Hotărârea nr. 105/2010

Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 4 nr.20/25.02.2010 privind aprobarea derulării proiectului „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din Sectorul 4”


Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 4 nr.20/25.02.2010 privind aprobarea derulării pro


Consiliul Local al sectorului 4;

Luând în considerare referatul de specialitate nr. 27.471/21.09.2010 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 București;

Luând în considerare prevederile art. 1, alin 1, art.8 și art.12 din Legea nr. 17/2000, republicată, privind asistența socială a persoanelor vârstnice,

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 și art.81 alin.2 lit.n) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Hotarare pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Sector 4 nr.20/25.02.2010 privind aprobarea derulării proi

Art.1. Anexa nr. 1 la HCL nr. 20/25.02.2010 privind aprobarea derulării proiectului „ Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice

cu nevoi speciale din Sectorul 4 ”, se modifica in sensul ca, Gru

pul țintă

al proiectului

se suplimentează cu un număr de 20 de persoane vârstnice, în limita bugetului aprobat. Prevederile Anexei nr. 1 la HCL Sector 4 nr. 20/25.02.2010, referitoare la grupul tinta, se modifica in consecinta, iar celelalte, raman nemodificate.

Art.2. Grupul tinta al proiectului va fi format din 50 de persoane varstnice cu probleme sociale de pe raza sectorului 4 care prezinta diferite afectiuni medicale.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului prin compartimentele sale de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data

de 30.09.2010.

2 / 2