Hotărârea nr. 80/2012

Hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de Functii ale Administratiei Domeniului Public Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei si a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4,

Analizând Referatul de Specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 4 cu Nr.482/07.05.2012;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând act de O.U.G. Nr.63/2010 privind modificarea și completarea Legii

Nr.273/2006 privind finanțele publice locale si H.C.L. Sector 4 Nr. 160/2011,

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.,,1” și ale art.81 alin.„2”lit.(e) din Legea

Nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea organigramei si a statului de funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 4 în conformitate cu anexele lsi 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art,2 Cu data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr.38/2011, cu excepția Anexei Nr.3 care ramane neschimbata.

Art.3 Secretarul Sectorului 4 si Directorul Administrației Domeniului Public Sector 4, prin compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința    Consiliului Local al

Sectorului 4 din data de 17.05.2012.


PREȘEDINTE DE


Nr. 80/17.05.2012\n

Anexa 1Anexa nr.î la H.C.L, Sector 4 nr. Se/JKefr, 2®.ti


AVIZAT

PRIMAR

yict^GristiSPDPESCU PIEDONE /pp' ......... '


# ii iS,' ‘îî A',.

,z

z/O"    Pa

ORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI P/jfiTB L tc S E <J<Ț?q W


CONSILIUL LOCAL SECTOR 4


DIRECTOR


\\ A "x_ S a"*, 6'

XtA,

^UIBIROUL BUGET.

FINANCIAR,

CONTABILITATE

PC-i+5


I BIROUL RESURSE îl •! : UMANE, SSM, SU,

RMI

rc-l+5


,,, COMPARTIMENT j    JURIDIC

PC-1

........-'MM


SERVICIUL ADMINISTRATIV

PC-1+9 PC-2 + 50


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE!

PC-2
TOTAL PERSONAL : 80 DIRECTOR PC -1

PERSONAL CONDUCERE FUNCȚII CONTRACTUALE - 5 PERSONAL EXECUȚIE FUNCȚII CONTRACTUALE - 74