Hotărârea nr. 75/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010


Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/ 477 /14.07.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate modificarile intervenite in structura bugetului de venituri si cheltuieli;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, Primaria Sector 4 a intocmit proiectul de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2010.

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 626.688,00 mii lei, astfel:

-    Bugetul local in suma de 518.643,00 mii lei, conform anexai nr. 1;

-    Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii in suma 12.874,00 mii lei, conform anexei nr. 2;

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 518.643,00 mii

lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

- Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 518.643,00 mii lei;

- Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe in valoare de: 31.171,39 mii lei;

- Anexa 1.3 - capitol bugetar 54.02 - Alte servicii publice generale in valoare de: 3.650,91 mii lei;

Anexa 1.4 - capitol bugetar 60.02 - Aparare in valoare de: 375,00 mii lei;

- Anexa 1.5 - capitol bugetar 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala in valoare de: 17.938,00 mii lei,

Anexa 1.6 - capitol bugetar 65.02 - Invatamant total in valoare de: 163.308,14 mii lei;

Anexa 1.7 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate in valoare de: 483,50 mii lei;

- Anexa 1.8 - capitol bugetar 67.02 - Cultura recreere si religie in valoare de: 83.242,50 mii lei;

- Anexa 1.9 - capitol bugetar 68.02 - Asigurari si asistenta sociala in valoare de: 86.634,96 mii lei;

Anexa 1.10 - capitol bugetar 74.02 - Protecția mediului in valoare de: 49.269,57 mii lei;

Anexa 1.11 - capitol bugatar 84.02 - Transporturi in valoare de: 24.793,39 mii lei ;

Art. 3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pentru activitatile finantate integral din venituri proprii la valoarea de 12.874,00 mii lei, conform anexei nr. 2.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4. Se aproba bugetul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4, cap. 51.02.01.03D la valoarea de 10.821,10 mii lei, conform anexei 1.2.1.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul D.G.A.U.I.S.C. cap 51.02.01.03I, la valoarea de 3.573,29 mii lei , conform anexei 1.2.1.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul propriu al Primăriei Sectorului 4, cap. 51.02.01.03P la valoarea de 16.777,00 mii lei conform anexei 1.2.1.3, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 7. Se aproba bugetul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Sector 4, capitolul 54.02.10, la valoarea de 3.000,91 mii lei, conform anexei 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 8. Se aproba bugetul Centrului Militar Zonal , subcapitolul 60.02.02 la valoarea de 375,00 mii lei conform anexei 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 9. Se aproba bugetul Politiei Comunitare Sector 4, subcapitolul 61.02.03.04 la valoarea de 17.816,50 mii lei conform anexei 1.5.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 10. Se aproba bugetul Serviciului de Protectie Civila , subcapitolul 61.02.05 la valoarea de 121,50 mii lei conform anexei 1.5.2, care face parte integranta din prezenta hotarare ;

Art. 11. Se aproba bugetul A.S.L.G. - capitolul 65.02 - derulat prin Ordonatorul secundar de credite, la valoarea de 163.308,14 mii lei, conform anexelor: 1.6, din care:

-    Anexele nr. 1.6.1; 1.6.1.1.; 1.6.1.2; 1.6.1.3; 1.6.1.4; - cap 65.02.03 - total invatamant prescolar si primar - in valoare de - 106.212,64 mii lei

-    Anexele nr. 1.6.2; 1.6.2.1; 1.6.2.2; 1.6.2.3 - cap 65.02.04 - Total invatamant secundar (local) - in valoare de - 46.943,63 mii lei

-    Anexele nr. 1.6.3.; 1.6.3.1 - cap 65.02.07 - invatamant special - in valoare de -10.151,87 mii lei

Art. 12. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02.06.03 - Unitati medico sociale Sf. Luca - la valoarea de 450,00 mii lei, conform anexelor: 1.7.1; care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 13. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 66.02.50 -Alte cheltuieli in domeniul sanatatii - la valoarea de 33,50 mii lei, conform anexelor: 1.7.2. care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 14. Se aproba bugetul Centrului Cultural pentru Unesco „Nicolae Balcescu”, capitolul 67.02.03.30 la valoarea de 1.365,00 mii lei, conform anexei: 1.8.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 15. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, subcapitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, la valoarea de 81.577,50 mii lei, conform anexei: 1.8.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 16. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr. 1, subcapitolul 68.02.041 Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta, la valoarea de 3.458,00 mii lei, conform anexei: 1.9.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 17. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului, capitolul 68.02 AS, la valoarea de 77.895,14 mii lei conform anexelor: 1.9.1; 1.9.1.1; 1.9.1.2; 1.9.1.3; 1.9.1.4; 1.9.1.5; 1.9.1.6, 1.9.1.7, care fac parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 18. Se aproba bugetul D.G.A.S.P.C. - CRESE, subcapitolul 68.02.11.2, la valoarea de 6.134,29 mii lei conform anexei 1.9.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 19. Se aproba bugetul Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului - Centrului Medico-Social Sf. Luca, subcapitolul 68.02.12 la valoarea de 1.490,00 mii lei, conform anexei 1.9.4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 20. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 74.02.05.01 Salubritate, la valoarea de 48.730,00 mii lei, conform anexei: 1.10.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art 21. Se aproba bugetul Primariei Sector 4, capitolul 84.02.03.03 Strazi, la valoarea de 24.718,39 mii lei, conform anexei: 1.11.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 22. Se aproba Listele de investiții aferente bugetului unitatilor aflate in subordinea Consiliului Local sector 4 conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotărâre: - anexa nr. 3.1 Lista de investitii pe anul 2010, cu finantare din buget local a A.S.L.G., in valoare de 14.257,53 mii lei

- anexa nr. 3.1.1 Cheltuieli pentru achizitionare de bunuri si dotari independente - cap. 65.02. - A.S.L.G., in valoare de 5.295,58 mii lei;

- anexa nr. 3.1.2, Lista alte cheltuieli de investiții pentru anul 2010, - D.G.A.S.P.C Sector 4, in valoare de 4.439,00 mii lei;

Art. 23. Se aproba lista creditelor de angajament pe anul 2010 din bugetul local pentru lucrari de amenajare terenuri / zone verzi adiacente imobilelor din Sectorul 4 in valoare de 27.471,273 mii lei, conform anexei 4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 24. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de

Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

6 / 6