Hotărârea nr. 130/2010

Hotarare privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivele de investiţii prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre


Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici privin


Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4 al Municipiului București.

Ținând seama de referatul de specialitate al Direcției Dezvoltare Urbană

nr.274/18.11.2010.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector4.

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele Publice Locale;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit.

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici privim

Art. 1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Secretarul Sectorului 4, Direcția Dezvoltare Urbană și Direcția Economică vor aduce la indeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 25.11.2010.

2 / 2