Hotărârea nr. 40/2010

Hotarare privind reactualizarea valorii normei de hrană pentru salariaţii Poliţiei Comunitare Sector 4


Hotarare privind reactualizarea valorii normei de hrană pentru salariații Poliției Comunitare Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4 având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

- Raportul de specialitate întocmit de Poliția Comunitară Sector 4 nr. 23/29.03.2010;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4:

-    Legii nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

-    Ordinele S nr.440/2003 si S nr.310/2009 ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

In temeiul H.G. nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

Luând în considerare O.G.nr.26/1994, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;

Ținând cont de O.G.nr.137/2000 republicată și actualizată, privind sancționarea tuturor formelor de discriminare;

Având în vedere dispozițiile O.G.nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.2 lit.j) și l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1(1) - Se reactualizează valoarea normei de hrană pentru salariații Poliției Comunitare

Sector 4 de la de la 15 lei/zi la 24lei/zi, astfel de la 450 lei/luna la 720 lei/luna, conform legislației în vigoare , cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli .

(2) Drepturile prevăzute vor fi acordate cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Comunitare Sector 4, aprobat pe anul 2010.

Art.2 -Prevederile art.1(1) se aplică începând cu luna mai 2010, respectiv pentru drepturile salariale aferente lunii aprilie 2010.

Art.3 - Primarul Sectorului 4 și Directorul General al Poliției Comunitare Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.04.2010.

2 / 2