Hotărârea nr. 82/2012

Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 Bucuresti


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 București

Ținând seama de Referatul de Specialitate Nr. P.7/ 1148 / 10.05.2012, întocmit de Direcția Resurse Umane precum și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 NR.P.l / 471 / 14.05.2012;

-Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4

-Luând act de adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.P.7 / 1149 / 10.05.2012.

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l) și art,81 alin.(2) lit. e din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în conformitate cu anexele 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Primarul Sectorului 4 poate aproba prin dispoziție transformarea de posturi din cadrul statului de funcții al Aparatului de Specialitate.

Art 3 Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 15.07.2012.

Art 4 Consiliul Local al Sectorului 4, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința Sectorului 4 din data de 17.05.2012.

PREȘEDINTE DE Ș


Nr. 82/17.05.2012Contrasemnează Secretarul Sectorului 4\n

Anexa 1


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Anexa nr. 4 Ia H.C.L. Sector 4 nr.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4

SECTORUL 4 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ASOrganigrama cuprinde următoarele direcții, servicii, departamente, birouri, compartimente și oficii:

CONDUCERE

P,1 DIRECȚIA CONTROL PATRIMONIU $1 SERVICII PRIMAR

P. 1. I. SER VICIUL CABINET PRIMAR

P. 1.2. BIROUL CORP CONTROL INTERN PRIMAR

P.1.3. COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU

P.I.4. SERVICIUL ADMINISTRATIV

P.2. CONSILIERI PRIMAR
P.3. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE URBANĂ, EVIDENȚĂ ȘI AMENJARE
URBANISTICĂ

P.3.1. SERVICIUL INVESTIȚII

P.3.2. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

P.3.3. COMPARTIMENT REABILITARE TERMICĂ

P.4. ARHITECT ȘEF

P.4.1. SERVICIUL AUTORIZAȚII LUCRĂRI EDILITARE, INFRASTRUCTURĂ DEZVOLTARE DURABILĂ

P.4.2. COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ

P.5. DIRECȚIA ECONOMICĂ

P.5.I. DEPARTAMENT BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ

P.5.2. DEPARTAMENTFINANCIAR-SALARIZARE, CONTABILITATE

P.6. DIRECȚIA RESURSE UMANE, INFORMAȚII ȘI ADMINISTRARE PERSONAL

LINISTRAȚIE LOCALĂ )E CALITATE


P.7. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

P.8. DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII CV CETAȚENU

P.8.1. SERVICIUL COMUNICARE ACTIVITĂȚI PUBLICE P.8.2. SERVICIUL INFORMAȚII ȘI RELAȚII CU PUBLICUL, Lg. 544/20 P.8.3. SERVICIUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI P.8.4. BIROUL RELAȚII CU CETĂȚENII

P.8.5. COMPARTIMENT MINORITĂȚI

P.9. DIRECȚIA PARCĂRI, SPAȚIU LOCATIV $1 AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI
COMERCIALE

P.9.I. SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV

P.9.2. SERVICIUL PARCĂRI

P.9.3. SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERCIALE

P.10. DIRECȚIA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE

P.IO.L SERVICIUL SALUBRIZARE

P. i 0.2. SER VICIUL ADMINISTRAREA DOMENIUL UI PUBLIC PI 0.3 COMPARTIMENT LUCRĂRI EDILITARE

P.1I. BIROUL MANAGEMENT SITUAȚII DE URGENTĂ
5.1.    DIRECȚIA JURIDICĂ

5.1.1.    SER VICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ

5.1.2.    SERVICIUL LEGALITATEA ACTELOR

5.1.3.    SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

S.2. SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL, DOCUMENTE ELECTORAL
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4
P.l DIRECȚIA CONTROL PATRIMONIU $1 SERVICII PRIMAR

PL1. SERVICIUL CABINET PRIMAR

1.    Se subordonează Direcției Control Patrimoniu și Servicii Primar și are ca obiecFcferictivitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Primar, Viceprimar, Secretar;

2.    Organizează și execută activitatea de secretariat pentru Primar, Viceprimar, Secretar;

3.    Are ca obiect de activitate evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Secretarul Sectorului 4;

4.    întocmește Carnetul de Mobilizare stabilind necesarul de produse alimentare și nealimentare pentru aprovizionarea populației din sectorul 4 în sistem raționalizat conform Programului de aprovizionare a populației în caz de mobilizare și război;

5.    Colaborează cu Centrul Militar zonal București, centrele militare ale sectoarelor municipiului* București și județene precum și cu Serviciul pentru Probleme Speciale a municipiului București (fost O.M.E.P.T.A.);

6.    Face propuneri de constituire prin decizia conducătorului instituției, a Comisiei pentru Probleme de Apărare;

7.    Ține la zi evidența salariaților cu obligații militare și comunică lunar Centrului Militar Zonal -București, centrelor militare de sector sau județene încadrările, plecările din serviciu precum și schimbările în datele de evidență a acestora;

8.    Verifică dacă rezerviștii respectă regulile de evidență militară și iau măsuri ca aceștia să se prezinte la centrele militare pentru clarificare situației militare;

9.    Ține evidența rezerviștilor angajați și elaborează și actualizează lucrările de mobilizare la locul de muncă a personalului cu obligații militare, pentru asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, in vederea continuării activității autorității administrației publice locale a sectorului 4;

10.    Ține evidența documentelor transmise de către compartimentele instituției, în vederea avizării lor de către Primar, Viceprimar, Secretar;

PI.2. BIROUL CORP CONTROL INTERN PRIMAR

1.    Se subordonează Direcției Control Patrimoniu și Servicii Primar și are ca obiect de activitate asigurarea respectării legislației si actelor normative in vigoare, specifice administrației publice locale, a Hotărârilor C.G.M.B. si Consiliului Local al Sectorului 4, Dispozițiilor Primarului General si ale Primarului Sectorului 4; Controlează si verifica modul de cunoaștere, aplicare si respectare a legislației in vigoare, hotărârilor si dispozițiilor, precum si executarea prevederilor acestora;

2.    Primește si verifica conținutul petițiilor adresate Primarului Sectorului 4, repartizate spre soluționare Biroului Corp Control Intern Primar;

3.    Executa dispozițiile Primarului privind efectuarea acțiuniilor de control/verificare si propune modalitași de soluționare pentru cazurile repartizate;

4.    Verifica si propun masuri privind cazurile semnalate in legătură cu corupția, traficul de influenta ori sustragerile de valori si bunuri materiale, de natura a prejudicia patrimoniul si imaginea Primăriei Sectorului 4;

5.    Colaborează cu celelalte compartimente sau, după caz, cu reprezentanții organelor si instituțiilor cu atributiuni in combaterea corupției si criminalității organizate;

6.    Colaborează cu organele specializate in menținerea ordinii publice, rutiere, siguranței cetățeanului, precum si pentru situații de urgenta;

7.    Asigura reprezentarea Primăriei la manifestările organizate de structurile siguranța naționala si ordine publica;

8.


9.


Extinde controlul în vederea stabilirii eventualelor prejudicii, cu ocafia semrialari^ iregularități constatate în rapoartele de audit public intern întocmite de    A

Intern cu ocazia misiunilor desfășurate la nivelul Primăriei sectoruluifef^ăț^^^țiQ^ publice de interes local.

In cazul depistării unor deficiențe constatate de către Serviciul Audit Public

verificările și recuperează, după caz, sumele încasate necuvenit și anunță organele în drept (Poliția economică, Parchetul sau alte organisme) cu atribuții în acest sens;

PJ.3. COMPARTIMENT EVIDENTĂ PA TRIMONIU

1.    Organizează și desfășoară întreaga activitate de administrare, gestionare, gospodărire, exploatare și întreținere a bunurilor din patrimoniul Primăriei Sector 4.

2.    Asigură spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea în condiții optime a angajați lor Primăriei Sector 4.

3.    Prin magazinerii din subordine, gestionează și ține evidența primară: a mijloacelor fixe/ obiectelor de inventar, furniturilor de birou, imprimatelor și tipizatelor cu regim special, a consumabilelor, materialelor și pieselor de schimb pentru copiatoare, calculatoare și imprimante, materialelor de curățenie, echipamentelor de lucru și de protecție, a carburanților și lubrefianților, etc.; în baza referatelor aprobate de cei îndreptățiți sau a contractelor încheiate , întocmește notele de intrare-recepție și constatare a diferențelor, bonurile de consum, de mișcare, de transfer, predare - primire etc., operându-le în fișele de magazie.

4.    Participă împreună cu Direcția Economică la activitățiile de inventariere a patrimoniului Primăriei Sector 4.

5.    Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în materie.

6.    Asigură și întocmește documentațiile tehnice necesare perfectării contractelor de utilități, servicii și lucrări cu furnizorii și urmărește derularea acestora pe specificul său de activitate;

7.    Asigură întocmirea notelor de fundamentare pentru lucrările de investiții, modernizare și reparații capitale necesare a fi executate;

8.    Asigură, planifică și urmărește executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la construcție și instalațiile clădirilor aflate în admnistrarea Primăriei sector 4;

9.    Organizează execuția lucrărilor, controlul și recepția acestora;

10.    Organizează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor;

11.    Asigură pe linie de P.S.I. materialele, instalațiile și pichetul de incendiu;

12.    Asigură verificarea cu regularitatea a stării clădirilor, încăperilor și celorlalte elemente aferente construcâiilor din administrarea Primăriei sector 4;

13.    Asigură evidența situației folosirii sălii de ședințe și se îngrijește de dotarea și buna funcționalitate a acesteia;

14.    Efectuează aprovizionarea cu piese de schimb pentru utilaje, aparate, agregate și instalații aflate în custodia Direcției Control Patrimoniu și Servicii Primar;

15.    Asigură dotarea cu mobilier pentru spațiile aflate în administrarea Primăriei sector 4;

16.    împreună cu Poliția Locală întocmește planurile de pază pentru obiectivele Primăriei Sector

4.

17.    Asigura prin contractat, servicii pentru licența Lege 4, versiunea rețea cu număr nelimitat de utilizatori și furnizarea pachetelor de actualizare a bazei de date existente, cu actele normative publicate în Monitorul Oficial Partea I, a V-a și a Vl-a.

18.    Asigura prin contract de service, buna funcționare a aparatelor de aer condiționat și a copiatoarelor din dotare.

19.    Analizează situația convorbirilor telefonice lunare, reactualizează dispoziția și anexele acesteia privind plafoanele de cheltuieli cu telefoanele fixe și mobile, legale în vigoare.acestora.    M

22.    întocmește lista principalelor dotări independente necesare Direcției Control Patrimoniu și Servicii Primar, ce se procură din fondurile de investiții.

23.    Face propuneri privind reparațiile imobilelor din patrimoniul Primăriei Sector 4 și a instalațiilor din dotare, întocmește documentația în vederea achiziționării contractelor de lucrări, urmărește executarea lor și participă la recepția finală.

24.    Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4.

25.    Ține evidența facturilor ce fac obiectul contractelor inițiate sau urmărite de personalul din subordine.

26.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de

acest serviciu.    /

27.    Organizează și asigură multiplicarea necesară, a documentelor elaborate de unele direcții și servicii din Primăria Sectorului 4.

28.    Centralizează și întocmește, în baza referatelor de necesitate primite de la direcțiile și servicile Primăriei Sector 4, Planul anual al achizițiilor publice.

29.    în baza referatelor de necesitate primite de la direcțiile și serviciile Primăriei Sector 4. întocmește propunerile detaliate ale cheltuielilor bugetare anuale și notele de fundamentare, privind necesitatea și oportunitatea realizării acestor cheltuieli.

30.    Calculează cotele de cheltuieli pentru fiecare chiriaș al blocului F2 și F3 și încasează pe bază de chitanță în termen de 30 zile de la plata facturii de către Primăria Sector 4.

31.    încasează pe bază de borderou și eliberează chitanțe pentru blocul ZII și Z 12 di șoseaua Vitan Bârzești nr.20, reprezentând cheltuieli cu utilitățile.

32.    Prelungește contractele de închiriere pentru chiriașii blocurilor de locuințe sociale F2 și F3 și pentru chiriașii blocurilor ANL ZII și Z 12.

33.    Primește și rezolvă sesizările și cererile venite din partrea chiriașilor locuințelor sociale și a celor ANL.

34.    întocmește notificări de plată pentru chiriașii datornici din blocurile F2 și F3.

35.    Generează și furnizează Direcției Juridice referate, înștiințări și alte documente neceare pentru recuperarea în instanță a debitelor datorate de rău platnici.

36.    Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securității muncii Ia personalul din subordine.

P.1.4. SERVICIUL ADMINISTRATIV

1.    Desfășoară activitățile necesare organizării și coordonării parcului auto al Primăriei sectorului 4, care presupun:

-    întocmirea documentelor legale și necesare în vederea asigurării echipamentelor, materialelor și a pieselor de schimb, prin serviciul Achiziții și / sau prin contractarea service-ului auto;

-    întocmirea referatelor și caietelor de sarcini pentru contractarea, în condițiile legii, a carburanților auto și asigurărilor RCA și CASCO;

-    calcularea consumului normat de carburanți și lubrefianți pentru fiecare autovehicul al parcului auto propriu și urmărește încadrarea în consumurile legale sau cele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4. Face propuneri de imputare pentru consumurile depășite.

-    urmărirea consumurilor de piese de schimb, materiale, carburanți și uleiuri.

-    evidența rulajului anvelopelor pentru fiecare autovehicul în parte;

-    răspunde de parcarea în siguranță a parcului propriu de autovehicule;

2.    Participă la organizarea și efectuarea activității de inventariere a patrimoniului

fr *\

3.    Asigură buna funcționare a centralelor termice din sediul Primăriei Șbctor 4,f~£asși\de    îj

căsătorii din str. Gramont nr.26, Centrului Militar Zonal din str. 11 Iunie îfcZ ji Wdafniețftei    jj

din str. Principatele Unite nr.2; inclusiv, verificarea periodică a coloaneJpr^e^a^jn^^ffX^ conform normelor tehnice în vigoare.

