Hotărârea nr. 99/2009

HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de atribuire a locurilor de parcare pe raza sectorului 4


HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de j iăJ Ji atribuire a locurilor de parcare pe raza sectorului 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului sectorului 4;

Luînd în considerare Raportul de specialitate nr. IXC/4923/26.10.2009 al Direcției de Dezvoltare Urbană - Serviciul Parcări;

în b3za prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr.82/2008. modificată și completată cu H.C.G.M.B. nr.61/2009;

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4; în temeiul art.45, alin. 1 și art.81. alin.(2) litf) și alin.(4) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Metodologia de atribuire a locurilor de parcare pe raza sectorului 4, conform ANEXEI la prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul sectorului 4 și Secretarul sectorului 4. prin direcțiile de specialitate din aparatul propriu, vor duce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri, conform competențelor. Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Ionel Romeo DRĂGAN


Contrasemnat pentru legalitate Secretarul Sectorului 4 Radu DRAGOMIRESCU

j Anexai:    Anexa_H_99_.doc (Size 72Kb)