Hotărârea nr. 74/2012

Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru locuinţele construite de ANL, pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani Hotărâre privind recalcularea chiriei pentru locuinţele construite de ANL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Gcorge Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind recalcularea chinei pentru locuințele construite de ANL, pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au

împlinit vârsta de 35 de ani

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând:

-    Referatul de specialitate al Serviciului Spațiu Locativ nr. P.3/ L35/19.04 .2012 precum și Expunerea de motive a Viceprimarului Sectorului 4;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu art.8, alin.(4), lit b din Legea nr. 152/1998, privind înființarea ANL, precum și art. 19 alin (2) din H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a legii nr. 152/1998, privind înființarea ANL;

în temeiul prevederilor art.45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data prezentei se aprobă cuantumul chiriei recalculate pentru locuințele construite de ANL, pentru tineri, destinate închirierii, ai căror titulari de contract au împlinit vârsta de 35 de ani, respectiv:

- Șos. Vitan - Bîrzești nr. 20, bloc Z.I.l - 4,82 RON/mp.supr. utilă/lună

Art.2 - Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de 1 an de la data expirării acestora.

Art.3 - Se aprobă păstrarea condițiilor contractuale inițiale referitoare la cuantumul chiriei pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

Art.4 ~ Prevederile art. 3 se aplică la toate prelungirile succesive de contracte de închiriere realizate în condițiile legii.

Art.5 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al