Hotărârea nr. 120/2014

Hotarare privind transferul cladirilor construite in Parcul Oraselul Copiilor, din administrarea Consiliului Local Sector 4 in administrarea Administratiei Domeniului Public Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Gcorge Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind transferul clădirilor construite în Parcul Orășelul Copiilor, din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 4 precum

și instituirea unei taxe în raport cu programul de funcționare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției de Investiții și Achiziții nr.P.l’l/1082/22.08.2014;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu

modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45,alin.(3) și art. 81,    alin.(4),

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al Sectorului 4

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Local Sector 4 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 4, a celor două clădiri construite în Parcul Orășelul Copiilor conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Administrarea Domeniului Public Sector 4 va administra și va exploata aceste clădiri în condițiile stabilite în anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Predarea -primirea imobilelor prevăzute la art.l., inclusiv dotările aferente acestora, se va face prin proces verbal de predare - primire între reprezentanții Direcției de Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate și reprezentanții Administrației Domeniului Public Sector 4.

Art.4. Secretarul Sectorului 4, Administrarea Domeniului Public- Sector 4 și Direcția Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2014.


Nr. 120/30.09.2014\n

Anexa 1Anexa 2

Ia H.C.L S. 4 nr. 120/30.09.2014

Program de funcționare privind închirierea celor două clădiri destinate activitățiilor de recreere pentru cetățeni Sectorului 4 construite în Parcul Orășelul Copiilor:

Pentru clădirea destinată copiilor cu vârsta între 3-10 ani accesul este gratuit.

Pentru clădirea destinată copiilor cu vârsta între 10-18 ani sunt următoarele costuri:

Accesul la aparatele de fitness -10 lei/zi de persoană

A

închirierea meselor de ping pong - 7 lei/h de masă

A

închirierea terenului de sport - 50 lei/h de grup

Veniturile astfel realizate vor fi virate la bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București.