4.    Asigură buna funcționare a centralei telefonice, a sistemului de supraveghere

închis, a sistemului de alannare efracție, detecție automată de incendiu, precum și a'clîîorîalte echipamente tehnice.

5.    Urmărește și controlează modul de furnizare a energiei electrice , a gazelor naturale, apei potabile și evacuarea apelor uzate.

6.    Urmărește și controlează modul de derulare a contractului de salubritate încheiat pentru sediul central al Primăriei Sector 4 și celelalte locații din sector, precum și pentru Centrul Militar Zonal sector 4.

7.    Asigură contractarea materialelor electrice, mecanice, de instalații etc. necesare întreținerii imobilelor din patrimoniul Primăriei.

8.    Organizează și asigură curățenia în sediul Primăriei Sector 4 prin îngrijitorii din subordine.

9.    Asigură dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru și de protecție a* personalului de întreținere.

10.    Asigură reîncărcarea periodică a stingătoarelor din dotarea sediului central al Primăriei, și din celelalte locații din sector, precum și de la Centrul Militar Zonal sector 4; îndrumă, coordonează și răspunde de activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în Primărie.

11.    Ia toate măsurile necesare pentru evitarea producerii unor pagube în patrimoniul Primăriei Sector 4.

12.    Ține evidența facturilor ce fac obiectul contractelor inițiate sau urmărite de personalul din subordine.

13.    întocmește ordonanțările de plată pentru facturile ce fac obiectul contractelor urmărite de acest serviciu.

14.    Asigură condițiile optime desfășurării ședințelor de orice natură în sala de festivități a Primăriei sector 4.

15.    Aplică prevederile legale privitoare la respectarea regulilor de tehnica securității muncii Ia personalul din subordine.

16.    Asigură curieratul Primăriei Sector 4.

P.2. CONSILIERI PRIMAR

1.    Se subordonează direct Primarului;

2.    Reprezentarea instituției Primarului in raporturile cu cetățenii, administrația centrala si locala, alte instituții si organizații, persoane fizice si juridice din tara si străinătate, in baza competentelor stabilite de Primar ;

3.    Asigura consultanta de specialitate pentru soluționarea problemelor;

4.    întocmește, la solicitarea Primarului, note, referate si sinteze, răspunsuri către diferite instituții sau cetateni;

5.    Elaborează, la solicitarea Primarului, elemente de sinteza necesare adoptării unor decizii privind strategia si proiectele de dezvoltare durabila, armonioasa si spațial echilibrata a Sectorului 4;

6.    Analizează si propune masuri privind cazurile de incalcare a legislației sau drepturilor cetățenilor, manifestările de birocratism, neglijenta in serviciu sau acte de corupție, sesizate de cetateni sau prin constatări proprii;

7.    Participa la evenimente si acțiuni publice menite sa contribuie la crearea unei imagini pozitive si unei bune reputații Primăriei si personalului acesteia;

P.3. DIRECȚIA DE DEZVOLTARE URBANĂ, EVIDENȚĂ ȘI AMENAJARE

URBANISTICĂ

P.3.L SERVICIUL ÎNVESTIȚI!


L Verifică stadiul fizic al lucrărilor în teren;

2.    Propune măsuri pentru remedierea neconformităților constatate în tei diriginții de șantier;

3.    Verifică legalitatea decontărilor pentru lucrările de construcții și montaj la obiectivele de investiții;

4.    Verifică existența notelor de comandă pentru lucrări suplimentare sau a notelor de renunțare. Totodată, verifică dacă acestea au fost acceptate sau nu de persoana juridică achizitoare;

5.    Verifică decontarea cheltuielilor efectuate pentru dirigenția de șantier, asistența tehnică și cota prevăzută de legislația în vigoare către Inspecția de Stat în Construcții;

6.    Asigură organizarea recepției la finalizarea lucrărilor;

7.    Asigură convocarea comisiei de recepție finală;

8.    Participă la recepția parțială și finală a lucrărilor de investiții;

9.    Verifica daca obiectiunile din procesul verbal de recepție au fost soluționate in teren;

10.    Asigura eliberarea garanției de buna execuție după încheierea procesului verbal la terminare# lucrărilor sau procesului verbal de recepție finala;

11.    Asigura prelungirea autorizației de construire;

12.    Verifica stadiul fizic al lucrărilor pe teren privind reparațiile sistemului rutier;

13.    întocmește dispoziții privind comisiile de recepție la terminarea lucrărilor, procesele verbale aferente acestor recepții, participarea la acestea;

14.    Stabilește obiectivele privind amenajarea de parcari ecologice si cuprinderea lor in planul de investiții anual;

15.    întocmește temele de proiectare, primește si recepționează proiectele conform conținutului cadru de întocmire al proiectelor ;

16.    întocmește dispoziții privind comisiile pentru recepțiile la terminarea lucrărilor si finale, procesele verbale aferente acestor recepții si participarea la acestea;

P.3.2. COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

1.    Elaborează Planul anual al achizițiilor publice pe care îl transmite la UCVAP;

2.    Realizează corespondența dintre produsele, serviciile și lucrările ce vor fi achiziționate, cu Vocabularul comun al achizițiilo publice - Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);

3.    Estimează valoarea contractului de achiziție publică și selectează procedura de atribuire pentru încredințarea contractului (cumpărare directă, cerere de ofertă, licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere cu/sau fără publicarea unui anunț de participare, concurs de soluțuii, licitație electronică);

4.    întocmește notele justificative specifice fiecărei proceduri de atribuire;

5.    întocmește Documentația de atribuire, pentru elaborarea și prezentarea ofertei;

6.    Transmite în SE AP invitațiile de participare, anunțurile de intenție, de participare și de atribuire a contractului de achiziție publică;

7.    Asigură respectarea principiilor ce guvernează achizițiile publice: libera concurență, eficiența utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal și confidențialitatea;

8.    Inițiază și finalizeză procedura privind cumpărarea directă de produse, servicii și lucrări, în măsura în care valoarea achiziției nu depășește suma de 15 000 euro, fără TVA, pentru fiecare achiziție în parte, conform art. 19 din O.U.G. 34/2006, modificată și completată ulterior;

9.    întocmește Procesul verbal al ședinței de deschidere al ofertelor, Raportul de atribuire al procedurii, transmite comunicările privind rezultatul procedurii; ”

10.    Asigură corespondența cu operatorii economici și cu ofertanții în ceea ce de clarificări referitoare atât la Documentația de atribuire, cât și la ofertele

11.    Elaborează contractul achiziției publice;


12.

13.

14.

15.


întocmește dosarele achizițiilor publice pentru toate procedurile inițiate și Wnaliz^te;pK;Jl | întocmește punct de vedere și transmite către CNSC toate documentele sd^i^^riîrioâzuV; care procedura de atribuire este contestată;

Transmite către A.N.R.M.A.P. raportul anual privind contractele de atribuite;

întocmește situații și rapoarte solicitate, atât pentru direcțiile din SECTOR 4, cât și pentru alte autorități;


in


P.3.3 COMPARTIMENT REABILITARE TERMICA


1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.


9.

10.

11.


Să constituie comisii pentru eficiență energetică care coordonează activitățile ce decurg din obligațiile prevăzute de actele normative în vigoare;

Să inventarieze, în vederea includerii în programele anuale, toate blocurile de locuințe -condominii, pe care le grupează după același tip de secțiune/proiect-tip sau proiecte unicate; Să execute expertiza și auditul energetic, aferente fiecărui tip de secțiune/proiect-tip inventariat;    '

Să elaboreze proiectul de reabilitare termică, pentru clădirea reprezentativă, aferentă fiecărui tip de secțiune/proiect-tip inventariat;

Să notifice asociațiilor de proprietari condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție, etapele de intervenții, costul estimat al reabilitării termice, condițiile de rambursare a costurilor care revin asociației și modul de finanțare a lucrărilor, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență;

Să obțină din partea asociației de proprietari hotărârea adunării generale privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică și dovada existenței resurselor financiare pentru începerea lucrărilor;

Să pună la dispoziția Ministerului Dezvoltării Regionale datele și documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare Să efectueze expertiza tehnică a structurii de rezistență a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și a auditului energetic al clădirii, respectiv elaborarea proiectului de reabilitare termică pe baza proiectului tehnic elaborat în condițiile legii

Să încheie convenții cu asociațiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acțiunilor privind executarea lucrărilor de reabilitare termică a cestora;

Să notifice Inspectoratul de Stat în Construcții privind data începerii execuției lucrărilor de reabilitare tennică, respectiv data recepției la terminarea lucrărilor, în conformitate cu reglementările în vigoare

Să contracteze execuția lucrărilor pentru reabilitare termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice, pe baza proiectelor elaborate în condițiile legii.


P.4

. ARHITECT ȘEF

1

2

3

4,


Răspunde de eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire si a autorizațiilor de desființare, pentru lucrările a căror competenta de rezolvare este stabilita prin lege;

Coordonează, verifică, controlează si răspunde de activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, precum și respectarea disciplinei în urbanism și amenajarea teritoriului pe raza administrativ teritorială a sectorului;

Verifica si semnează toate certificatele de urbanism si autorizațiile de const lucrări pe proiectele de hotarari inițiate in domeniu ;


5.

6.

7.

8. 9. 10


11

12

13

14 15.

16

17.

18. 19, 20

21.

22,

23,

24.


a.    Asigura prezentarea si promovarea documentațiilor urbanistice, J^^n\^l\de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.ltt.Dj; isteiMiibru al Comisiei speciale Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

b.    Răspunde de rezolvarea cererilor si scrisorilor cetățenilor ca^s6^g^(^ui< privind activitatea serviciului/directiei in sector, răspunde de buna organi; z" acesteia cu publicul si primește audiente;

Răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației in vigoare in domeniu de către toti salariatii din subordine;

Pune la dispoziția organelor de control datele si documentatile solicitate de către acestea ; întocmește rapoarte de activitate si le transmite conducerii la solicitarea acesteia; întocmește fisele de post pentru șefii compartimentelor din subordine ;

Răspunde interpelărilor consilierilor, expunandu-le in prealabil aprobării Primarului ; Întocmește referate de specialitate si colaborează cu Serviciul Asistență Juridică in vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului si de Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activitatii;

Comunica Direcției Resurse Umane orice modificare a Regulamentului de Funcționari privind activitatea ca urmare a modificării legislației in domeniu;

Aproba documentele SMC Integrat Calitate-Mediu in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008 si 14001:2005;

Respecta SMC Integrat Calitate-Mediu si aplica cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008

si 14001:2005;

Participa la analiza neconformitatilor in cadrul auditurilor interne sau externe privind serviciile realizate si stabilesc acțiunile corective si preventive de rezolvare a acestora ; Evalueaza datele statistice privind rezultatele evaluării satisfacției cetățenilor;

Elaborează Planul anual de instruire si perfecționare a personalului din subordine;

Aproba procedurile operaționale (de proces) pentru activitățile pe care le coordonează; Evalueaza anual performantele individuale ale șefilor compartimentelor din subordine; Efectuează instructaje de protecția muncii la locul de munca pentru șefii de compartimente din subordine;

Face propuneri privind: promovarea, premierea, sancționarea sal ari ati lor din subordine; îndeplinește si alte atribuții in domeniu, specifice primăriei, dispuse de conducerea ierarhic superioara;

Respecta prevederile Regulamentului de Ordine Internă si Regulamentului de Funcționare ale Primăriei Sectorului 4;

Verifică teritoriul sectorului, avizele tehnice ale documentarilor de urbanism, pe care Primăria de Sector are Participa la ședințele Comisiilor de specialitate si in plen ale Consiliului Local Sector 4, prezentând documentația specifică.

P.4.1. SERVICIUL AUTORIZAȚII LUCRĂRI EDILITARE, INFRASTRUCTURA
DEZVOLTARE DURABILĂ

1.    Initiaza si promovează proiecte de hotarari privind activitatea de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire;

2.    întocmește adrese si referate cu privire la documentele primite si alte sarcini dispuse de Arhitectul Șef;

3.    Participa la rezolvarea reclamatiilor si sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate, verifica in teren solicitările de avize, certificate de urbanism sau autorizații de construire;

4.    Tine evidenta documentelor si a fluxului acestora, precum si sarcini de secretariat in interiorul serviciului;

5.    Participa la organizarea si desfasurarea programelor de instruire, a specifice domeniului de activitate (simpozioane, colocvii, etc.);
Gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului administrativa a sectorului 4 ;

Initiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.) și de Planuri Urbanistice Zonale Elaborează si asigura prezentarea si promovarea documentațiilor urbanisticei Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D) și de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z);

9.    Asigura legătură cu serviciile ce au atribuții in domeniul urbanismului;

10.    Asigura secretariatul comisiei speciale tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului;

11.    Emite in baza documentațiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism si autorizații de construire, conform competentelor ;

12.    Asigura pastrarea si conservarea in siguranța a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4;

13.    Identifica posibilități si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului;

14.    Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;

15.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

16.    Emite in baza legale în vigoare certificate de urbanism, autorizații de construire, avize (panouri publicitare mobile-pliante, bannere, panouri montate pe vehicule special montate, grafica cu autocolante pe geam-vitrine peste 1 mp), pentru firme si reclame publicitare pe raza sectorului 4;

17.    Asigura pastrarea si conservarea in siguranța a copiilor după documentele si informațiile ce constituie sistemul de evidenta a datelor urbane pe teritoriul administrativ al sectorului 4;

18.    Identifica posibilități si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a sectorului;

19.    Urmărește realizarea lucrărilor de construcții autorizate,verifica in teren declarația dc începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepția finalizării lucrărilor respective;

20.    Verifică respectarea parametrilor tehnici stabiliți de autorizațiile de construire eliberate dc Serviciul urbanism;

21.    Colaborează cu Poliția Locală sector 4- Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal în redactarea răspunsurilor în scris la sesizările și audiențele cetățenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcții;

22.    Acționează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcții prin avertizarea cetățenilor care intenționează să execute lucrări fără obținerea prealabilă a avizelor și autorizațiilor de construcții;

23.    Verifică și ia măsurile care se impun privind obligațiile șantierelor de construcții în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

