Hotărârea nr. 36/2010

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010


Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Sectorului 4 pe anul 2010

Consiliul Local al Sectorului 4 Văzănd:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al

sectorului 4 pe anul 2010, nr. II.4/ 324 /26.04.2010 al Direcției Economice - in care sunt explicitate virarile si suplimentarile de credite efectuate in cadrul prezentei rectificari bugetare;

-    Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4;

-    Avand in vedere prevederile art. 19, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a, coroborat cu art. 81, alin. 2 lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata:

HOTARASTE:

Art. 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sector 4 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, dupa cum urmeaza:

- Bugetul local in suma de 544.090,00 mii lei, conform anexei nr. 1

Art. 2. Se aprobă bugetul local al Consiliului Local Sector 4, la valoarea de 544.090,00 mii

lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor:

-    Anexa 1.1 - capitol bugetar 49.02 - Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli in valoare de : 544.090,00 mii lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

-    Anexa 1.2 - capitol bugetar 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - in valoare de 36.101,88 mii lei

-    Anexa 1.3 - capitol bugetar 66.02 - Sanatate - in valoare de 490,04 mii lei

-    Anexa 1.4 - capitol bugetar 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - in valoare de 15.676,60 mii lei

Art. 3. Se aproba bugetul Primariei Sector 4. cap 51.02.01.03P, in valoare de: 19.251,30 mii lei, conform anexei nr. 1.2.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.06.03 - Unitati medico sociale, in valoare de: 450,00 mii lei, conform anexei nr. 1.3.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 5. Se aproba bugetul - capitolul 66.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul sanatatii, in valoare de: 40,04 mii lei, conform anexei nr. 1.3.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 6. Se aproba bugetul - capitolul 70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale, in valoare de: 5.790,10 mii lei, conform anexei nr. 1.4.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 7. Se aproba Listele de investiții aferente unitatilor aflate in subordinea Consiliului Local sector 4, care fac parte integranta din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 2 - Lista de investitii, cu finantare din buget local a D.G.A.S.P.C. - Sector 4, in valoare de 4.439,00 mii lei;

-    anexa nr. 3; 3.1; - Lista de investitii cu finantare din buget local a ASLG - Sector 4, in valoare de 14.268,53 mii lei;

-    anexa 3.2. - Lista de investitii cu finantare partiala - a ASLG - Sector 4 - Grupul Scolar

Industrial Dacia, in valoare de 0,80 mii lei;

Art. 8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Ordonatorul Principal de

Credite prin Direcția Economică din Primăria Sectorului 4, Direcțiile descentralizate implicate și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliul Local, Documente - Electoral.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 28.04.2010.

3 / 3