Hotărârea nr. 14/2010

Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru Asociatia Ateliere Protejate


Hotarare privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri pentru Asociatia Ateliere Protejate

Consiliul Local al Sectorului 4,

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luand in consideratie raportul Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale Sector 4 nr.1396/18.02.2010

Vazand Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

In temeiul prevederilor art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

In baza dispozitiilor art. 45 alin.1 coroborat cu art. 81 alin.4 din Legea nr. 215 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata;

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba scutirea de impozit in procent de 100% de la plata impozitului pe cladiri pentru anul fiscal 2010, in cuantum de 36.827 lei, datorat de Asociatia Ateliere Protejate pentru imobilul situat in str. Secerisului nr. 15, sector 4;

Art.2 Secretarul Sectorului 4 si Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 4 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, conform competentelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 25.02.2010.

2 / 2