Hotărârea nr. 95/2010

Hotarare privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populaţiei sectorului 4”


Hotarare privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populației sectorului 4” cu principalele prodi

Consiliul Local al Sectorului 4

Ținând seama de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 ;

Luând în considerație referatul de specialitate nr.IV.55/19.08.2010, al Direcției Resurse Umane;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4 ;

Conform art. 47 lit. „d” din Legea nr. 477/2003 - privind pregătirea economiei naționale pentru apărare și ale art. 31 pct. „A” din Ordinul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale nr. 109/2003;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare:

H 0 T Ă R E Ș T E:

Art. 1. Se aprobă „Programul de aprovizionare a populației sectorului 4” cu principalele produse alimentare, în caz de mobilizare sau război conform    anexelor 1, 2 și 3 care fac parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Hotarare privind aprobarea „Programului de aprovizionare a populației sectorului 4” cu principalele produ

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să asigure repartizarea sarcinilor către agenții economici, privind distribuirea produselor alimentare pentru populația sectorului 4.

Art. 3. Primarul sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

2 / 2