24.    Participă împreună cu Poliția Locală sector 4- Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, la solicitarea acestuia, la verificarea amplasării construcțiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsurile legale ce se impun;

25.    în colaborare cu organele de poliție și alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încăierare a prevederilor legale;

26.    Urmărește respectarea îndeplinirii măsurilor dispuse de executivul Primăriei Sectorului 4 sau ale instanței de judecată cu privire la aducerea în starea inițială a terenului;

27.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică inclusiv în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local Sector 4 specifice activității serviciului;

28.    Ia masuri, în colaborarea cu Poliția Locală sector 4 - Serviciul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, pentru dezafectarea, conform legii, a construcțiilor efectuate fara de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al sectorului;

10 7

29.    Verifica in teren starea imobilelor, terenuri si construcții, înainte dej âmOreu Certificatelor de Urbanism;

30.    Verifica in teren starea imobilelor inaintea emiterii Autorizațiilor furnizează toate informațiile privind reactualizarea situației fata de Certificatului de Urbanism;

31.    Realizează inventarierea clădirilor autorizate si reactualizează permanent acest inventar.

PNC. COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ

1.    Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului reprezentând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar și înaintarea lor spre validare Prefecturii Municipiului București. Aceste cereri sunt verificate la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, S.C.A.V.L. Berceni, S.C. IMOBILIARA - D.A.F.I., Direcția Patrimoniu, Evidența Proprietăți, Cadastru și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului București;

2.    Eliberează titlurile de proprietate emise în baza legilor Fondului Funciar;    ■>

3.    Completează planurile cadastrale și registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentințe judecătorești, prin dispozițiile Primarului General și prin titlurile de proprietate obținute în baza legilor fondului funciar;

4.    Participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare;

5.    Eliberează adeverințe care atestă dreptul de proprietate a terenurilor;

6.    întocmește procese-verb ale de punere în posesie;

7.    Identifică, măsoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri;

8.    Colaborează cu alte servicii la identificarea și măsurarea terenurilor care se încadrează în aplicarea Legii Fondului Funciar și a Legii Cadastrului;

9.    Ia în evidență și comunică instituțiilor și serviciilor Dispozițiile Prim aiul ui General privind modificarea denumirii străzilor și a numerelor poștale de pe raza sectorului 4;

10.    întocmește liste anexe cu persoanele îndreptățite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;

11.    înaintează Comisiei municipale contestațiile cu privire la modul de aplicare a legiilor fondului funciar;

12.    în unna validării lucrărilor de către Prefectura Municipiului București participă împreună cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite să primească terenuri;

13.    Ia în evidență cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 42/1990, Legii nr. 44/1994 și Legii nr. 15/2003, urmând să fie analizate în funcție de disponibilitățile de teren sau în vederea acordării de despăgubiri;

14.    Răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor;

15.    înaintează Direcției Municipale de Statistică rapoartele statistice în materie;

16.    Completează și ține la zi datele din registrul agricol;

17.    Eliberează certificatele de producător agricol și biletele de proprietate a animalelor;

18.    Eliberează adeverințele de teren pentru șomaj și burse sociale;

19.    Eliberează adeverințe din registrul agricol;

20.    întocmește centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populației, terenurile din proprietate pe categorii de folosință, suprafețele cultivate și producția obținută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) și familiile de albine, mijloace de transport și mașini agricole;

21.    Analizează și soluționează cererile pentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătorii agricoli;

22.    întocmește chestionare anuale cu privire la producția vegetală și animală obținută de gospodăriile populației;

23.    Informează cetățenii despre obligațiile ce le revin cu privire la registrul agricol;

24.    Transmite situații Direcției de statistică a C.G.M.B.;

25.    Colaborează cu Direcția Agricolă din cadrul C.G.M.B. și cu circumscnj veterinare de pe raza sectorului 4;


26.    în anul în care se efectuează recensământul general agricol, șeful servi ci liliiiacțiveuzaii cadrul Comisiei constituite la nivelul sectorului și furnizează datele necesk^..;peijtdUc<$'iN' identificarea exploatațiilor agricole și împărțirea teritoriului în sectoare de recensământ;'

27.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, vor asigura detalii specifice'l’pr0bieniMm^solicitate de persoana audiată;

28.    Colaborează la redactarea proiectelor de hotărâri specifice serviciului;

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Serviciul Asistență Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local sector 4 specifice activității serviciului;

P.5. DIRECȚIA ECONOMICA

PXT DEPARTAMENTUL BUGET, EXECUȚIE BUGETARĂ

1.    întocmește documentele justificative pentru orice operație care afectează patrimoniul unității;

2.    înregistrează în contabilitate operațiile patrimoniale;    /

3.    Inventariază patrimoniul unității;

4.    întocmește bilanțul contabil;

5.    Asigură controlul asupra operațiunilor patrimoniale efectuate;

6.    Furnizează, publică și păstrarează informațiile cu privire la situația patrimoniului și a rezultatelor obținute de unitate.

7.    Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Sector 4 pentru ordonanțarea cheltuielilor;

8.    Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

9.    Prezintă rapoarte despre activitatea Direcției Economice solicitate de Primai*, Consiliul Local al Sectorului 4, Consiliul Local al Municipiului București, Administrația Financiară Sector 4 și Prefectură;

10.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

11.    Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei Sectorului 4 în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

12.    Organizează și conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri și cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitorii și creditorii;

13.    Verifică și centralizează dările de seamă ale serviciilor publice din subordine (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor sector 4);

14.    Realizează evidența garanțiilor de gestiune pentru salariații Primăriei Sectorului 4, precum și evidența timbrelor poștale necesare bunei desfășurări a activității Primăriei Sectorului 4;

15.    Realizează evidența tuturor ajutoarelor financiare acordate conform Legii nr, 42/1990, precum și elaborarea tichetelor gratuite C.F.R. conform aceleiași legi;

16.    Verifică gestiunea magaziei și a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele și mandatele poștale, materialele existente în magazie;

17.    Ține evidența imprimatelor cu regim special (B.C.F.- chitanțiere, cecuri, foi de vărsământ);

18.    Constituie comisiile și subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectivelor de inventar de scurtă durată și mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obținute cu evidența contabilă și realizând operațiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile și plusurile de inventar;

19.    Propune măsuri de casare, imputare, etc.;

20.    Controlează activitatea de elaborare a necesarului de credite ^bugetare pentru serviciile publice (Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Cer Bălcescu”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor sector 4, Centrul Inspectoratul de Protecție Civilă sector 4);

21.    Completează ordanațările de plată privind disponibilul din contul de angajam%nț^|B^gg^t^^y răspunde de datele înscrise;

22.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vedere^e^BS^' proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității compartimentului;

23.    Elaborează și supune aprobării Consiliului Local proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al sectorului 4;

24.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă, Centrul Militar, Protecția Civilă.

25.    întocmește periodic situația execuției bugetare și urmărește încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru Autoritatea Executivă, Centrul Militar, Protecția Civilă.

26.    întocmește și prezintă Consiliului Local contul anual de execuție al bugetului sectorului 4;    /

27.    Participă la audiențele ținute de primar, viceprimari, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

28.    Stabilește necesarul de credite bugetare pentru: Primăria Sectorului 4; Centrul Militar al sectorului 4; Inspectoratul de Protecție Civilă sector 4; Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, Centrul Cultural pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor sector 4.

29.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității compartimentului;

P.5.2. DEPARTAMENT FTNANCIAR-SALARIZARE, CONTABILITATE

1.    întocmește statele de plată ale salariilor personalului din Primărie, indemnizațiile consilierilor, plătește ajutoarele sociale, indemnizațiile de naștere, precum și a altor ajutoare bănești și indemnizații cuvenite unor cetățeni ai sectorului 4 sau la Trezoreria Sector 4;

2.    întocmește dări de seamă statistice;

3.    Centralizează dările de seamă statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea Primăriei și le înaintează organelor superioare;

4.    Unnărește împreună cu Direcția Juridică executarea creanțelor, avizează pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitelor pentru angajații Primăriei Sectorului 4;

5.    Efectuează prin casierie operațiuni de încasări și plăți pe baza documentelor aprobate și supuse controlului financiar preventiv;

6.    întocmește fișele de salarii și operează în acestea toate modificările survenite, ținând cu ajutorul lor evidența tuturor drepturilor fiecărui salariat, după care se întocmesc statele dc salarii atât de avans cât și de lichidare.

7.    întocmește ordonanțările de plată privind drepturile salariale;

8.    întocmește referate de specialitate și colaborează cu Direcția Juridică în vederea elaborării proiectelor de dispoziții ale Primarului și de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 specifice activității departamentului;

9.    Asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plățile efectuate din bugetul autorităților executive (alimentarea cu mijloace bănești, plăți reprezentând cheltuieli din bugetul propriu), eliberări de valori materiale și pentru alte operațiuni specifice;

10.    întocmește și eliberează adeverințele solicitate de foștii și actualii angajați privind acordarea sporurilor, exprimate în procente și cuantumuri, precum și alte asemenea solicițări-^riyind veniturile salariale;

11.    Toate adeverințele se transmit către Direcția Resurse Umane, în vederea avq centralizate și cu adresă de înaintare.


P.6. DIRECȚIA RESURSE UMANE, INFORMAȚII gl ADMINISTRARE

P.6.1. BIROUL MANAGEMENT RESURSE UMANE, ADMINISTRAȚIE LOCA

1.    Ține evidența fișelor de post pentru personalul Aparatului de Specialitate al Prtimarului Sectorului 4 și răspunde de corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de Organizare și Funcționare;

2.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de către Primar;

3.    Gestionează fișele de evaluare a posturilor și a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul propriu și conducerea unităților subordonate;

4.    Răspunde interpelărilor făcute de către consilieri, le supune aprobării primarului, le transmite la termen Serviciului Tehnic Consiliul Local, Documente Electoral ;

5.    Ține evidența și înregistrează declarațiile de avere și cele de interese ale salariaților;    ■

6.    Organizează și coordonează activitatea privind întocmirea și centralizarea fișelor și rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului instituției;

7.    Gestionarea Portalului de Management al A.N.F.P. privind evidența funcțiilor publie;

8.    Centralizează evaluările anuale in vederea stabilirii promovărilor ;

9.    Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți, precum și evaluarea activității acestora la încheirea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare ;

10.    Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestor principii;

11.    Organizează si monitorizează activitatea de practica de specialitate a studenților din cadrul unităților de invatamant superior cu care Primăria a încheiat protocol de colaborare;

12.    Eliberează documentele care atesta efectuarea practicii de specialitate de către studenti, in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

13.    Organizează și realizează gestionarea resurselor umane, a funcțiilor publice și a funcționarilor publici la nivelul instituției, conform legii.

14.    Ține evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici potrivit formatului stabilit de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici toate informațiile cuprinse în evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul acestora.

15.    întocmește anual lucrările privind planul de ocupare a funcțiilor publice, pe care-1 transmite A.N.F.P. spre avizare, după care elaborează proiectul de hotărâre și-l supune aprobării consiliului local;

16.    Asigură colaborarea pe toate planurile cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

17.    întocmește documentația necesară avizării funcțiilor publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4;

18.    Organizează și asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcționarii publici conform legislației în vigoare;

19.    Elaborează Regulamentul de funcționare a aparatului de specialitate și prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare Consiliului Local;

20.    Elaborează Regulamentul intern al aparatului de specialitate și prezintă proiectul de hotărâre întocmit în acest sens, spre aprobare Consiliului Local;

21.    Oferă spre informare noilor angajați, în vederea conformării, Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4;

22.    Gestionează mobilitatea si cariera profesionala a angajatilor prin c 1    ~    ie


informatice: RUSAL si REVISAL;23. Reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în stri încetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în etc) ’

merit (daca e cazul);

25.    întocmește lucrările necesare pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, suspendarea, transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară în funcții de conducere, schimbarea locului de muncă și desfacerea contractelor de muncă, sancționări, pentru personalul din aparatul de specialitate, funcționari publici, personal contractual și/sau demnitari (informare, referat de aprobare și dispoziție);

26.    Întocmește foaia colectiva de prezenta la nivelul instituției pe baza pontajelelor primite de la toate Direcțiile / serviciile / birourile / compartimentele / departamentele, le verifica, le centralizează, corectează eventualele neconcordante, o supune spre aprobare Primarului instituției si o comunica Direcției economice;

27.    întocmește documentația necesara privind reîncadrarea si stabilirea salariilor de baza/brute ca' urmare a modificărilor legislative aplicabile pentru personalul propriu;

28.    întocmește și prezintă conducerii referatul de aprobare a scoaterii la concurs a posturilor de conducere vacante de la nivelul instituției și a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local;

29.    întocmește referatul de specialitate și proiectul de hotărâre pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor unităților din subordinea Consiliului Local;

30.    întocmește și supune aprobării programul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 4;

31.    Asigură participarea la cursurile de perfecționare profesională a funcționarilor publici;

32.    întocmește și răspunde pentru completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate, dosarele personale ale angajaților cu contract de muncă și pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică alese, precum și ale conducătorilor instituțiilor subordonate Consiliului Local;

33.    întocmește referatul și dispoziția de numire a comisiilor de concurs si a celor de soluționare a contestațiilor pentru toate concursurile sau examenele organizate;

34.    Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru toate concursurile sau examenele organizate;

35.    Pot participa în calitate de membri in comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

36.    Susține activitatea comisiei de disciplină și a comisiei paritare în soluționarea cazurilor și pune la dispoziția președinților celor două comisii toate documentele solicitate;

37.    Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale salariaților;

38.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor (pentru posturile vacante și temporar vacante) în vederea angajării personalului de execuție și conducere pe bază de competență în conformitate cu prevederile legale și cu statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4;

39.    Solicită A.N.F.P. aviz favorabil organizării concursului de ocupare a unor posturi vacante/ temporar vacante, comunicând acesteia bibliografia și condițiile specifice de participare pe baza cerințelor cuprinse în fișa postului pentru fiecare dintre funcțiile publice vacante/ temporar vacante;

