Hotărârea nr. 131/2010

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcţie definitivă cu funcţiunea consolidare extindere si supraetajare locuinta existenta P si concesionare teren pe un teren situat în str.SALCETULUI nr.44-42


Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea con:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat de Primarul Sectorului 4;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ce funcționează în cadrul Primăriei sectorului 4;

Având în vedere raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, si al Comisiei juridice, de disciplina, apararea ordinii publice si respectarea drepturilor cetatenesti;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata in 2004, cu modificarile și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordinului MDRL nr.839/2009 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000;

În baza dispozițiilor art. 45,ale art. 81, alin. 2, lit. “i” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata ;

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construcție definitivă cu funcțiunea cons

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru consolidare extindere si supraetajare locuinta existenta P si concesionare teren pe un teren situat în str.SALCETULUI nr.44-42.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate persoana fizica, în suprafață de 145 ,0mp si propritate domeniul privat al mun.Bucuresti, in suprafata de 145,0mp.

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de construire.

Art. 4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani .

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 25.11.2010.

2 / 2