Hotărârea nr. 56/2010

Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4


Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare și Fui


Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 16.766/19.05.2010 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Tinand cont de prevederile H.G. 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a activitatilor in domeniul adoptiei;

În conformitate cu prevederile art. 107 alin. 1 lit.e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de art. 4 alin (1) din HGR nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și art. 1 alin.3 din Anexa acestei hotărâri ;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare și Fun

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții si a regulamentului de organizare si functionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, aprobate prin HCL S4 nr. 17/25.02.2010, conform Anexelor 1, 2 si 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4 București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 27.05.2010.

Anexa1: Anexa H 56.xls

(Size: 80 Kb)

2 / 2