40.    Verifică și semnează statele de plată privind drepturile sal ari ale ale angajaților (salarii, concedii de odihnă, medicale etc);

41.    Controlează respectarea disciplinei muncii;

42.    Păstrează și ține la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu precum si ale

conducătorilor unităților subordonate;    ls

43.    Coordonează specializarea și perfecționarea personalului;

44.    întocmește documentația privind angajarea și ordonațarea privind cheltuielile formarea profesională a salariaților instituției, pe baza referatelor aprobate

li

■t.    3k

primite din partea compartimentelor din cadrul Aparatului de specialitate al rrimai|iluî seCto 4;

x*^/£r

CcX^


45.    Colaborează cu compartimentele instituției în vederea întocmirii necesarfife^eJî^țcS^â^ profesionala solicitata de către șefii acestora ;

46.    Ține evidența tuturor instruirilor interne și externe ale salariaților care au beneiriîeratȘ formă sau alta de instruire sau formare profesională ;

47.    Asigură organizarea și desfășurarea concursurilor în vederea ocupării funcțiilor de conducători / directori, ai instituțiilor din subordinea Consiliului Local și a Primarului;

48.    întocmește documentațiile necesare pentru numirea și eliberarea din funcție a directorilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 4;

49.    Urmărește respectarea legalității privind încadrarea și salarizarea personalului pe funcții, categorii, clase, grade profesionale a aparatului propriu și a personalului de conducere din unitățile subordonate Consiliului Local;

50.    Operează în programul informatic toate datele necesare gestionării și evidenței funcțiilor publice;

51.    întocmește situații cu privire la actualizarea organigramei, statelor de funcții, evidențelof tuturor funcțiilor publice;

52.    întocmește documentația necesară organizării concursurilor pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

53.    Pentru a asigura o bună colaborare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției, intocmeste note de serviciu pentru întreg personalul, pe baza referatelor aprobate de către Primar;

54.    întocmește lucrări si situații privind evidența și mișcarea personalului din aparatul propriu al instituției;

55.    Participă la audiențele ținute de primar / viceprimar atunci când sunt solicitate informații din domeniul resurselor umane;

56.    îndeplinește și alte atribuții, în condițiile legii, specifice resurselor umane.

P.6.2. BIROUL PERSONAL, MANAGEMENT SISTEME DE CALITATE

1.    Pentru a asigura o bună conlucrare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, emite note de serviciu aprobate de către Primar;

2.    Organizează activitatea privind modul în care se desfășoară perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți, precum și evaluarea activității acestora la închei rea perioadei de stagiu, conform prevederilor legale în vigoare ;

3.    Asigură aplicarea principiilor de management al calității și controlează respectarea aplicării acestor principii;

4.    întocmește adeverințe privind sporurile de vechime și situații pentru actualii și foștii salariați;

5.    întocmește și actualizează împreună cu serviciile implicate procedurile de proces specifice serviciilor din primărie pe baza principiilor de management al calității;

6.    Actualizează procedurile generale și manualul calității în funcție de modificările intervenite;

7.    Implementează documentele Sistemului de Management Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SRNISO 14001/2005 în cadrul tuturor compartimentelor din primărie;

8.    Gestionează documentele aplicabile impuse de Sistemul Managementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005;

9.    întocmește Programul anual de audit intern;

10.    Organizează, coordonează și efectuează auditul intern privind evaluarea Sistemului Managementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005

11.    Coordonează și urmărește îndeplinirea acțiunilor corective și preventive auditului intern privind evaluarea Sistemul Managementului Integrat prin ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005;


12.    Asigură realizarea acțiunilor corective rezultate în urma auditului de certificare și â celor;

supraveghere;    ' ȚXrJ

13.    Efectuează și ține la zi reviziile și edițiile documentelor Sistemul Managementului j’ntegrg^

prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005;    ' ■

14.    Asigură instruirea personalului din cadrul primăriei cu privire la documentele'ÎTsteiTrtiT" Managementului Integrat prin Sistemul SR EN ISO 9001/2008 și SR EN ISO 14001/2005;

15.    Supraveghează modul de funcționare al sistemului de management al calității și informează primarul cu privire la neconformitățile apărute;

16.    Propune soluții privind înlăturarea neconformităților;

17.    întreține relații de colaborare pe plan profesional cu toate compartimentele primăriei și cu organismul de certificare;

18.    Urmărește menținerea calității serviciilor la standardele la care au fost certificate;

19.    îndruma compartimentele din cadrul Primăriei in elaborarea procedurilor operaționale specifice activitatii pe care o desfasoara;

20.    Reactualizează baza de date în funcție de modificările apărute în structura ei (angajări, încetări, modificări ale sporului de vechime, suspendări, promovări în grade profesionale; etc);

21.    întocmește documentația necesara pentru procedura de promovare în clasă, în grad pentru funcționarii publici, respectiv in grade pentru personalul contractual, precum și a salariului dc merit (daca e cazul);

22.    întocmește foaia colectiva de prezenta la nivelul instituției pe baza pontajelelor primite de la toate Direcțiile / serviciile / birourile / compartimentele / departamentele, le verifica, îe centralizează, corectează eventualele neconcordante, o supune spre aprobare Primarului instituției si o comunica Direcției economice;

23.    Asigură planificarea și efectuarea concediilor de odihnă pe anul în curs în mod eșalonat pe baza propunerilor direcțiilor, după caz , elaborând în acest sens referatul de aprobare și dispoziția referitoare la eșalonarea concediilor de odihnă pentru aparatul propriu;

24.    întocmește și răspunde pentru completarea și păstrarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de specialitate, dosarele personale ale angajaților cu contract de muncă și pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică alese, precum și ale conducătorilor instituțiilor subordonate Consiliului Local;

25.    Pot participa în calitate de membri in comisiile de examinare, constituite în vederea desfășurării concursurilor organizate;

26.    Ține evidența tuturor dosarelor profesionale ale salariaților;

27.    Păstrează și ține la zi dosarele personale ale personalului din aparatul propriu precum si ale conducătorilor unităților subordonate;

28.    Implementează proceduri cu privire la testarea salariaților privind legislația aplicabilă pentru fiecare salariat, conform fișei postului;

29.    Operează în programul informatic toate datele necesare gestionării și evidenței funcțiilor publice;

30.    întocmește documentația necesară organizării concursurilor pentru dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

31.    Pentru a asigura o bună colaborare între compartimente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității instituției, întocmește note de serviciu pentru întreg personalul, pe baza referatelor aprobate de către Primar;

32.    întocmește lucrări si situații privind evidența și mișcarea personalului din aparatul propriu al instituției;

33.    întocmește referatele si dispozițiile pentru schimbarea gradației de vechime si a clasei de salarizare;

34.    întocmește lunar situația posturilor (finanțate, ocupate, în plata, vacante) pe care o comunica Direcției Economice;

35.    Participă la audiențele ținute de primar/viceprimar atunci când sunt solicitate domeniul resurselor umane;
36. Eliberează adeverințe de salariat, de vechime in munca, adeverințe privind Ijjinctiaț

baza / brut, copii de pe rapoartele cuprinzând date personale extrase^b]^țogramj

P.6.3. COMPARTIMENT SSM, ARHIVĂ PERSONAL

1.    Stabilește instrucțiuni proprii corespunzător funcțiilor exercitate de către personalul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, aprobate prin dispoziție de Primarul Sectorului 4, instrucțiuni ce cuprind măsuri de prevenire și protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;

2.    întocmește planul de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvi rd profesională la locurile de muncă;

3.    Ține evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase precum și a accidentelor de muncă;

4.    Face demersurile necesare în vederea obținerii pentru Primăria Sectorului 4 a autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, conform prevederilor legale;

5.    Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații instituției a normelor de securitate și sănătate în muncă și stabilește categoriile de instructaje în domeniul securității și sănătății în muncă;

6.    Asigură întocmirea și completarea, în termenul prevăzut de lege, a fișelor individuale de instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă;

7.    Propune conducerii luarea de măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și educării salariaților pe linie de securitatea și sănătatea muncii: afișe, pliante;

8.    Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă precum și asupra mijloacelor de prevenire necesare;

9.    Prezintă documentele și dă relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

10.    Propune conducerii acordarea de echipamente de lucru și de echipamente de protecție individuală pentru angajații ale căror locuri de muncă prevăd aceasta;

11.    Asigură realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu prilejul controalelor și al cercetării accidentelor de muncă.

12.    Programează și urmărește respectarea programărilor întocmite pentru efectuarea controalelor de medicină a muncii de către salariații Primăriei sectorului 4 la angajare, anual și pentru salariații care revin după o întrerupere a activității mai mare de un an;

13.    Colaborează cu Direcțiile, Serviciile, Birourile, Compartimentele, Departamentele și Sindicatul salariaților din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4 în vederea asigurării securității și sănătății în munca a acestora, precum și cu instituții externe: Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București, clinica medicală cu care instituția are încheiat contract pentru prestări servicii medicale - - medicina muncii, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

14.    Face demersurile necesare în vederea acordării sporurilor privind condițiile de muncă prevăzute de legislația în vigoare și întocmește documentația necesară eliberării avizelor de către instituțiile abilitate în acest sens;

15.    Propune includerea în bugetul anual, semestrial, trimestrial, la rectificarea bugetaijUitfi-tfcde câte ori este nevoie, a fondurilor necesare organizării activității de securitatea muncă, dotări cu echipamente de protecție specifice securității și sănătății în n și dotării cu aparatură foto și video în scopul efectuării cercetării accidentelor d^j^uiSuRSE

16.    Verifică si avizeză legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform co prestări servicilor de medicina a muncii;.

17.    Administrează contracte de prestări servicii pe linie de medicina

instituție cu clinicile medicale;    z^t bC


18.    Verifică si avizeză legalitatea decontărilor pentru facturile emise conform cohftmetefe'tle prestări servicii publice administrate;

19.    Gestionează dosarele de personal din arhivă;

20.    Extrage informațiile de personal din arhivă în vederea întocmirii adeverințelor de vechime pentru foștii salariați;

P.6.4. COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE

1.    Desfășoară activități cu privire la accesarea de fonduri internaționale de finanțare pentru dezvoltare și modernizare;

2.    Derulează proiecte care să utilizeze metodologii de management de proiect respectiv metodologia de inițiere, promovare, conducere, monitorizare și evaluare a proiectelor cu finanțare din banii publici și fonduri UE;

3.    Primește cererile si sesizările organizațiilor guvernamentale, neguvernamentale si culte si prezintă directorului direcției relații cu comunitatea locală propuneri de repartizare a lor ia serviciile interesate, urmând sa centralizeze rezultatele;

4.    întocmește si actualizeaza baza de date privind organismele care acorda finanțări de proiecte si oportunitățile de realizare de programe (cereri de finanțare) cu finanțare UE.

5.    Acorda consultanta compartimentelor Primăriei si instituțiilor / serviciilor publice subordonate Consiliului Local în activitatea de scriere a de proiectelor (cereri de finanțare), cu finanțare UE;

6.    Centralizează informații cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea sectorului 4 si resursele ce stau la dispoziția comunității;

7.    Diseminează (prin pliante, seminarii, work-shopuri. etc.) proiectele cu finanțare UE realizate de administrația publica locala a sectorului 4;

8.    Monitorizează beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezintă aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet).

9.    Ține legătură permanent cu organizațiile neguvemamentale informând operativ șeful de birou despre problemele care apar în acest domeniu;

10.    Face propuneri si împreuna cu celelalte servicii din primărie, prezintă conducerii (prin intermediul directorului direcției relații cu comunitatea locală) noi modalitati de colaborare respectiv: contracte, convenții de colaborare, parteneriate cu ONG-urile si alte organizații civice;

11.    Contactează orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvemamentale sau societăți comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetățenilor de pe raza sectorului 4;

12.    Participa cu materiale de sinteza, informări, la diferite manifestări organizate la nivelul sectoarelor Municipiului București, la nivel național pentru a face cunoscuta activitatea primăriei în domeniu;

13.    încheie parteneriate cu toate O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primăria Sectorului 4;

14.    Face invitații pentru discutarea si soluționarea unor sesizări precum si pentru încheierea unor potențiale parteneriate;

15.    Actualizeaza baza de date care cuprinde toate O.N.G.-urile de pe raza sectorului 4 si a Municipiului București pe domenii de activitate;

16.    întocmește fisa O.N.G.-urilor;

P.7. SERVICIUL AUPIT PUBLIC INTERN

Elaborează norme metodologice proprii specifice activității Primăriei Sectoi și avizate de UCAAP1;

Avizează în calitate de organ ierarhic superior normele metodologice proprii eîabfimte' de entitățile publice subordonate care își organizează audit public intern;

Elaborează proiectul planului anual de audit public intern pe care-1 supune aprobării Primarului Sectorului 4;

Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control al Primăriei Sectorului 4 sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

Raportează periodic, atât Primarului Sectorului 4 cât și UCAAPI asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

Elaborează raportul anual al activității de audit public intern (care cuprinde principalele" constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele prejudicii/iregularități constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și informațiile referitoare la pregătirea profesională), îl supune analizei și aprobării Primarului Sectorului 4 după care îl transmite la structura teritorială U.C.A.A.P.I., până la data de 15 ianuarie;

în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează Primarului Sectorului 4 și structurii de control intern abilitate;

Auditează cel puțin o dată la trei ani, fără a se limita la aceasta, următoarele: angajamentele legale și bugetare din care derivă direct au indirect obligații de plată inclusiv din fondurile comunitare; plățile asumate prin angajamentele legale și bugetare inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public/privat al statului sau cele aflate în administrarea Primăriei Sectorului 4 și Consiliului Local al Sectorului 4; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și de stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora: alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil și fiabilitatea acestora; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice.

