Hotărârea nr. 22/2012

Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 55/28.08.2008


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.55/28.08.2008

Consiliul Local Sector 4

Având în vedere:

-    Referatul de specialitate nr.P.13/119/14.02.2012 precum și expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în temeiul prevederilor:

-    Legii nr. 12/1990 modificată și completată, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;

-    O.G.99/2000 republicată, modificată și completată privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    H.G.333/2003 și a Legii nr.650/2002 de aprobare a O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

-    H.G.128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare fizică și morală a elevilor și studenților;

-    H.G.348/2004 modificată și completată privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;

-    H.C.G.M.B.118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale;

-    Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

-    H.C.G.M.B 220/2011 privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru Municipiul București;

-    H.C.L.Sector 4 nr.55/28.08.2008 privind aprobarea procedurii obținerii acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților economice în zone publice;

în temeiul art.45 alin.(1) și art.81 alin.(2) lit.r și alin.(4) din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală Sector 4.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 începând cu data prezentei se aprobă modificarea și completarea anexei nr.l de la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.55/28.08.2008 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista actelor necesare pentru obținerea acordului de funcționare conform anexei nr.2 la regulament.

Art.3 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al S nr.55/28.08.2008 rămân neschimbate.


Art.4 Acordurile de funcționare eliberate în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.55/28.08.2008 rămân în vigoare pe întreaga durată a valabilității lor.

Art,5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, împreună cu Oficiul Autorizare Activități Comerciale și Poliția Locală a Sectorului 4, împreună cu agenții economici care desfășoară activități de comerț pe teritoriul sectorului 4, vor aduce la îndeplinire și vor respecta prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 29.02.2012.

Nr. 22/29.02.2012

\n

Anexa 1


ANEXA

la HCLS4 Nr. 22/29,02.2012


REGULAMENTUL

de desfășurare a activităților de comercializare a pr și serviciilor de piață pe teritoriul sectorului 4

CAP.I. Dispoziții generale    '
ART.1

Prin prezentul Regulament se stabilește procedura de obținere a acordului de funcționare de către persoanele fizice și juridice de pe teritoriul sectorului 4, privind activitatea de comercializare a produselor și a serviciilor de piață. Prin activitate comercială, în sensul prezentei hotărâri, se înțeleg actele de: comerț, producție, prestări servicii și alimentație publică. Hotărârea are în vedere realizarea următoarelor obiective: stimularea dezvoltării activității de comercializare a produselor și serviciilor de piață; încurajarea liberei inițiative, asigurarea concurenței loiale și a liberei circulații a produselor și serviciilor de piață; informarea corectă și protejarea intereselor consumatorilor, precum și posibilitatea asigurării produselor și serviciilor de piață în zonele de vecinătate a acestora; modernizarea și dezvoltarea formelor de distribuție; promovarea diverselor tipuri de rețele de distribuție și forme de vânzare; stimularea dezvoltării intreprinderilor mici și mijlocii cu activitate de comercializare a produselor și serviciilor de piață.

Prin “acord”, în înțelesul prezentei    se definește actul administrativ emis de

către Primarul sectorului 4 prin care se reglementează desfășurarea exercițiilor comerciale în structurile de vânzare, sau ambulant în spații deschise, de pe raza sectorului 4.

CAP.II Procedura de eliberare a acordului de funcționare

ART.2 Acordul de funcționare prevăzut de art.6 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 aprobată prin Legea nr.650/2002 și de Hotărârea Guvernului României nr.333/2003 se emite de Primarul sectorului 4 conform Anexei 1 la prezentul.

ART.3 Acordul de funcționare menționat la articolul precedent se eliberează persoanelor fizice sau juridice autorizate în condițiile legii. Capacitatea legală și efectivă, precum și condițiile care trebuie îndeplinite de agenții economici se stabilesc de către instituțiile abilitate prin lege. Pentru obținerea acordului de funcționare, persoanele fizice sau juridice interesate vor depune documentația prevăzută în Anexa 2 la prezentul regulament.

ART.4 Acordul de funcționare se eliberează, de regulă, pentru o perioadă de un an de la data emiterii acestuia, dacă termenele actelor existente la dosar permit acest lucru. în caz contrar, termenul acordului de funtionare va fi stabilit în funcție de cel mai scurt termen al oricăruia din actele depuse ( autorizații, avize, contracte ) și valabilitatea va fi menționată pe spatele acordului. Acordul de funcționare poate fi emjs și pentru activități sezoniere respectiv pentru perioade mai scurte de un an. Acordul de funționare va fi preschimbat atunci când intervin modificări în activitatea structurii de vânzare.

