Hotărârea nr. 179/2013

Hotărâre privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea acces din exterior , pentru apartament proprietatea d-nei STOICA CLAUDIA, în suprafaţă de 55,07 mp., situat în STR.HUEDIN nr.7, BL.2, ET.P, SC.1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind respingerea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea acces din exterior t pentru apartament proprietatea d-nei STOICA CLAUDIA, în suprafață de 55,07 mp., situat în STR.HUEDIN nr.7, BL.2, ET.P, SC.l, AP.l. sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protecția mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificările si completările ulterioare;

în baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lît. "i" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata , cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru funcțiune acces din exterior, pentru teren cota indiviza a blocului(trotuarul de garda) situat în str.Huedin nr.7, bl.2, et.P, sc.l, ap.l.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 28.11.2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 179/28.11.2013