P.8. DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII CU CETĂȚENII

P.8.1. SERVICIUL COMUNICARE ACTIVITA TI PUBLICE

1.    Coordonează activitatea de comunicare dintre direcțiile și serviciile Primăriei sector 4 cu mass - media, instituții ale societății civile și cu cetățenii, în baza unei strategii de comunicare realizată pe termen scurt, mediu și lung;

2.    întocmește raportul anual de activitate al Primarului, în baza rapoartelor primite de la compartimentele Primăriei;

3.    Monitorizează impactul acțiunilor Primăriei Sector 4 prin analiza mass - mediei și opiniei publice locale și propune măsuri clare de îmbunătățire a procesului de comunicare cu cetățenii;

4.    Promovează acțiunile administrative ale direcțiilor și serviciilor Primăriei Sector 4 și realizează materiale de prezentare și promovare a Primăriei;

5.    Evaluează prin intermediul institutelor de sondare și cercetare a opiniei publice starea de

spirit a cetățenilor, evoluția nivelului de trai al cetățenilor, gradul de mulțumire sau de nemulțumire față de activitatea Primăriei Sector 4 și potențialele crize de coi Primăriei Sector 4 cu cetățenii;    A6.    Contribuie la dezvoltarea unei culturi comunicationale a Primăriei Sdbtor 4'

’    țț o «£■ o .

legalitate, echidistanță politică, obiectivitate și imparțialitate;

7.    îmbunătățește, prin acțiuni de instruire, capacitatea personalului aflat în

cetățenii, mass-media și alte instituții de a comunica eficient și deschis 'îh^gătoră^rf problemele solicitate;    ~    "

8.    Coordonează publicarea și actualizarea anuală a unui Buletin Informativ care va cuprinde informațiile de interes public, accesul, conform Legii nr. 544/2001;

9.    Informează direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Sector 4 și Consiliul Local cu privire la evenimentele socio-economice și cele ale vieții comunitare la zi;

10.    Colaborează cu structuri similare din cadrul autorităților și instituțiilor publice sau cu alte persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea obiectivelor de comunicare ale Primăriei;

11.    Acordă asistență de specialitate coordonatorilor de servicii în probleme de relații publice și relații cu presa;

12.    Redactează și transmite comunicate de presă;

13.    Promovează în mass-media programele de dezvoltare inițiate la nivelul Primăriei Sector 4 de serviciile de specialitate;

14.    Planifică și organizează acțiuni de comunicare internă pentru stimularea și motivarea personalului, în vederea creșterii performanțelor, eficienței și eficacității Primăriei;

15.    Colaborează cu Poliția Sector 4, Jandarmeria Română și Poliția Comunitară sector 4, pentru infonnarea cetățenilor pe probleme de siguranță și ordine publică;

16.    Promovează competențele și acțiunile serviciilor publice oferite cetățenilor de Primăria Sectorului 4, considerate drept instrumente ale procesului de dezvoltare socio-economică comunitară.

17.    Prezintă mass-mediei activitățile de interes public desfășurate de Primăria Sectorului 4, organizând conferințe de presă, în scopul informării locuitorilor sectorului 4, asupra acestora și prezintă orice informații de interes public solicitate în cadrul acestor conferințe;

18.    Asigură zilnic difuzarea de comunicate, informații de presă, privind activitatea instituției;

19.    Primește înscrierile în audiență de la Serviciul Informații și Relații cu Publicul, Ie transmite compartimentelor implicate, participă la audiențele Primarului, urmărind în funcție de rezoluție, modul de rezolvare;

20.    Răspunde în scris solicitărilor adresate Primarului Sectorului 4, prin adresa de e-mail, căsuțele poștale din sector și pe adresa poștală a instituției;

21.    Asigură publicarea buletinului informativ al Sectorului 4;

22.    Consemnează și monitorizează corespondența adresată conducerii Primăriei, sosită prin Registratură, fax, e-mail și urmărește modul de soluționare al acestora;

23.    Urmărește prezentarea răspunsurilor în termen legal, colaborând în acest sens cu direcțiile subordonate Primăriei și Consiliului Local pentru respectarea termenelor prevăzute în Legea 52/2003 și în Legea 544/2001;

24.    Asigură legătura cu instituțiile administrației locale și centrale, precum și cu petenții prin direcțiile de specialitate, conform rezoluțiilor conducerii;

25.    inițiază și organizează programe pentru diversele activități publice și evenimente artistice, culturale, științifice, sportive; organizează întâlniri, dezbateri, seminarii, ateliere de lucru, pe teme de interes public;

26.    Urmărește programul (calendarul) U.E. de manifestări sociale, culturale și organizează, împreună cu celelalte resorturi de specialitate, manifestări locale;

27.    Analizează cererile, monitorizează nevoile și propune proiecte care privesc rezolvarea unor aspecte referitoare la tineret, cultură, sport desfășurate în Sectorul 4;

28.    Stabilește legături cu organizații guvernamentale și neguvemamentale în scopuri artistice, culturale, sportive;

29.    Transmite invitații, felicitări instituțiilor sau persoanelor cu câre instituția ar^rekfii de colaborare;

30.    Concepe și execută machete pentru afișe, diplome, invitații, cadouri șj< llte material

promoționale;    ((*    U

21

UMANE


Asigură relația Primăriei cu confesiunile, cultele și organizațiile reli


31


32

33


oficial de pe raza sectorului;

Organizează și participă, în numele Primăriei, la acțiuni de caritate;

Acordă asistență tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primă34.    Administrează site-ul Primăriei Sectorului 4, www.ps4.ro

;

35.    Administrează poșta electronică a Primăriei Sectorului 4, primarie4(jfigmai 1.com

36.    Analizează instrumentele necesare în desfășurarea activităților și proceselor Primăriei sectorului 4;

37.    Asigură continuitatea în funcționare, securitate, ușurință și accesibilitate în exploatare a informațiilor gestionate;

38.    Oferă servicii suport pentru colectarea de informații și date statistice din sector;

39.    Stabilește o stratege informatică unitară la nivelul sectorului 4;

40.    Realizează și actualizează conținutul paginii web a Primăriei;

41.    Stabilește strategia de informatizare a administrației publice locale a Primăriei sectorului 4;

42.    Asigură buna funcționare a sistemului informatic al Primăriei Sector 4;

43.    Coordonează activitatea de culegere de date statistice cu privire la viața socio-economică ă sectorului 4 și colaborează cu instituțiile abilitate în domeniul statisticii;

44.    Centralizează documentele ce conțin informații de interes public și realizează baze de date statistice de interes general (nomenclatoare, bănci de date publice etc.), colaborând cu toate compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei sector 4 și cu alte instituții;

45.    Pune în valoare resursele informaționale centralizate (informații și date statistice centralizate, bănci de date, rapoarte etc.) necesare luării deciziilor de către factorii de răspundere din cadrul Primăriei sector 4;

46.    Acordă asistență tehnică de specialitate utilizatorilor din serviciile Primăriei;

47.    Asigură asistența tehnica primară pentru aplicațiile achiziționate;

48.    Adiministrează rețeaua de calculatoare;

49.    Constată defecțiunile apărute la posturile de lucru și asigură service-ul acestora (defecțiuni ce pot fi remediate, blocarea sistemului, erori apărute datorită utilizării necorespunzatoare a diverselor aplicații, etc); pentru defecțiunile grave vor apela la firma specializată cu care există contract de service;

50.    Utilizează eficient tehnica de calcul din dotare și nu pennite accesul persoanelor neautorizate la aceasta;

51.    Folosește eficient materialele consumabile necesare bunei funcționări a tehnicii de calcul din dotarea serviciului;

52.    întocmește note informative privind funcționarea defectuoasă a tehnicii de calcul din dotare, evidențiind motivele care au generat această situație;

53.    întocmește referate privind calitatea lucrărilor de întreținere/service a tehnicii de calcul din dotare - executate de firmele cu care instituția are contracte în acest sens;

54.    Participă la analiza, proiectarea și implementarea informatizării activității celorlalte servicii ale instituției și integrarea lor în sistemul informatic existent;

55.    Participă la simpozioane, prezentări, demonstrații organizate de instituții specializate din acest domeniu;

56.    Face parte din comisia de achiziționare a echipamentelor hardware și software;

57.    Salariații compartimentului instruiesc și coordonează responsabilii informatici nominalizați de șefii de serviciu ;

58.    Studiază documentații și publicații de specialitate ;

P. 8.2. SER VICIUL INFORMA ȚII 81 RELA ȚII CU PUBLICUL , LEGEA 544/2001

1. Serviciul Informații si Relații cu Publicul L544/2001 este la dispoziția cetățenilor care se

adreseaza Primăriei Sectorului 4 și are ca obiectiv principal eficacitatea actului de comunicare dintre Primăria Sector 4 și publicul țintă, urmărin program de relații publice al instituției bazat pe management de comu


sensuri, pentru cetățeni și pentru instituție

2.Informează și consiliază cetățenii în rezolvarea problemelor sociale sau fie inte încercând soluționarea acestora pe loc, iar în cazul în care problemele ni verificări din partea altor servicii solicitantii primesc îndrumările necesare;


3.


Pune la dispoziția cetățenilor informațiile solicitate (fluturași, formularey^k, p^n^h întocmirea și elaborarea documentației de specialitate - avize, acorduri,"' autorizații etc. - elaborate de serviciile de specialitate ale aparatului Primarului Sectorului 4 .

4.    Consiliază cetățenii care se adreseaza pentru rezolvarea unor probleme civice sau sociale care nu intra în sfera de competenta a Primăriei Sectorului 4, oferindu-le informațiile necesare cu privire la datele de contact ale autoritarilor sau instituțiilor în sarcina carora revin, utilizând mijloace modeme precum intemetul sau telefonul;

5.    Asigura programarea la audientele acordate de conducerea Primăriei Sectorului 4: Primarul Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 , pentru cetateni, agenti economici, reprezentanții diferitelor instituții guvernamentale, organizații neguvemamentale sau autoritari publice, prin întocmirea fiselor personale de audienta;

6.    Transmite fisele personale de audienta, în funcție de obiectul lor, reprezentanților compartimentelor de specialitate (directori/sefi serviciu sau înlocuitorilor acestora) diri cadrul Primăriei Sectorului 4 și din cadrul instituțiilor serviciilor publice de interes local înființate și organizate de Consiliul Local Sector 4, conduse si controlate de Primarul Sectorului 4;

7.    Asigura asistenta la audiente și tine evidenta acestora;

8.    Primește și înregistrează corespondenta transmisa Primăriei Sectorului 4 prin următoarele mijloace: în format scris - direct de la petent, transmise prin posta româna, curieri, sau prin posta militară, sau în format electronic - adresa de e-mail a instituției primarie4@gmail.com și o repartizează în funcție de obiectul acesteia către compartimentele de specialitate din cadrul P.S.4 și asigura predarea efectiva a acesteia pe baza de borderou către destinatar;

9.    Verifica conținutul dosarelor (pentru diverse solicitări) la data primirii, pentru a conține documentele înscrise în - fluturași, formulare - care sunt disponibile la ghișee sau pe site-ul Primăriei Sectorului 4 și care vor fi actualizate obligatoriu de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4, ori de câte ori intervin modificări legislative;

10.    Asigura, la solicitarea scrisa sau verbala, accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

11.    Comunica din oficiu informațiile de interes public prevăzute în L 544/2001;

12.    Răspunde în scris la solicitarea informațiilor de interes public în termenele de răspuns prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare;

13.    Asigura accesul la informațiile de interes public în format electronic, daca sunt întrunite condițiile tehnice necesare celor care solicita și vor sa obțină informații de interes public;

14.    Stabilește un program minim pentru comunicarea informațiilor de interes public solicitate verbal, care va fi afișat la sediul instituției și se va desfasura în mod obligatoriu în timpul funcționarii instituției incluzând și o zi pe saptamana după programul de funcționare;

15.    Răspunde de buna organizare și desfășurare a activitatii de primire, înregistrare și de repartizare a petițiilor ce sunt adresate instituției;

16.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor la petițiile care sunt repartizate spre competenta soluționare Serviciului Informații și Relații cu Publicul L544/2001, transmite răspunsul către petiționar și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia;

17.    întocmește raportul anual de implementare a Legii 544/2001 si-1 transmite Instituției Prefectului;

18.    Redirectioneaza petițiile în termen de 5 zile de la înregistrare către autoritatile sau instituțiile competente, urmând ca petiționarul sa fie înștiințat despre aceasta.

19.    Claseaza petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului;

20.    întocmește un raport semestrial pe baza caruia instituția va4* monitoriza actAătatea^de

înregistrare și repartizare a petițiilor;
2L Actualizează periodic procedurile descrise prin Sistemul de Managemdf^ al vaițtatp jn concordanta cu modificările ce intervin în activitatea serviciului, ca normative noi, modificărilor legislative și a practicilor curente    % •>

22.    Tine evidenta intrărilor si ieșirilor corespondentei la nivelul instituției;

23.    Înregistrează comunicările (citatn, hotaran civile, încheieri de sedmta) si le transrmte compartimentelor responsabile;

24.    Asigura afișarea la avizier a dispozițiilor de convocare a Consiliului Local, a proiectelor de hotarari si a hotărârilor adoptate. întocmește procesele verbale de afișare si le comunica serviciului de specialitate;

P.8.3, SERVICIUL RELAȚII CU ASOCIAȚIILE DE PROPRLETARI

1.    îndrumă si sprijină asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc

si spatiilor cu altă destinație decât cea de locuința in scopul înființării asociațiilor de proprietari, in condițiile legii;

2.    îndrumă si sprijină asociația de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce

le revin pentru intretinerea si repararea construcțiilor si instalațiilor din condominiu;

3.    întocmește si distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin

care sa contribuie la buna desfășurare a acestora;

4.    Organizează, in colaborare cu organizații neguvemamentale, seminarii de instruire pentru președinții si administratorii de condominii;

5.    Organizează si asigură verificarea documentelor asociațiilor de proprietari, în condițiile legii;

6.    îndrumă si sprijină asociațiile de proprietari pentru respectarea de către acestea a prevederilor

legale in vigoare;

7.    Confirmă depunerea situației soldurilor de activ și pasiv de la 31 decembrie, respectiv cea de

la 30 iunie a fiecărui an, de către asociațiile de proprietari care au organizată contabilitatea in partidă simplă;

8.    Primește, înregistrează și întocmește răspunsuri in scris la sesizările și cererile cetățenilor pe

teme specifice date in competență;

9.    Asigură evidența și prezintă “comisiei de atestare a administratorilor de imobile constituită la

nivelul Consiliului local al sectorului 4” cererile de atestare depuse de administratorii de condominii de pe raza sectorului;

10.    Angajații din cadrul Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari pot fi membri în comisia de atestare a administratorilor de imobile constituită la nivelul Consiliului Local al Sectorului 4, participând astfel în mod direct la examinările administratorilor, in vederea atestării;

11.    Verifică pe teren situațiile deosebite semnalate de către membrii asociațiilor de proprietari, constată și aplică contravenții specifice, date in competență și întocmește procesele verbale de constatare și/sau de contravenție;

12.    Participă la adunările generale în situația în care asociațiile solicită acest aspect pentru îndrumări legislative.

