Hotărârea nr. 106/2010

Hotarare privind aprobarea, ,,Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2010 pentru locuinţele construite prin programul ANL-locuinţe pentru tineri, destinate închirierii,, pentru CAZURILE SOCIALE


Hotarare privind aprobarea, „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2010 pentru locuințele construite prin

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Având în vedere Referatul de specialitate al Biroului Spațiu Locativ nr. P4/112/24.09.2010 precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4,

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4,

În conformitate cu art.43 din Legea locuinței nr.114/1996, republicată precum și art.21,art.30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996,;

În temeiul prevederilor art.45, alin.(1) coroborat cu art.81, alin (2) lit. n, și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Se aprobă ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2010 pentru locuințele construite prin programul ANL-locuințe pentru tineri, destinate închirierii,, pentru

CAZURILE SOCIALE -    conform Anexei 1, care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Hotarare privind aprobarea, „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2010 pentru locuințele construite prin |

Art.2 - Se aprobă, ,,Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2010 pentru locuințele

construite prin programul ANL-locuințe pentru tineri, destinate închirierii,, pentru

EVACUAȚI -    conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.3 - Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Biroul Spațiu Locativ și Serviciul Tehnic Consiliul Local , Documente-Electoral, Administrație Publică vor aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 30.09.2010.

Anexai: Anexele 1-2 H 106.xls

(Size: 1 Mb)

2 / 2