ART.5 Prelungirea termenului de valabilitare a acordului de funționare se va face la cererea persoanei fizice sau juridice îndreptățite, pentru fiecare exercițiu comercial în parte respectiv structura de vânzare, sau activitate ambulantă în spații deschise. Data înregistrării dosarului pentru prelungirea valabilității acordului de funcționare trebuie să fie anterioară sau să coincidă cu data expirării termenului de valabilitate. în caz contrar, vor fi aplicate reglementările legale în vigoare.

ART.6 Obiectivul de activitate prevăzut în acordul de funcționare va fi cel menționat în anexa la Certificatul de înregistrare sau în Certificatul Constataor emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. în cazul în care exercițiul comercial este licitat, obiectul de activitate va fi cel menționat în contractul de închiriere. Se va interzice comercializarea de băuturi alcoolice și a produselor din tutun în vecinătatea unităților de învățământ preuniversitar.

ART.7 Domeniul de aplicare este cel prevăzut în dispozițiile generale ale O.G. 99/2000 rep., privind comerțul în zone publice care este definit ca o activitate de comercializare a produselor și serviciilor, desfășurată permanent sau sezonier în piețe, târguri, oboare, pasaje publice, drumuri publice și străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinței publice.

ART.8 Aprobarea orarului de funcționare este de competența emitentului, în funcție de specificul activității, locație etc., cu respectarea reglementărilor legale în materie, la cererea comercianților. Orarul de funcționare se afișează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia. în situația în care se încalcă în mod repetat dispozițiile legale privind liniștea și ordinea publică, Primarul sectorului 4 are dreptul de a modifica unilateral orarul de funcționare.

ART.9 Agenții economici care funcționează în sectorul 4 au următoarele obligații:

A. Să respecte normele privind:

-igiena, sănătatea publică și siguranța alimentelor;

-proveniența și calitatea mărfurilor;

-utilizarea mijloacelor de cântărire autorizate;

-liniștea și ordinea publică;

-protecția consumatorilor;

-protecția muncii.

B. Să respecte următoarele cerințe privind activitatea la punctul de lucru autorizat: -să afișeze datele de identificare ale comerciantului;

-să asigure expunerea estetică a produselor și să afișeze în mod vizibil prețurile; -să respecte suprafața autorizată;

-să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător;

-să respecte orarul de funcționare;

-să nu depoziteze mărfuri și ambalaje în afară punctului de lucru;

ART.10 în conformitate cu art.7 al O.G. 99/2000 rep.mod și compl., nu se eliberează acord de funcționare în următoarele cazuri:

J


a. contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor general determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități.

b.    aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu.

c.    exercițiul comercial se face în spatii improvizate.

d.    se încalcă dispozițiile prezentei hotărâri.

ART.11 tn situații speciale (litigii pe rol, reclamații, etc.), Primarul sectorului 4 poate emite un acord provizoriu de funționare, pe termen limitat. Acordul provizoriu de funționare se emite pe baza unui referat motivat, întocmit de Oficiul Autorizări Activități Comerciale. Totodată, din punctul de vedere al ocupării domeniului public, Primarul sectorului 4 poate dispune eliberarea totală, parțială sau mutarea amplasamentului, precum și îndeplinirea unor dispoziții speciale, în cazul unor interese cu caracter public.

ART.12 Nerespectarea dispozițiilor din prezentul regulament vor fi constatate de reprezanții Poliției Locale Sector 4, conform legii sau de către alți împuterniciți ai Primarului Sectorului 4.


PREȘEDINTE DE ȘE

Alexandru LeojitePO


ANTET

ACORD DE FUNCȚIONARE

Nr........../..........................

în baza prevederilor Legii nr.215/2001 rep.mod. și compl., O.G. nr.99/2000 rep. mod. și

compl., și H.C.L.S.4 nr......../....................și ca urmare a cererii nr ........./........................

S.C./P.F./ÎJ./Î.F./Alte instituții/


Sediul social

acordul să v d.p.......) situat în


C.U.I...................,Nr.Reg.Comerțul(țH
desfășoare activități economic București, sectorul 4

ORAR DE FUNCTIO


Modificarea activităților comerciale aprobate prin prezentul Acord atrage după sine necesitatea solicitării unui nou Acord;

S în cazul ocupării domeniului public, prezentul este valabil numai însoțit de chitanța de plată și rubrica de vize completată - VEZI VERSO -

S Nerespectarea prezentului Acord atrage după sine aplicarea prevederilor legale, suspendarea pe o perioadă de până la 30 de zile sau retragerea acestuia ;

S Se interzice expunerea sau comercializarea mărfurilor în afara spațiului fără a poseda acord în acest sens;

S Solicitarea preschimbării prezentului Acord se va face cu 30 de zile înainte de împlinirea unui an de la data eliberării;

v' Se recomandă aducerea la cunoștință Primăriei Sectorului 4 a încetării activității la punctul de lucru prin depunerea acordului de funcționare;

/ Valabilitatea acordului de funcționare - VEZI VERSO -Observații;

SOCIETATEA COMERCIALĂ VA AFIȘA LA LOC VIZIBIL ACEST ACORD

PRIMAR,    SS

POPESCU Cristian Victor Piedone


VALABILITATE Acord de funcționare Nr......./

î

Nr,

crt.

