Hotărârea nr. 78/2012

Hotarare privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2012

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere :    ț

-    Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate al Direcției economice privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 nr.P.6.1/1768 /10.05.2012;

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare prevederile :

-    H.G. nr.142/13.03.2012 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2012 ;

-    art.19 alin.(2) și art.49 alin.(5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată ;

în temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. d) din Legea nr. 215/ Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 4, a fost aprobat atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

• Bugetul local în sumă de 530.860 mii lei, conform anexei nr.l.

Art. 2 . Se aprobă formularele 11 și 11/1 după cum urmează :

-    Formularul 11 - Anexa nr. 2 - Bugetul centralizat al unității administrat-teritoriale ;

-    Formularul 11/1- Anexa nr. 2.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole;

-    Formularul 11/1 - Anexa nr. 2.2 - Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe ;

Art. 3. Se aprobă Bugetul Local al Consiliului Local Sector 4, la valoare de 530.860 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexe

-    Anexa 3

-    Anexa 3.1

-    Anexa 3.1.1

-    Anexa 3.1.2

-    Anexa 3.1.3


-    49.02. Buget local

-    capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice/*


-    cap.51.02.01.03 D - D.G.I.T.L. ” (

- cap.51.02.01.03 -cap.51.02.01.03 P

-    A.S.L.G.

-    Primăria sector 4


- Anexa 3.2

- capitol bugetar 54.02

- Anexa 3.2.1

- cap.54.02.10

- Anexa 3.2.2

- cap.54.02.10 D

- Anexa 3.2.3

- cap.54.02.50

- Anexa 3.3

- capitol bugetar 60.02

- Anexa 3.1

- cap.60.02.02

- Anexa 3.4

- capitol bugetar 61.02

- Anexa 3.4.1

- cap.61.02.05

- Anexa 3.5

- capitol bugetar 65.02

- Anexa 3.5.1

- cap.65.02.03

- Anexa 3.5.1.1

- cap.65.02.03 A

- Anexa 3.5.1.2

- cap.65.02.03.01

-Anexa 3.5.2

- cap.65.02.03 US

-Anexa 3.5.2.1

- cap.65.02.03 US 1

-Anexa 3.5.2.2

- cap.65.02.03 US 2

- Anexa 3.5.3

- cap.65.02.04

-Anexa 3.5.3.1

- cap.65.02.04 US

- Anexa 3.5.3.1.1

-cap.65.02.04 US2

- Anexa 3.5.4

- cap.65.02.07

-Anexa 3.5.4.1

- cap.65.02.07.04 US

-    Alte servicii publice generale

-    Evidența Persoanelor Sector 4

-    Direcția Evidentă a Persoanelor Sector 4

J    î

-    Alte servicii publice generale

-    Apărare

-    Centrul Militar

-    Ordine publică și siguranță națională

-    Protecția civilă și protecția contra

Incendiilor    ,

A

-    învățământ total

-    centralizator

-    A.S.L.G.

-    ASLG 1

-    unități școlare

-    unități școlare

-    unități școlare

-    centralizator

-    centralizator

-    unități școlare

-    centralizator

-    unități școlare

-    Anexa 3.6

-    Anexa 3.64

-    Anexa 3.6.1.1

-Anexa 3.6.1.2


-    capitol bugetar 67.02

-    cap.67.02.05

-    cap.67.02.05,03 P

-    cap.67.02.05.03 A


-    Cultură recreere și religie

-    Servicii recreative și sportive

A

~ întreținere grădini publice,parcuri,zone verzi, baze sportive și de agrement PS 4 -Administrația Domeniului Public Sector 4

-    Anexa 3.7

-    Anexa 3.7.1

-    Anexa 3.7.1.1 -Anexa 3.7.1.2 -Anexa 3.7.1.2.1


-    capitol bugetar 68.02

-    cap.68.02. AS

-    cap.68.02.AS.06

-    cap.68.02.AS.06.56

-    cap.68.02.AS.06.56


■    Asigurări și asistență socială

•    Asistentă socială

•    Asistență socială pentru familie și copii

■    Programe Operaționale Regionale

■    SMIS 15803 Extindere servicii,

comunitare in cadrul Harap Alb    Z

Kg


fer.


-    Anexa 3.8

-    Anexa 3.8.1

-    Anexa 3.8.1.1

-    Anexa 3.8.2

-    capitol bugetar 70.02

-    cap.70.02.03

-    cap.70.02.03.30

-    cap.70.02.05

-Anexa 3.8.2.1

- cap.70.02.05.01

-    Anexa 3.9

-    Anexa 3.9.1 -Anexa 3.9.1.1

-    Anexa 3.9.2

-    capitol bugetar 74.02

-    cap.74.02.05

-    cap.74.02.05.01

-    cap.74.02.06

- Anexa 3.10

-Anexa 3.10.1

-    capitol bugetar 84.02

-    cap.84.02.03.03

-    Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

-    Locuințe,servicii și dezvoltare publică

-    Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

-    Alimentare cu apă și amenajări Hidrotehnice

-    Alimentare cu apă

-    Protecția mediului

-    Salubritate si gestiunea deșeurilor

-    Salubritate

-    Canalizare și tratarea apelor reziduale /

-    Transporturi

-    Străzi

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru activitățile finanțate parțial din venituri proprii, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,din care:

-    Anexa 4

-    Anexa 4.1

-    Anexa 4.1.1

-    Anexa 4.1.1.1

-    Anexa 4.1.2


-    Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

-    Învățămînt

-    învățământ preșcolar și primar

-    învățământ primar

-    învățământ secundar


-    capitol bugetar 65.10

-    cap. 65.10.03 -cap. 65.10.03.02

-    cap. 65.10.04

Art. 5. Se aprobă Lista creditelor de angajament pentru anul 2012 pentru capitolele bugetare :

•    70.02 - Servicii, dezvoltare publică și locuințe, obiectiv „Lucrări de reabilitare termică a imobilelor din sectorul 4 (Contract subsecvent 3-41)” , după cum urmează :

-    subcapitol 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe

-    credit intern, anexa nr. 5

-    subcapitol 70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe

-    buget local, anexa nr. 6

•    84.02 - Transporturi și comunicații, pentru obiectivele : „ „Lucrări de construcții, de fundații și de îmbrăcare a drumurilor din Sectorul 4”- Contract subsecvent 25 și „Lucrări de construcții, de fundații și de îmbrăcare a drumurilor din Sectorul 4”- Contract subsecvent 26, dup cum urmează :

-    subcapitol 84.02.03.03 „Străzi” - buget local, anexa nr. 7

Art 6. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4,^^KraiS§fe^elor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :


-    anexa nr. 8 „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”

~ anexa nr. 9 „Lista de investiții pentru anul 2012 - D.GAS.P.C Sector 4”,

-    anexa nr. 10 „Lista de investiții a Administrației Domeniului Public Sector 4”,

Art. 7. Se aprobă „Lista de investiții a Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4”, conform anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice implicate, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local, Documente-Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local ai Sectorului 4 din data de 17.05.2012.Nr. 78/17.05.2012

4