Hotărârea nr. 117/2014

Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice al Directiei de Evidenta a Persoanelor Sector 4, pentru anul 2015


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc ur. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4, pentru anul 2015

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând referatul de specialitate nr.II.399/16.09.2014 al Serviciului Resurse

Umane,SSM,PSI,MC din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4; în conformitate cu prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) și ale art.81 alin.(4) din Legea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice al Direcției de Evidență a Persoanelor Sector 4 pentru anul 2015, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.09.2014.


Nr. 117/30.09.2014

\n

Anexa 1ANEXA LA HCLS4 NR. ///    / 3 0. £Qllf


Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2015 pentru Direcția de Evidenta a persoanelor Sector 4

Funcția publica

Nr. maxim

de funcții publice

Nr. de

funcții

publice

ocupate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi

inființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de

funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

sef serviciu

5

5

0

Total categoria funcționari publici de conducere

6

6

0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

2

1

1

1

’ I

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

0

0

0

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

0

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

0

1

consilier clasa I grad profesional asistent

10

10

0

2

4

2

consilier clasa I grad profesional principal

14

13

1

4

4

1

consilier clasa 1 grad profesional superior

8

8

0

Total funcții publice clasa I

36

lllll®

2

■ 2

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

0

Total funcții publice clasa II

ilsiîll

llllli®

0

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

2

1

1

1

1

referent clasa III grad profesional principal

1

1

0

referent clasa III grad profesional superior    s

6

6

0

Total funcții pulice clasa III

9

8

1

1

Total funcții publice execuție

46

43

3

3

Total funcții publice

V; 52'

/'■■■ .49

.3