Hotărârea nr. 118/2010

Hotarare privind modificarea şi completarea Hotãrârii Consiliului Local Sector 4 Nr.78/15.07.2010


Hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr.78/15.07.2010

Consiliul Local al Sectorului 4,

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Analizând Referatul de Specialitate al Administrației Domeniului Public Sector 4 cu

Nr.09/26.10.2010 ;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 și ale art.81 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 (1) Se aprobă modificarea organigramei Administrației Domeniului Public Sector 4 din subordinea Consiliului Local al Sectorului 4, instituție publică, cu personalitate juridică, conforma    Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta.

(2) Se aprobă statul de funcții al Administrației Domeniului Public Sector 4 conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se modifică și se completează Regulamentul de Organizare și Funcționare al

Administrației Domeniului Public Sector 4, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexai: Anexa 1 H 118.doc

(Size: 32 Kb)

Anexa2: Anexa 3 H 118.doc

(Size: 261 Kb)

2 / 2