Hotărârea nr. 138/2010

Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea cladire birouri P si locuinta de serviciu P+1 E pe un teren situat în Str. Luica nr. 124-126 si Str. Scopoasa nr. 9-11 lot.2


Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea cic

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificarile și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

În baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

Hotarare privind respingerea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea cla

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Nu se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru cladire birouri P si locuinta de serviciu P+1 E pe un teren situat în str.Luica nr.124-126 si str.Scopoasa nr.9-11 lot.2.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 25.11.2010.

2 / 2