13.    Efectuează verificări ale documentelor asociațiilor de proprietari, în teren, în situația în care asociațiile nu se prezintă/sau solicită deplasarea reprezentanților compartimentului de specialitate.

14.    Actualizează baza de date cu administratori imobile atestați de către Comisia de Atestare Administratori imobile.

15.    Actuzalizează baza de date privind depunerea situațiilor soldurilor activ-pasiv.

16.    Acordă consiliere asociațiilor de proprietari, conform Legii nr.230/2007 și H.G. nr. 1588/2007, în timpul programului cu publicul;

17.    Urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsurilor și a petițiile adresate Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari.

18.    Se îngrijește de arhiva documentelor serviciului.

19.    întocmește informări cu privire la aspectele sesizate de către audiență la primarul Sectorului 4, Viceprimarul Sectorului 4 și


P. 5.4 BIROU RELA TII CU CETA TENII


1.    Asigura respectarea procedurii de transparența decizionala, in conformiti

Legii nr. 52/2003.    cnrAV'

2.    întocmește și face public un raport anual privind transparența decizională, caretatouprihde numărul total al recomandărilor primite, numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate, numărul participanților la ședințele publice, numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative, situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

3.    Răspunde in scris solicitărilor adresate de către petenti si repartizate spre soluționare Biroului

Relații cu Cetățenii;

4.    întocmește răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare Direcției Comunicare si Relații

cu Cetățenii (altele decât cele care sunt de competenta S.I.R.P. Lg.544/2001 sau a Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari).

5.    Descarcă petițiile si postează răspunsurile la solicitări adresate Primăriei Sectorului 4 pe site-ul

www.domnuleprimar.ro

.

6.    întocmește baza de date cu persoanele care solicita participarea la evenimentele organizate de

Primăria Sectorului 4 („Nunta de Aur”, „Nunta de Diamant”, veterani de război, personalități ale sectorului, cetateni care au împlinit 85 de ani sau mai mult).

7.    întocmește baza de date si repartizarea pe zone a consilierilor voluntari; urmărește si verifica

in teren modul de soluționare a aspectelor sesizate de către aceștia, prin reprezentantul desemnat din cadrul Primăriei Sectorului 4; organizează întâlniri intre consilierii voluntari si conducerea instituției.

8.    Asigura informarea cetățenilor cu privire la administrația publica locala si la actele normative

importante, in vigoare, cu caracter general si specific la punctele de informare din teritoriu.

9.    Informează publicul despre atribuțiile si competentele instituției; furnizează informații privind

metodologia de lucru a Primăriei Sectorului 4 in ceea ce privește întocmirea dosarelor pentru obținerea de locuințe, a certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construcții, acordurilor de funcționare.

10.    îndruma cetățenii privind întocmirea petițiilor și depunerea acestora la Serviciul Informații și Relații cu Publicul si Lg.544/2001 pentru a fi repartizate către direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 4.

11.    Stabilește si intocmeste orarul prezentei la cele doua centre din teritoriu a inspectorilor si funcționarilor de specialitate din cadrul serviciilor / departamentelor Primăriei Sectorului 4.

12.    Răspunde de activitatea de arhivare și păstrarea a documentelor create de către compartimentele instituției.

13.    Organizează activitatea privind constituirea unităților arhivistice de către compartimentele creatoare, în vederea predării acestora la depozitul de arhivă.

14.    Convoacă comisia de selecționare, prin secretarul acesteia, în vederea analizării documentelor cărora le-a expirat termenul de păstrare și care nu mai prezintă importanță practică pentru instituție.

15.    întocmește dosarul lucrării de selecționare a documentelor în vederea confirmării de către Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale și transmite acestuia dovada predării documentelor la unitățile de recuperare a hârtiei.

16.    întocmește inventare pentru documentele aflate în depozitul de arhivă, pentru care nu există instrumente de evidențiere.

17.    Pune la dispoziția salariaților instituției documentele solicitate în vederea copierii/cercetării în depozitul de arhivă/împrumutului spre consultare, pe baza* cererii tip speciâeaîă Procedura Operațională a Procesului de Arhivare Documente și monitoriz acestora, verificând integritatea lor.

18.    întocmește adresele de răspuns către persoanele fizice și juridice care soliț^h^ki^rarea d£ ț copii certificate de pe documentele păstrate în arhiva instituției, în

prevederile legislative din domeniu.

19.    Inițiază și organizează activitatea de completare sau reactualizare a noi^nâȘffflxrlu?^ arhivistic al Primăriei Sector 4, colaborând în acest sens cu toate direcțiile instituției și cu Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale, în vederea confirmării acestuia.

20.    întocmește procedura operaționala a procesului de arhivare documente din cadrul instituției și o reactualizează, ori de câte ori se impune acest fapt, în vederea îmbunătățirii continue a activității de constituire/predare/păstrare/ conservare a fondului arhivistic.

21.    Acordă consultanță de specialitate publicului petent.

22.    Organizează pregătirea documentelor cu termen de păstrare permanent (care, având valoare istorica, fac parte din fondul arhivistic național), în vederea predării lor la Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale.

23.    îndeplinește si alte atribuții stabilite prin lege sau acte normative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispoziții ale Primarului sau ale șefilor ierarhici.

P.8.5 COMPARTIMENT MINORITĂȚI

1.    întocmește anchete și interviuri, în condițiile legii, referitoare la problemele de integrare ale minorităților;

2.    Concepe și organizează programe de acțiuni referitoare la problemele de integrare ale minorităților;

P.9. DIRECȚIA PARCARE SPAȚIU LOCATIV ȘI AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI
COMERCIALE

P.9.1. SERVICIUL SPAȚIU LOCATIV

Primește, verifică, analizează, încadrează și întocmește răspunsurile la cererile de locuințe depuse de către cetățenii sectorului 4, având situații locative ce necesită un spațiu de locuit sau extinderea celui existent;

Calculează punctajele fiecărei cereri, diferențiat, în funcție de situația socială și cea locativă prezentată de către solicitant, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local; întocmește listele de priorități, pe categorii de locuințe (sociale, cu chirie pentru tineri, în vederea contractării sau cumpărării, ș.a.), structurate pe număr de camere, funcție de punctajul obținut și le supune spre aprobare, în fiecare an, Consiliului local; întocmește referate și le supune “Comisiei sociale de repartizare a locuințelor” în vederea aprobării și emiterii repartiților pentru locuințe;

Verifică în vederea avizării, cererile de modificare a contractelor de închiriere pentru locuințele administrate de A.F.I., privind transcrierea, includerea sau excluderea unor persoane în fișa locativă;

Verifica pe teren sesizările și reclamațiile cu privire la unele aspecte ce țin de spațiu locativ, în imobilele proprietate de stat și ia măsuri corespunzătoare pentru stingerea litigiilor; Colaborează cu Direcția Juridică în ceea ce privește solicitarea unor puncte de vedere cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată;

Asigură minimă asistență juridică și acordă îndiumări, persoanelor ale căror locuințe au fost retrocedate sau sunt în curs de retrocedare foștilor proprietari, ca urmare a unor legi reparatorii;

Verifică și întocmește răspunsuri la solicitările ce se referă la situații juridice privind unele imobile naționalizate.

P.9.2. SERVICIUL PARCĂRIH    O

1.    Ține evidența parcajelor de reședință din sectorul 4;

2.    încheie acorduri pentru închirierea locurilor de parcare rezidențiale;

3.    Monitorizează lucrările de marcare și numerotare a locurilor din parcajrf'b^de/.ățfeșe^i^, precum și amplasarea panourilor indicatoare;

4.    Verifică și constată în teren amplasamentele parcajelor de reședință, propunând înființarea de noi parcaje rezidențiale, propuneri pe care le înaintează, spre executare, Serviciului de Investiții;

5.    Rezolvă în termen legal sesizările și recalmațiile petențiilor și redactează răspunsurile către aceștia.;

P. 9.3. SER VICIUL A UTORIZARI COMERCIALE

1.    In cazul existentei unei necorelari intre documentele depuse si activitatea desfasurata, se indruma agentul economic in vederea depunerii actelor necesare pentru intrarea in legalitate; •

2.    Eliberează acordurile de funcționare pentru diversele activitati desfășurate de agenții economici;

3.    Eliberează acorduri de funcționare pentru activitățile comerciale sezoniere sau periodice (comercializare mărțișoare, pepeni, produse agro-alimentare în piețele volante);

4.    Arhivează documentația in vederea întocmirii si actualizării permanente a inventarului agentilor economici;

5.    Organizează primirea si rezolvarea reclamatiilor primite la Primăria Sector 4 care are legătura cu activitatea serviciului;

6.    Primește si eliberează acordul de functionare-comercializare pentru cadouri in perioadele prestabilite de Primăria Municipiului București;

7.    Sesizează alte organe de control asupra unor nereguli constatate sau reclamate care fac obiectul de activitate al acestora;

P.10 DIRECȚIA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE

P.I0.1 SERVICIUL SALUBRIZARE

1.    întocmește programul prestărilor de servicii privind salubrizarea;

2.    Controlează și verifică, prin acțiuni programate sau inopinant, zilnic, prestația de servicii de către societățiile de salubrizare și consemează, în scris, împreună cu reprezentanții prestatorului, rezultatele controlului;

3.    întocmește rapoarte săptămânale și lunare privind rezultatele activității prestatorului; rezultatele monitorizării activități (centralizatoarele) sunt prezentate conducerii pentru a fi semnate iar după semnare sunt transmise prestatorului pentru a emite facturile prestațiilor); informează periodic sau la cerere, conducerea Primăriei, asupra situației constatate cu ocazia controalelor;

4.    Verifică și controlează starea de salubritate la nivelul Sectorului 4 și ia măsuri de respectare a normelor specifice activității, inclusiv în domeniul asigurării igienei și sănătății publice, de către agenții economici, persoanele fizice și juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

5.    Verifică organizarea de activități specifice de sortare și colectare a deșeurilor pe categorii de materiale;

6.    Urmărește respectarea contractelor cu firmele prestatoare de servicii de salubrizare și amenajare a domeniului și spatiilor publice;

PI 0.2 SERVICIUL ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


1.    întocmește programul prestațiilor de servicii privind amenajările și verzi,

2.    Coordonează programul de activități pe domeniul public privind spațiile verzisljjțfdțlnef'e", plantări pomi, plantări flori, program toaletări, defrișări, inclusiv solicitări de avize precum și alte activități specifice spațiilor verzi, dotarea și întreținerea cu mobilier urban etc.

3.    Stabilește necesarul de material dendrologic (gazon, flori, pomi, etc.) și necesarul de material urban (bănci, coșuri, gărdulețe metalice, etc.);

4.    în baza contractelor în vigoare pentru prestare întocmește comandă și monitorizează lucrările privind întreținerea spațiilor verzi, instalații privind întreținerea spațiilor verzi, mobilier urban;

5.    Colaborează cu toate serviciile de specialitate ale Primăriei Sectorului 4, cu instituțiile publice de interes local și cu agențiile teritoriale de protecția mediului sau alte organe specializate, în vederea rezolvării cât mai rapide a problemelor comunității locale din sectorul 4;

6.    Participă la acțiuni de control comune cu alte organisme abilitate (Poliția Locală Sector 4, , Jandarmerie, Inspectoratul de Poliție Sanitară și Medicină Preventivă, Agenția pentru Protecția Mediului, etc);

7.    întocmește somații și procese verbale de constatare a contravențiilor în baza legislației specifice domeniilor menționate mai sus și urmărește respectarea măsurilor stabilite prin conținutul acestora. în acest scop, menține legătura cu Direcția Generală de Impozite si Taxe Locale Sector 4 prin intermediul Direcției Juridice, cu instanțele competente;

8.    Pune in aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, iar atunci când este cazul, constată contravențiile și aplică sancțiunile stabilite persoanelor fizice și juridice care se fac vinovate de nerespectarea acestora;

9.    Inițiază proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementări și proceduri specifice

10.    Monitorizează autovehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri publice sau private ale municipalității;

11.    Verifică problemele privind interzicerea circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe drumurile publice în Municipiul București, inclusiv aplicarea sancțiunilor contravenționale, când este cazul;

12.    Verifică și acționează pentru ridicarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului inclusiv aplicarea sancțiunilor contravenționale, când este cazul;

13.    Verifică și soluționează sesizările cetățenilor, asociațiilor de proprietari și agenților economici, în limita competențelor;

14.    Intervine pentru remedierea deficiențelor existente în privința iluminatului public;

15.    Intervine la R.A.T.B. pentru remedierea deficiențelor sesizate pe linia transportului în comun;

16.    Intervine la Consiliul General al Municipiului București - Administrația Străzilor, făcând propuneri pentru implantarea unor indicatoare de circulație, introducerii unor restricții de circulație pe unele artere.

