Hotărârea nr. 83/2012

Hotarare privind modificarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca, pe anul 2012, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobat prin HCL nr. 42/9.03.2012


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea planului anual de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2012, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobat prin HCL nr.42/09.03.2012

Consiliul Local ai sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 1649/14.05.2012 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Viceprimarului sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; în baza prevederilor art. 6 alin. 7 și alin. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 1 pct. 2 și art. 28 alin. 1 din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001;

Potrivit dispozițiilor H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin.l și art. 81 alin. 2 lit. n din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data prezentei se aprobă modificarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2012, prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr.42/09.03,2012, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2. Cu aceeași dată se aprobă modificarea Instrucțiunilor de implementare a Planului prevăzut la art. 1 de mai sus, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art. 3. Activitățile ce urmează a fi prestate de către beneficiarii menționați la art. 1, se vor stabili prin dispoziție de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 și prin decizie de către directorul Administrației Domeniului Public Sector 4;

Art. 4. Secretarul sectorului 4 București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4 si Administrația Domeniului Public Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al

Nr. 83/17.05.2012

\n

Anexa 1Anexa nr. 1

a H.C.L. S4 nr. 83/17.05.2012

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2012

Nr.

crt.

Acțiuni sau lucrări de interes local

Termen

Nr.

persoane

repartizate

Responsabili

1

Lucrări administrativ-gospodărești în cadrul centrelor din subordinea D.GA.S.P.C. sector 4

permanent

D.GA.S.P.C. sector 4 -Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie

2

Lucrări administrativ-gospodărești în cadrul spatiilor din subordinea Administrației Domeniului Public Sector 4

permanent

Administrația Domeniului Public Sector 4

3

Curățirea de zăpadă și gheață

noiembrie - martie

4

Salubrizarea căilor din incintă

aprilie - septembrie

5

Vopsitul gardurilor, văruitul pomilor

aprilie - septembrie

6

Curățenie în incintă

permanent

7

Săpatul spațiilor verzi din interiorul centrelor

aprilie - septembrie

8

Igienizarea și întreținerea clădirilor

aprilie - septembrie

9

Igienizarea spațiilor de joacă pentru copii

aprilie - septembrie


AlexandruLeonte


Anexa 2Anexa nr. 2

La H.C.L. S4 nr. 83/17.05.2012

INSTRUCȚIUNI

de implementare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2012

1.Primarul dispune întocmirea Planului lunar de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, de către directorul D.GA.S.P.C. sector 4.

2.Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie are următoarele obligții;

-să afișeze la loc vizibil Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

-să afișeze lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

-să transmită Agenției de Prestații Sociale a Municipiului București atât Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă cât și situați lunară privind persoanele apte de muncă;

-să comunice lunar instituțiilor solicitante lista persoanelor apte de muncă, beneficiare de

ajutor social;

-să țină evidența orelor de muncă prestate de fiecare beneficiar în dosarul individual de

ajutor social.

3.Reprezentanții D.GA.S.P.C. sector 4 si cei ai Administrației Domeniului Public Sector 4 au următoarele obligații:

-să țină evidența efectuării orelor de muncă prestate în registru special;

-să elibereze lunar adeverințe asistaților sociali, din care să rezulte numărul orelor

prestate, de fiecare persoană;

-să asigure instructajul privind normele de tehnică și securitate în muncă pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local;

-să asigure materialele, utilajele necesare desfășurării activităților.

4.Beneficiarii de ajutor social apți de muncă au următoarele obligații:

-să îndeplinească lunar activitățile sau lucrările de inters local prevăzute în Planul anual,

proporțional cu ajutorul social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis de Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie;

-să păstreze în bună stare de funcționare uneltele și materialele primite;

-să nu fie înlocuiți de altă persoană decât cea desemnată de primar prin dispoziție.

S.Compartimentele de specialitate din cadrul Sectorului 4 al municipiului București, D.GA.S.P.C. sector 4 precum și Administrația Domeniului Public Sector 4, care au atribuții în implementarea planului de acțiuni sau lucrări de inters local pentru repartizarea orelor de muncă, vor monitoriza realizarea acestuia.

Anual D.GA.S.P.C. sector 4 si Administrația Domeniului Public Sector 4 vor prezenta rapoarte de activitate privind îndeplinirea Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, plenului Consiliului Local sector 4.

PREȘEDINTE D


jn..