Hotărârea nr. 45/2010

Hotarare privind aprobarea unui contract de sponsorizare intre ENEL si PS4


Hotarare privind aprobarea unui contract de sponsorizare intre ENEL si PS4

Consiliul Local al Sectorului 4

Vazand Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 4 si Raportul de Specialitate intocmit de Directia Economica nr. II/4/383/27.05.2010;

Luand act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Tinand cont de prevederile art.1 si art.4 alin (1) lit. “b” din Legea Nr.32/1994 privind sponsorizarea;

In temeiul art. 45 alin (1) coroborat cu art. 81 alin (4) din Legea Nr. 215/2001 privind

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂSTE:

Art.1. Se aproba contractul de sponsorizare prin care sponsorul S.C. ENEL DISTRIBUTIE

MUNTENIA S.A. pune la dispozitia beneficiarului PRIMARIA SECTOR 4, suma de 35.000 Euro, in lei la cursul euro/leu al BNR de la data efectuarii transferului bancar, conform Anexei care face parte integranta din prezenta.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 si Directia Economica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 27.05.2010.

2 / 2