P10.3. COMPARTIMENT LUCRĂRI EDILITARE

1.    Coordonează activitatea de lucrări edilitare;

2.    Participă la predări/primiri de amplasamente și întocmește documentația aferentă;

3.    Monitorizează lucrările edilitare: branșamente, racorduri avarii, investiții;

4.    Face verificări în sector și propune remedierea drumurilor și utilităților din sector;

5.    Participă la recepții provizorii și definitive;    "

6.    Elaborează avize pentru autorizațiile de branșamente, racorduri și investiții; /f*    <

7.    Intervine la RADET, în urma sesizărilor cetățenilor, pentru remedierea defi/fcentj^tert&riyinc furnizarea agentului termic și a apei calde menajere;

8.

parte), aplicând sancțiuni contravenționale, când este cazul;

9.


apei potabile;

10.    Intervine pentru remedierea avariilor din rețeaua de apă potabilă; aplică sancțiuni contravenționale când este cazul;

11.    Ia măsuri contravenționale, în urma verificărilor în teren, împotriva executanților unor lucrări edilitare, în cazul în care aceștia nu respectă legislația în vigoare;

12.    Face propuneri privind repararea sau modernizarea unor străzi (carosabil, trotuare);

13.    Intervine la regiile prestatoare de servicii, în urma sesizării cetățenilor sau agenților economici pentru remedierea deficiențelor reclamate, aplicând sancțiuni contravenționale, când este cazul, în baza legislației specifice domeniilor menționate mai sus;

14.    Redactează și transmite răspunsuri scrise petenților unnare sesizărilor;

15.    Participă la acțiunile comune inițiate de Primăria sector 4 (împreună cu celelalte servicii de control din Primăria Sector 4, Poliție Locală);

16.    Redactează adrese către alte instituții (P.M.B., regii etc.);    /

17.    Stabilește împreună cu Serviciul Investiții, Programul de modernizare străzi, introducere canalizare și apă;

18.    Colaborează permanent cu regiile (RADET, APA NOVA, DISTRIGAZ, ROMTELECOM, etc.,) având în vedere susținerea sesizărilor cetățenilor față de activitatea acestora;

P.ll. BIROUL MANAGEMENT SITUAȚII DE URGENTA

1.    Asigură inventarierea, centralizarea și informarea Primarului Sectorului 4 cu privire la situațiile deosebite de pe raza sectorului și după caz Instituția Prefectului și alte instituții abilitate;

2.    Aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecției civile si apararii impotriva incendiilor;

3.    Asigură colaborarea cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București, cu Serviciul de prevenire pentru Situații de Urgență, cu Prefectura, O.N.G.-uri, precum și cu serviciile descentralizate și deconcentrate la nivelul sectorului 4;

4.    Asigură participarea la ședințele de pregătire pentru situații de urgență organizate de Instituția Prefectului și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului București;

5.    Asigură angajarea în cadrul Biroului a personalului atestat - inspector de protecție civilă și cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;

6.    Culegerea, prelucrarea, stocarea studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă;

7.    Identificarea, monitorizarea și gestionarea tipurilor de riscuri specifici, generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe raza sectorului 4.

8.    Urmărește întocmirea documentelor operative și de conducere în situații de urgență ;

9.    Asigură efectuarea instruirii salariaților în domeniul situațiilor de urgență, întocmirea și completarea în termenul prevăzut de lege a fișelor individuale de instructaj .

10.    Asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații a regulilor privind respectarea normelor privind situațiile de urgență (protecție civilă și apărare împotriva incendiilor) și stabilește categoriile de instructaje;

11.    Organizează și participă la aplicațiile și exercițiile de protecție civilă și apărare împotriva incendiilor;

12.    Asigură intocmirea schemei de înștiințare și alarmare a personalului instituției în cazul producerii situațiilor de urgență și răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă.

13.    Urmărește întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de transmiajM^ROM^^e, spațiile de adăpostire și mijloacele tehnice proprii destinate adăpostirii sau j$îtâ'venției,5p


evidența acestora și le verifică periodic, dispune măsuri și controlează mt spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora;

14.    Propune anual în bugetul propriu al instituției fondurile necesare organi^$^&bb§ realizării măsurilor de protecție civilă și apărare împotriva incendiilor;

15.    Urmărește întocmirea și actualizarea ori de câte ori este necesar, a planudloFJxerftru

gestionarea situațiilor de urgență, a planului de analiză și de acoperire a tuturor tipurilor dc riscuri la nivelul sectorului 4;

16.    Asigura aplicarea masurilor privind activitatile de apărare împotriva incendiilor cuprinse in planul de analiza si acoperire a riscurilor;

17.    Asigură întocmirea planului privind organizarea și asigurarea activității de evacuare al angajaților și bunurilor Primăriei Sectorului 4;

18.    Asigură participarea la prevenirea și limitarea urmărilor dezastrelor, împreună cu organele abilitate ale instituției și sectorului 4.

19.    Prezintă documente și dă relațiile solicitate organelor de control din partea Instituției Prefectului sau alte organe abilitate;

20.    Asigură aducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de organele de control;

21.    Controlează cunoașterea si aplicarea de către toti salariatii a regulilor privind respectarea Normelor privind situațiile de urgenta si stabilește categoriile de instructaj in acest domeniu ;

22.    Urmărește înștiințarea persoanelor și organismelor competente asupra factorilor de risc și le semnalează, de îndată, cu privire la iminența producerii sau producerea unei situații de protecție civilă la nivelul instituției.

23.    Asigură întocmirea planului de cooperare cu localitățile învecinate și organismele neguvemamentale;

24.    Analizează și soliționează petițiile cetățenilor în problema apărării împotriva incendiilor;

25.    Asigură desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

26.    Asigură controlul asupra respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

27.    Asigura elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul Primăriei Sector 4;

28.    Asigură elaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin salariaților la locurile de muncă;

29.    Asigură informarea de îndată, prin orice mijloc, a inspectoratului despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;

30.    Asigură utilizarea în unitatea sa a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

31.    Realizează măsurile de asigurare a evacuării: siguranță, pază și ordine, asigurare medicală, aprovizionare cu alimente de strictă necesitate etc.;

32.    Urmărește instruirea personalului cu privire la modul de acțiune în caz de evacuare;

33. Face propuneri pentru îmbunătățirea activității pentru situații de urgență în cadrul Primăriei Sector 4 și la nivelul Sectorului 4.

S.l. DIRECȚIA JURIDICA

S.I.I. SERVICIUL ASISTENTA JURIDICA

1.


Reprezintă si susține interesele instituției in fata instanțelor judecătorești, a autoritarilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmărire si cercetare penala cat si notarilor publici;

Formulează în termen legal acțiuni, intampinari, apeluri, recursuri*, interogatorii, ras+iut^wri la interogatorii, cereri de revizuire, contestații în anulare, cereri de repunere pc chemare în judecată, concluzii scrise, cereri de renunțare la judecată, convocî


5.    Transmite hotărârile judecătorești, definitive si irevocabile, către serviciile din cadrul Primăriei sector 4 care au sesizat Serv. Asistenta juridica, pentru soluționarea lucrărilor respective;

6.    Transmite titlurile executorii, ho târâri judecătorești, către organele de specialitate in vederea executării silite;

7.    La solicitarea instanțelor judecătorești asigura realizarea procedurii prevăzută de Codul Civil cu privire la declararea mortii prezumate;

8.    Tine evidenta dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești si a termenelor de judecata;

9.    Tine evidenta citațiilor emise de instanțele judecătorești si a publicațiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecătorești in vederea afîsarii in avizierul C.L.S.4;

10.    Foimuleaza in termen legal răspunsuri scrise la sesizările cetățenilor in legătură cu litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

11.    Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali numai pentru problemele specifice activitatii desfășurate, supune răspunsurile aprobării primarului si le transmite in termen către Serv.Tehnic Consiliul Local;

12.    Participa la audientele primarului asigurând asistenta juridica cu aceasta ocazie, in vederea rezolvării problemelor sesizate de persoana aflata in audienta;

13.    Asigura realizarea bibliotecii juridice ;

14.    îndeplinește orice alte sarcini si lucrări repartizate de conducerea Primăriei Sectorului 4, care se incadreaza in specificul activitatii juridice desfășurate;

Relații de colaborare

1.    -Colaborează cu toate serviciile si birourile Primăriei Sector 4 pe probleme specifice activitatii serviciului.

2.    -Colaborează cu alte organe si autoritari:

3.    -Prefectura Municipiului București;

4.    -Primăria Municipiului București;

5.    -Sectoarelor din municipiului București și instituțiile din țară;

6.    -Unități de Poliție din București și din țară;

7.    -Parchetele din București și din țară;

8.    -Toate instanțele din București și din țară;

9.    -Camera de Conturi București;

10.    -Administrația Financiara sector 4;

11.    -Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4;

12.    -Camera de Comerț si Industrie a României;

13.    -Birourile executorilor judecătorești, etc.

SJ.2. SERVICIUL LEGALITATEA ACTELOR

1.    Formulează în termen legal răspunsul către petenți;

2.    Avizează proiectele de dispoziții ale Primarului sector 4, pe baza referatelor justificative și a actelor normative în vigoare;

3.    Realizează controlul legalității actelor emise de către direcțiile/serviciile din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului sectorului 4 prin avizarea acestora;

4.    Sesizează Camera Notarilor Publici în legătură cu succesiunile vacante, potrivit prevederilor legale în vigoare;

5. Răspunde interpelărilor formulate de consilierii locali, supune răspuns primarului și le transmite în termen Serviciului Tehnic, Consiliu Local, Do cur


6.    Asigură consilierea juridică a serviciilor din cadrul Aparatului de Specialitate a sectorului în activitatea specifică a fiecărui serviciu în vederea respectării dispoziții loricerere^ acestora;

7.    Studiază și prelucrează legislația nou apărută cu șefii com responsabilități specifice fiecărei noi prevederi legale, la solicitarea acestora;

8.    Răspunde în termen legal la procedurile prealabile formulate de persoane fizice și juridice în temeiul Legii nr.554/2004 - Legea contenciosului administrativ;

9.    Completează Anexa 24, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, conform O.M.F.P. nr.2052 bis/2006, la solicitarea moștenitorilor defuncților cu ultimul domiciliu în sectorul 4 al Municipiului București, precum și la cererea organelor abilitate;

10.    Asigură realizarea Bibliotecii Juridice.

S.L3. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

1.    In conformitate cu dispozițiile Codului civil efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor de tutela cu privire la :

-    cauzele civile avand ca obiect divorț cu copii,

-    cauzele civile avand ca obiect modificarea masurilor luate cu privire la copii,

-    cauzele civile avand ca obiect stabilirea/modificarea pensiei de întreținere la care are dreptul copilul,

-    cauzele civile avand ca obiect stabilirea/schimbarea locuinței copilului,

-    cauzele civile avand ca obiect incredintarea copilului,

-    cauzele civile avand ca obiect stabilirea/modificarea programului de vizitare al copilului,

-    orice alte anchete sociale la solicitarea instanțelor de tutela.

2.    In conformitate cu dispozițiile art. 375 alin (2) din Codul Civil, efectuează anchete sociale la solicitarea notarilor publici in cauzele de divorț cu copii, prin acordul soților.

3.    Efectuează anchete sociale la solicitarea instanțelor judecătorești cu privire la cauzele civile avand ca obiect amanarea/intreruperea executării pedepsei a persoanelor condamnate la pedepse cu închisoarea printr-o hotarare definitiva.

4.    Efectuează anchete sociale la solicitarea Institutului National de Medicina Legala, « Mina Minovici » la domiciliul persoanelor care urmeaza a fi expertizate de către o comisie de specialitate.

5.    In conformitate cu art. 84 alin (3) din Codul Civil intocmeste proiectele de dispoziție cu privire la stabilirea numelui de familie si prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuti, precum si al copilului care este părăsit de către mama in spital iar identitatea acesteia nu a fost stabilita in termenul prevăzut de lege, daca copilul a fost părăsit sau găsit pe raza teritoriala a sectorului 4.

6.    Atribuții in temeiul Legii 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice:

-    consilierea persoanelor vârstnice in vederea încheierii actelor juridice prin care instraineaza un bun in schimbul intretinerii,

-    asistarea acestora in vederea încheierii contractelor de întreținere la notariatele publice,

-    promovarea acțiunilor in instanța cu privire la rezolutiunea contractelor de întreținere in cazul neindeplinirii clauzelor contractuale.

7.    Efectuarea oricăror atribuții de serviciu repartizate de șeful serviciului sau șeful ierarhic

superior si care se incadreaza in specificul compartimentului.

