 Bucuresti;spatiul este situat in str. Străduinței nr. 1, sector 4 București, Ia parterul imobilului, in incinta Direcției de Evidenta a Persoanelor Sector 4 București

III    DURATA CONTRACTULUI

1.Durata contractului este de 5 ani, incepand cu data incheierii lui.

IV OBLIGAȚIILE COMODATARULUI

l.Comodatarul se obliga sa se ingrijeasca de conservarea bunului Împrumutat cu titlu gratuit, ca un bun proprietar, contractul fiind Încheiat in interesul sau.

2. Comodatarul se obliga sa intrebuinteze bunul conform destinației determinata prin natura sa, sub sancțiunea de daune interese.

3. Comodatarul se obliga sa nu incredinteze bunul cu orice titlu unei tert^^Oi fara acordul comodantului.

4. . Comodatarul se obliga sa restituie la scadenta bunul Împrumutat, in natura sa specifica.

V RĂSPUNDEREA COMODAT ARULUI

1.Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea in tot sau in parte a bunului, daca nu dovedește ca aceasta s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației bunului si fara culpa din partea comodatarului.

VI    OBLIGAȚIILE COMOPANTULUI

l.Comodantul se obliga sa pună la dispoziția comodatarului bunul prevăzut in prezentul contract.

VII    ÎNCETAREA contractului

1 .Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea bunului in stare corespunzătoare la termenul prevăzut in contract. In cazul nerespectarii obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului in conformitate cu prevederile legii civile.

VIII    LITIGII

1.Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat se vor soluționa pe cale amiabila. In cazul in care nu este posibila rezolvarea diferendelor pe cale amiabila, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, data de mai sus, in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

COMODANT

Consiliul Local al Sectorului 4 București

prin


COMODATAR

Instituția Prefectului Municipiului București -Serviciul Public Comunitar pentru

Eliberarea si Evidenta Pașapoartelor Simple

prin