Nr.prelungire

contract /

Nr. chitanță )

dom.public

Perioada de valabilitate

întocmit

LS/SS

1

2

3

4

5

Observații..............................................................................

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE(I), DE PRELUNGIRE(2) Șl DE PRESCHIMBARE A ACORDULUI DE FUNCȚI0NARE(3)

1.ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

>    Cerere tip (conform anexei la prezenta)

>    BI/CI (asociat, administrator, reprezentant)

>    BI/CI și delegație (dacă e cazul)

>    Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului

>    Actul Constitutiv sau Statutul societății comerciale , iar în cazul persoanelor fizice autorizate,al întreprinderilor individuale și familiale - rezoluție -

>    Certificatul constatator în baza Legii nr.359/2004 - emis de Biroul Unic de pe lângă Oficiul Registrului Comerțului pentru punctul de lucru

>    Autorizațiile sau avizele necesare desfășurării activității economice menționate în anexa la Certificatul de înregistrare.emise de instituțiile abilitate (autorizație de mediu, sanitar-veterinară, etc.)

>    Dovada deținerii spațiului sau a structurii de vânzare de către agentul economic în care este specificat că spațiul este folosit ca punct de lucru

>    Contract de salubrizare și ultima chitanță de plată

>    Dovada achitării taxei de eliberare a acordului de funcționare

>    Schița amplasamentului solicitat pentru activitatea desfășurată pe domeniul public (după caz)

>    Acordul Asociației de locatari (nume în clar al președinîelui.semnătura,ștampila) - cu specificarea expresă a orarului de funcționare solicitat pentru orice unitate care solicită activitate cu program prelungit - după ora 22°° sau non stop (în original)

>    Declarație pe propria răspundere (după caz)

>    Certificat Fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe sector 4 din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local (Șos.Oltenitei nr.37 - 39, în original)

>    LA DEPUNEREA DOSARULUI TOATE DOCUMENTELE MAI SUS MENȚIONATE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL Șl FOTOCOPIE PENTRU CONFORMITÂTE

2.ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

>    Cerere tip

>    Acordul de funcționare (original și fotocopie)

>    Contractul de închiriere sau actul adițional (original și fotocopie)

3.ACTE NECESARE PENTRU PRESCHIMBAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

>    Cerere tip

>    Acordul de funcționare (original și fotocopie)

>    Contractul de închiriere sau actul adițional (original și fotocopie)

>    Certificat fiscal (în original)

>    Certificat constatator în baza Legii359/2004 (original și fotocopie)

>    Ultima chitanță de salubrizare (original și fotocopie)

>    Dovada achitării taxei (fotocopie)


Anexa ia anexa 2 ain r

MODEL DE CERERE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI FUNCȚIONARE

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)..............................................................................asociat / reprezentant al

SC/PFZÎI/ÎF...............................................................................................................................

Sediu social.............................................................................................................................

posesor al BI/CI seria........Nr........................,vă rog să binevoiți a-mi aproba:

>    Acordul    de funcționare : (1) eliberare    □

>    Acordul    de funcționare : (2) prelungire    □

>    Acordul    de funcționare : (3) preschimbare    □

>    Acordul    de funcționare : (4) domeniul public    □

cu următoarea activitate comercială..............................................cod CAEN..........................

Orar de funcționare..................................................................................................................

Suprafața solicitată din domeniul public (dacă e cazul)................

Declar pe propria răspundere că programul de funcționare este respectat conform 0rd.nr.99/2000 și Legii nr. 61/1991 privind normele de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice și nu comercializez băuturi alcoolice și produse din tutun în apropierea unităților de învățământ.

Subsemnatul.............................................................., asociat / împuternicit / delegat,

declar că am luat la cunoștință că cererea mea va fi soluționată favorabil în 30 de zile de la data depunerii cererii și mă oblig ca după trecerea a 30 de zile să mă prezint la Primăria Sectorului 4, la Oficiul Autorizare Activități Comerciale pentru ridicarea Acordului de funcționare. Neridicarea Acordului de funcționare după trecerea a 50 de zile de la depunerea documentației duce la anularea lui.

Data.


Semnătura și ștampila.

Tel...............................

Persoană de contact...

Am ridicat Acordul de funcționare și am luat la cunoștință de reglementările cuprinse în acord.*

Semnătura și ștampila...................................

* Se completează la ridicarea acordului