8.    Asigurarea programului de lucru cu publicul.S.2. SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL, DOCUMENTE ELECțORA

1.    Ține evidenta Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București;

2.    Multiplică și difuzează conducerii executivului sectorului 4, Consiliului Local*al sectorulurȚ și compartimentelor de specialitate - in funcție de specificul activității acestora - Hotărârile Consiliului General al Municipiului București;

3.    Multiplică și difuzează conducerii executivului sectorului 4, Consiliului Local al sectorului 4 și compartimentelor de specialitate - in funcție de specificul activității acestora - Dispozițiile Primarului General al Municipiului București;

4.    Ține evidența solicitărilor cetățenilor venite pe adresa de e-mail a Consiliului Local al sectorului 4, le repartizează conform rezoluției Secretarului, urmărește și transmite răspunsurile primite de la compartimentele de specialitate nominalizate;

5.    înregistrează Hotărârile Consiliului Local al sectorului 4 și le înaintează, în copie, in termen de

10 zile lucrătoare de la adoptare, Instituției Prefectului Municipiului București, spre a fi supuse controlului de legalitate, cu rezultatul votului consemnat pentru fiecare hotărâre;

6.    Multiplică și difuzează Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 Aparatului de specialitate

al Primarului, precum și direcțiilor subordonate care au obligația de a le pune în executare, în termen de 5 zile de la transmiterea lor Instituției Prefectului Municipiului București;

7.    Informează consilierii și conducerea executivului sectorului 4 in legătură cu Hotărârile Consiliului Local anulate sau suspendate;

8.    Aduce la cunoștința publică ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local prin afișarea acesteia

in locuri publice și pe site-ul primăriei;

9.    Asigură convocarea consilierilor sectorului 4 la ședințele Consiliului Local al sectorului 4;

10.    Asigură pregătirea materialelor necesare pentru ședințele in plen ale Consiliului Local;

11.    Participă la ședințele în plen și la ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

12.    Asigură convocarea șefilor de compartimente in vederea participării la lucrările ședințelor comisiilor de specialitate sau ședințelor in plen ale Consiliului Local, pentru susținerea proiectelor de hotărâri inițiate;

13.    Acordă asistență compartimentelor de specialitate in vederea întocmirii proiectelor de hotărâri inițiate;

14.    înregistrează și înaintează comisiilor de specialitate proiectele de hotărâri primite spre dezbatere;

15.    Difuzează programarea ședințelor comisiilor de specialitate compartimentelor de specialitate și o transmite administratorului de site al primăriei în vederea afișării;

16.    Ține evidența notelor cu probleme reieșite din ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4;

17.    Transcrie procesele verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local, le multiplică și distribuie consilierilor locali și le transmite administratorului site-ului primăriei în vederea afișării;

18.    Redactează, centralizează și înaintează spre rezolvare serviciilor nominalizate, prin rezoluția Secretarului instituției, interpelările formulate de consilierii locali in ședințele in plen ale Consiliului Local;

19.    Solicită compartimentelor de specialitate răspunsurile la interpelări;

20.    Urmărește primirea răspunsurilor la interpelările formulate de consilierii locali, atât in notele comisiilor de specialitate, cat și in ședințele în plen ale Consiliului Local;

21.    întocmește și sigilează dosarele speciale ale ședințelor in plen a Consiliului Local după aprobarea procesului verbal al ședinței;

22.    întocmește foaia colectivă de prezență a consilierilor la ședințele comisiilor de specialitate și la ședințele in plen ale Consiliului Local, pa baza pontajelor semnate de către președinții comisiilor;

23.    înregistrează Dispozițiile Primarului sectorului 4 și le înaintează in termen de~5^ zile lucrătoare de la emitere Instituției Prefectului Municipiului București, sprt controlului de legalitate;

24.    Multiplică și difuzează Dispozițiile Primarului sectorului 4 serviciului inițiator și perși) anelor

sau serviciilor nominalizate în respectiva dispoziție, in vederea aplicării aceâj^țaj,    ,

25.    Asigură, sub coordonarea Secretarului Sectorului 4 și cu ajutorul celorlalt^bA^ptW^^

din cadrul Primăriei sectorului 4, organizarea și desfășurarea procesului electâiâjjrin7bbnd‘§il;; optime;    '

26.    Propune primarului măsuri pentru infonnarea cetățenilor asupra drepturilor și îndatoririlor acestora referitoare la exercitarea dreptului de vot (consultarea listelor electorale, comunicarea schimbării de domiciliu, etc.);

27.    înregistrează sesizările și întâmpinările electorilor privind omisiunile, înscrierile greșite sau a oricăror erori din listele electorale și le transmite Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, spre rezolvare;

28.    Primește de la Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor, copiile listelor electorale și le pune la dispoziția alegătorilor pentiu consultare;

29.    Comunică, de îndată, președintelui biroului electoral al secției de votare, modificările intervenite la listele electorale, după trimiterea copiilor la secțiile de votare;

30.    La solicitarea Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidență Persoanelor transmite, Hotărârile C.G.M.B. referitoare la modificările arterelor din sectorul 4 (redenumiri, renumerotări, artere desființate, artere noi, etc.);

31.    Asigură securitatea registrelor care conțin listele electorale permanente;

32.    Prezintă Primarului activitățile ce se desfășoară pe durata campaniei electorale și termenele stabilite prin programul calendaristic aprobat de Guvernul României;

33.    Ține evidența comunicărilor provenite de la compartimentele de stare civilă pentru cetățenii decedați;

34.    Ține evidența comunicărilor provenite de la judecătoriile teritoriale pentru persoanele condamnate ale căror drepturi electorale sunt suspendate și transmite periodic, situația, pentru radierea acestora din listele electorale permanente, Direcției de Evidența a Persoanelor;

35.    Colaborează cu toate direcțiile din cadrul Primăriei sectorului 4, serviciile de specialitate aflate in subordinea directă a Primarului sectorului 4 și serviciile descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al sectorului 4;

36.    Colaborează cu Instituția Prefectului Municipiului București, Primăria Municipiului București, Poliția, Judecătoriile teritoriale;

37.    Asigură punerea la dispoziția Direcției Juridice a întregii documentații ce stă la baza actelor administrative atacate de Prefectura Municipiului București, in vederea formulării apărării;

38.    Ține evidența actelor normative ce reglementează activitatea administrației publice locale, publicate în Monitorul Oficial, le multiplică și le difuzează compartimentelor nominalizate prin rezoluția Secretarului Sectorului 4.

39.    îndeplinește și alte atribuții în domeniu, specifice primăriei.

ATRIBUȚII comune tuturor compartimentelor - DISPOZIȚII FINALE -

Art.1 Șefii de compartimente vor întocmi fișele de post și fisele de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, în confoimitate cu prevederile legislative în domeniul evaluării pe tipuri de funcții (funcții publice și funcții contractuale).

Art.2 în fișele de post vor fi cuprinse atribuții, atât ale posturilor de conducere cât și ale celor de execuție privind protecția muncii și asigurarea calității serviciilor.

Art.3 în desfășurarea activității, serviciile de specialitate din cadrul Aparatul Specialitate al Primarului Sectorului 4 și serviciile de interes public local, vor întrețj$&JlW& funcționale cu Primăria Municipiului București și Prefectura Municipiului Bucureș|


centrale ale administrației publice și instituțiile specializate. Orice comunicare Municipiului București sau organele centrale va fi adusă la cunoștință conduce Art.4 (1) Toți șefii compartimentelor din cadrul instituției au ca at obligatorii următoarele:

Vor studia, analiza și propune măsuri pentru creșterea operativității și eficienței în

rezolvarea problemelor profesionale și pentru o încărcare judicioasă a fișei postului fiecărui angajat;

în acest sens, șefii de compartimente vor analiza periodic și vor răspunde de modul în care se realizează implementarea Sistemului Integrat Calitate - Mediu la nivelul activității pe care o coordonează;

Sunt direct răspunzători de rezolvarea în termen legal, a cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor care se referă la activitatea compartimentului, informând conducerea instituției;

-    Colaborează permanent între ei, astfel încât orice problemă de serviciu apărută și sesizată

de salariații unui compartiment să fie adusă la cunoștință șefului care-1 coordonează,, pentru ca acesta să ia măsuri în sensul rezolvării ei;    ?

-    Asigură securitatea materialelor, cu conținut secret, răspund de scurgerea de informații și de înstrăinarea documentelor din cadrul serviciilor pe care le conduc;

Informează operativ conducerea instituției asupra activității desfășurate și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia.

Participă la ședințele comisiilor de specialitate ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, prezentând situațiile cerute de membrii acestora;

Prezintă rapoarte despre activitatea compartimentului solicitate de Primar si Consiliul Local al Sectorului 4 sau alte instituții ale statului care au asemenea competente;

Participă la audiențele ținute de primar, viceprimar, asigurând detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;

Colaborează cu toate compartimentele Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și cu instituțiile publice de interes local în măsura în care activitatea compartimentului o impune;

Colaborează cu diverse instituții publice de la nivel local sau guvernamental în funcție de competențele stabilite de lege și atribuțiile specifice domeniului de activitate, îndeplinesc și alte atribuții în domeniu, specifice instituției.

(2)    Toți salariații au obligația de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituției și a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.

(3)    Răspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine șefului de compartiment în cauză, împreună cu angajații care au aceste bunuri în fișele de inventar.

(4)    întregul personal al aparatului propriu are obligația de a respecta actele normative privind legislația muncii, în vigoare, statutul funcționarilor publici și Regulamentul de Ordine Internă.

Art.5 Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform legislației muncii și Regulamentului de Ordine Internă.

Art.6 Salariații vor studia legislația specifică domeniului de activitate si vor răspunde de aplicarea corecta a acesteia. în cazul apariției de noi reglementări legislative în domeniu, șefii compartimentelor vor repartiza salariaților din subordine sarcinile ce le revin acestora, completând fișele de post. Atribuțiile ce decurg din legislația nou apărută se consideră parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4.

Art.7 Analizarea faptelor de indisciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu Legea nr. 188/1999 republicată privind statutul funcție publici și Codul Muncii.

DIRECȚIA resurse zî umane

Art.8 Șefii compartimentelor participă la ședințele în plen ale Consiliului Local al Sectorului 4 și la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor majore în domeniul lor de activitate.

Art.9 (1) Toți salariații instituției au obligația de a respecta programul de lucru stabilit de conducere. Deplasările în teren în timpul programului de lucru, efectuate de salariații Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4, vor fi consemnate în registrul aflat la poarta principală a instituției.

(2)    Personalul din Aparatul de Specialitate ai Primarului Sectorului 4, care efectuază deplasări în teren în interes de serviciu, are obligația să întocmească un raport privind constatarea în teren și să-l prezinte șefului de compartiment în cauză.

(3)    Nerespectarea alin.(l), (2) atrage după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare conform Codului Muncii și a Legii nr. 188/1999 modificată și completată privind statutul funcționarilor publici.

Art.10 Corespondența venită în instituție din partea unor instituții de stat, persoane fizice sau juridice, va purta în mod obligatoriu număr de intrare de la Serviciul informații și relații publice și va fi distribuită compartimentelor cărora le este adresată sau care au atribuții îrt conformitate cu obiectul corespondeței.

Art.ll Toate compartimentele au obligația să trimită Serviciului Comunicare Activități Publice, informațiile de interes public, conform legii, în vederea publicării acestora pe site-ul instituției;

Art.12 Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor, șefii acestora asigurând, sub semnătură, luarea la cunoștință de către toți salariații din subordine.

Art.13 Șefii compartimentelor din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, au obligația de a pune la dispoziția consilierilor informațiile necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleși.

Art.14 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare va fi reactualizat ori de câte ori se va impune, prin Hotărârea Consiliului Local.

Art.15 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.    intră în vigoare la data aprobării.

36

Anexa 2SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIMAR

APARATUL DE SPECIALITATE

PRIMAR


MNMnnMaoMn


SECRETARUL SECTORULUI 4


VICEPRIMAR


Direcția Juridică

FP-21+4


Serviciul Tehnic Consiliul Local, te Documente Electoral    .te

IP-7+1    te


Direcția Control Patrimoniu și Servicii Primar FP-15+3 / PC-29+1


Direcția de Dezvoltare Urbană, Evidență și Amenajare Urbanistică FP-16+2


Direcția Economică FP-13+1 PC-3fa.    Consilieri Primar

PC-4


Arhitect Șef

FP-32+2


Direcția Resurse Umane, Informații te și Administrare Personal    !

FP-13+3 / PC-12    J


Serviciul Audit Public Intern

FP-7+1


Direcția Comunicare și Relații cu Cetățenii

FP-34+5 ! PC-3


Direcția Parcări, Spațiu Locativ și Autorizări Activități Comerciale FP-24+4


Direcția Prestări Lucrări, Comunitare, FP-3


Biroul Management Situații de Urgență FP-5+1ANEXA 1 LA HCL SECTOR 4.5J.7?..../.

PreședinJTOTAL PERSONAL Posturi de execuție funcții publice - 222 Posturi de execuție funcții contractuale - 52 Posturi de conducere funcții publice - 30 Posturi de conducere funcții contractuale - 1 1 post PRÎMAR

1 post VICEPRIMAR 1 post Secretarul Sectorului 4


P.l - DIRECȚIA CONTROL PATRIMONIU Si SERVICII PRIMAR


Direcția Control Patrimoniu? Și Servicii Primar

FP-15+3 PC-29+1

FP-5+1


Serviciul Administrativ


PC-26+1TOTAL PERSONAL


P,3 - DIRECȚIA DE DEZVOLTARE URBANĂ, EVIDENȚĂ SI AMENAJARE URBANISTICĂ

L Direcția De Dezvoltare f Urbană, Evidentă Si £ Amenajare Urbanistică |

N    FP-16+2    fj

: ■................. . _ij„ ...............t„ ..... ..... c „ ,<i

I

i


Serviciul Investiții

FP-8+1
TOTAL PERSONAL


P.4-ARHITECT SEFServiciul Autorizații Lucrări Edilitare, Infrastructură Dezvoltare Durabilă

FP-21+1


Compartiment Dezvoltare Urbană

FP-11


TOTAL PERSONAL


P.5 - DIRECȚIA ECONOMICĂDepartament Financiar-Salarizare, Contabilitate

FP-6

PC-3


TOTAL PERSONAL


P.6 - DIRECȚIA RESURSE UMANE, INFORMAȚII Si ADMINISTRARE PERSONAL czz

if Direcția Resurse Umane, r Informații si Administrare § h    Personal    |

y FP - 13+3 / PC-12


Biroul Management Resurse Umane, Administrație Locală

Biroul Personal, Management Sisteme Calitate

£'


FP-5+1 /PC-1


Compartiment SSM, Arhivă Personal

FP-3 /PC-1FP-5+1TOTAL PERSONAL


P.8 - DIRECȚIA COMUNICARE ȘI RELAȚII CU CETĂȚENII
Compartiment Minorități
FP-2


Biroul Relații cu Cetățenii


FP-6+1 /PC-1TOTAL PERSONAL


P.9 - DIRECȚIA PARCĂRI, SPAȚIU LOCATIV SI AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI COMERCIALE

ANEXA 1.7 LA HCL SECTOR

Președinte de ședință


............-.....

Serviciul Spațiu Locativ


FP-7+1


Serviciul Parcări

FP — 10+1

Serviciul Autorizări Comerciale

FP - 7+1TOTAL PERSONAL


P.10 - DIRECȚIA PRESTĂRI LUCRĂRI, SERVICII COMUNITARE


Serviciul SalubrizareServiciul Administrarea


FP - 8+1


Compartiment Lucrări Edilitare

FP-9Domeniului Public

FP-18+1TOTAL PERSONAL


S.l - DIRECȚIA JURIDICĂ

ANEXA 1.9 LA HCL SECTOR

Președinte de ședințăTOTAL PERSONAL


Posturi de execuție funcții publice - 21

Posturi de execuție funcții contractuale -

Posturi de conducere funcții publice - 4

Posturi de conducere funcții contractuale -

TOTAL POSTURI : 25