Hotărârea nr. 10/2012

Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 150/14.12.2010


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 150/14.12.2010

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin (4) lit. b), ale art. 45 alin (2), art. 63 alin. (1) lit c) și alin (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit b), alin (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap IV din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007, privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4 ) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicate cu modificările și completările ulterioare .

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997.

Ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții.

Luând act de:

a)    Expunerea de motive prezentată de către Viceprimarul Sectorului 4, în calitate de inițiator;

b)    Referatul de specialitate al Direcției de Dezvoltare Urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. PI6.2/78/31.01.2012;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.12.2010, privind acordarea unei linii de finanțare în valoare de 50.000,00 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de investiții, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 150/14.12.2010 rămân nemodificate.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 31.01.2012.

Nr. 10/31.01.2012

\n

Anexa 1ANEXĂ

Ia HCLS4 nr. 10/31.01.2012

Nr.

Crt.

Locație

Valoare execuție ( C+M)

1

Vila 2, Str. Intrarea Văcărești nr.4, sc.A, B

451.937

2

Bloc 5, sc.1 și 2, Str. Moldovița nr.13

518.693,00

3

Bloc 1, Str. Stoian Militaru nr.105

690.476,00

4

Bloc S2, sc. A,B, C , Str. Turnu Măgurele nr.13

6.024.859,00

5

Bloc G, Șoseaua Giurgiului nr.107

4.000.420,00

6

Bloc 88, sc. 1-2, Str. Samoilă Dumitru nr.2

677.829,00

7

Bloc 1B, Str. Șura Mare nr.1

2.121.554,00

8

Bloc C1B, Str. Turnu Măgurele nr.5

4.489.713,00

9

Bloc M1/1, sc.9, Str. Izvorul Rece nr.1

1.169.065,00

10

Bloc 2B, Șoseaua Olteniței nr.8

687.760,00

11

Bloc 48, sc.2, Șoseaua Olteniței nr.240

754.059,00

12

Bloc 03, Bdul Alexandru Obregia nr.33

8.229.470,00

13

Bloc 4, Bdul Dimîtrie Cantemir nr.21

4.120.220,00

14

Bloc C1A, Str. Turnu Măgurele nr.7

2.835.664,00

15

Bloc F11, str. Stupilor nr.6

674.422,00

16

Bloc F19, Str. Covasna nr.41

1.235.245,00

17

Bloc E1, Str. Râul Mara nr.13

586.774,00

18

Bloc E8, Aleea Stupilor nr.1

620.970,00

19

Bloc R7, sc. A, B, Aleea Râul Sadului nr.6

1.787.492,00

20

Bloc R6, Str. Emil Racoviță nr.18

1.789.423,00

21

Bloc E3, sc.2, Aleea Someșul Mic nr.1

537.025,00

22

Bloc 55, Str. Moldoveni nr.8

3.334.804,00

23

Bloc C12, Aleea Călinești nr.20

1.232.627,00

24

Bloc 39, sc.1-4, Str. Argeșelu nr.23-25

1.204.769,00

TOTAL

49.775.270,00


PREȘEDINTE DE? $ DfflȚĂZ